ingedeeld is per taakdomein, is dat de Franse indeling van de fiches in eerste instantie gebaseerd is op functieniveau; de hiërarchische lagen bestaan van hoog naar laag uit responsable, expert, cadre, assistant en agent. Per functieniveau is de hoofdmissie, net als in het beroepsprofiel van de AAF, verdeeld in taken (activite's) en competenties; de taken kennen weer een onder verdeling in activités organisationelles, scientifiques et techniques en culturelles; de competenties in savoirs (kennis), savoirs-faire (vaardigheden) ensavoirs-être (te vertalen met attitude). Voor het geheel van competenties worden per functielaag de gewenste kennis, vaardigheden en attitude kort omschreven. Hieruit zijn uiteindelijk 9 of 10 ken nisdomeinen uit te distilleren (domein 9 en 10 komen niet voor in de laagste twee functielagen): 1. archiefrecht/informatierecht/déontologie 2. hulpwetenschappen/normen en standaarden/internationaal discours 3. collectie 4. (institutionele) geschiedenis/trends, methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek 5. conservering/beheer gebouwen 6. publiek/communicatie/educatie 7. administratieve organisatie/personeel en veiligheid/human resource management 8. markt/budgettering 9. netwerk/stakeholders 10. projectmanagement. De competenties zijn steeds toegespitst op de functielaag. De taken binnen de kennisdomeinen lopen van algemeen (responsable) naar specialistisch (expert) en globaal of juist toegespitst op de publieksinteresses (agent). Elke archivaris of archiefmedewerker moet op elk van de kennisdomeinen weten wat er voor de uit voering van zijn functie van toepassing is. Zo moet de expert onder 2) voorname lijk kennis hebben op zijn specifieke domein en de agent, de laagste in rang, met computersystemen om kunnen gaan en kennis hebben van inventarisatietechnie ken; moet de responsable onder 5) weten aan welke wettelijke bepalingen de depots moeten voldoen en de agent waar de brandblussers hangen. In feite zijn alle aspecten van de Franse kennisdomeinen terug te vinden in het Nederlandse beroepsprofiel. Een gedetailleerde vergelijking is lastig aangezien op de Franse fiches de taken zeer beknopt worden opgesomd, waar in het Nederlandse profiel vaak een uitgebreide onderverdeling is gemaakt en veel meer PAULINE VAN DEN HEUVEL DE FRANSE ARCHIVARIS: HOEDER VAN HET VADERLANDS ERFGOED aan chartistes! Met ingang van 2008 is dit veranderd en geven ook bepaalde andere opleidingen of rele vante werkervaring toegang. 11 http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/archives-publiques/formations/diplomes/ (geraadpleegd 28 december 2009). 12 Eén van de geïnterviewde archivarissen op de site van de AAF geeft aan dat hij een bijzonder a-typische carrière heeft gevolgd; zijn vooropleiding is een studie rechtsgeleerdheid en letteren. 13 Fiche no. 1: responsable dans un service d'archives; Fiche no. 2: expert dans un service d'archives; Fiche no. 3: cadre dans un service d'archives; Fiche no. 4: assistant dans un service d'archives; Fiche no. 5: agent dans un service d'archives. http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/1182 http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/1183 http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/1184 http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/118 5 http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/1186 (geraadpleegd 28 december 2009). 137

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 139