'Ontdek je dNA'. Een trainingsprogramma voor een nieuwe, digitale wereld... Inleiding In deze tijd van snelle en ingrijpende veranderingen in de wijze van communice ren en werken dankzij nieuwe informatietechnologie is het motto van perma nente educatie zeer op z'n plaats. Dat is al het geval om bij te blijven en actief te kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijke leven, maar zeker ook op het gebied van informatie- en archiefmanagement in organisaties. Vooral in de laatste 15-20 jaar met het steeds verder binnendringen van informatietechnologie in de dagelijkse kantooromgeving is er veel in beweging gekomen. Dat is ook van toepassing op de archiefdiscipline. Op theoretisch gebied is er bijvoorbeeld de komst van het 'records continuum' paradigma, terwijl praktisch gezien records managers/DIV-ers en archivarissen worden geconfronteerd met digitale archief bescheiden en nieuwe manieren van werken, die allerlei vragen opwerpen en nieuwe uitdagingen stellen.1 Nieuwe termen als 'archivaris 2.0', bloggen, wiki's, 'twitteren', 'flickr' en nog vele andere veelal anglo-amerikaanse termen over spoelen de vroeger zo rustige en stabiele levens van archivarissen. Door sommi gen, vooral de jongeren, enthousiast opgepakt en gepromoot, door anderen met enige reserve, afstandelijk en soms verweesd aanschouwd en door weer anderen vrijwel genegeerd. Waar rond 1980 de typemachine (zij het met correctielint) nog goede diensten bood, worden nu teksten ingetypt via Google-docs in een virtuele ruimte, overal en altijd bereikbaar en niet meer plaatsgebonden Het typeert de snelheid van de ontwikkelingen en vraagt veel van het aanpassingvermogen van de mens en de archivaris in het bijzonder. Op dit ogenblik wordt er met al dit moois veel geëxperimenteerd in de verschillen de domeinen en vakgebieden. Grenzen tussen die domeinen worden daarbij steeds meer overschreden. De inhoud lijkt belangrijker dan de organisatie erach ter, en dat levert weer spanning op, want men wil ook zichtbaar zijn (identiteit). Er ontstaan nieuwe vormen van presentatie, van samenwerking, van interactie. Er is een voorhoede van 'early adopters' die daarbij het voortouw heeft. Voor een organisatie is echter verbreding van de deelname van belang. Alle medewerkers moeten zich de nieuwe 'wereld' eigen maken, wil de organisatie meedoen. Niet alleen de individuele archivaris of documentaire informatiespecialist moet er aan geloven, ook organisaties moeten zich (her)oriënteren hoe met al dat nieuws om te gaan, hoe er op te reageren. Elektronische dienstverlening via een HANS HOFMAN 1 In het vervolg van dit artikel zal de benaming archivaris gebruikt worden voor zowel records managers of DIV-specialisten als archivarissen. 153

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 155