Belangrijke informatiesystemen zijn SIAS Sistima informativo degli Archivi di Stato), een centraal systeem waarin de inventarissen en zoekingangen zijn opge nomen. Er lijkt sprake te zijn van duidelijke regels waarop gegevens moeten worden aangeleverd en men conformeert zich aan internationale standaarden als ISAD(G) en ISAAR7Daarnaast is er een systeem dat SIUSA (Sistema informativo unificato per le Soprintendenze archivistiche) heet. Dit is een zoekingang voor niet- staats en private archieven die bewaard worden buiten de staatsarchieven8. In de eerder genoemde regeling van 1963 staat ook welke functie je met welke opleiding kunt bekleden. De hoogste functionarissen moeten een academische kwalificatie hebben in een specifieke afstudeerrichting (rechten, letteren, filoso fie, politicologie of een specifieke pedagogische graad). De uitvoerende medewer kers dienen te beschikken over een middelbare opleiding. Onderwijs Er is in de 18e eeuw al sprake van archiefonderwijs in Italië en wel in Bologno (universiteit 1785), Florence (1778) en Modena (1784)9 Momenteel vindt het onderwijs voor het grootste gedeelte plaats aan de 17 scuole di archivstica, paleogra- fia e diplomatica (in het vervolg als scuole aangeduid) die verbonden zijn aan de staatsarchieven (Archivio di Stato). Ook is er nog een Scuole bij het Vaticaanse Archief (Archivio Sgereto Vaticano), die qua onderwijs de italiaanse staatsscholen volgt en een orivate scuole speciale per archivisti e bibliotecari in Rome die bestaat uit een driejarige basisopleiding en een tweejarige specialisatie. Naast deze oplei dingen zijn er enkele universiteiten, die al sinds het interbellum archiefonderwijs geven. Aan de faculteit van de politiek wetenschap van de universiteit van Rome door de theoreticus en archivaris Eugenio Casanova (1867-1951) en gelijktijdig aan de Scuole aan de universiteit van Florence van Antonia Panella (1878-1954). Pas in 1978 komt er een studierichting Conservazione dei Beni culturali (beheren cultureel erfgoed) met een richting Beni archivistice e librari (archief en biblio theek) aan de universiteit Udine. Inmiddels hebben de meeste universiteiten deze studierichting aan de faculteit van Letteren en Filosofie (vergelijkbaar met Geesteswetenschappen) Basis voor de inhoud van het archiefonderwijs aan de Scuole is het in de bijna honderd jaar oude regeling Regio Decreto nr. 1163 van 2 oktober 1911 genoemde leerplan. De hoofdvakken van deze tweejarige opleiding zijn, zoals de naam van de school al doet vermoeden archivistiek, paleografie en diplomatiek. Voor toela ting wordt vereist een eindexamen op VWO niveau en een goed afgelegde test in Latijn. Er zijn regionale verschillen hetgeen te maken heeft met het karakter van archiefstukken die daar voorkomen. Ook de vakkenpakketten aan de universitei ten ogen klassiek. Toch zijn er wel ontwikkelingen want zo biedt de universiteit van Urbino momenteel een Master archivistica Informatica aan waarin, aldus het PROFESSIONAL 7 http://www.archivi.beniculturali.it/Patrimonio/patrdoc-sias.html (geraadpleegd 25 oktober 2009). 8 http://www.archivi.beniculturali.it/patrdoc-siusa.html (geraadpleegd 25 oktober 2009). 9 E. Lodini, Archivistica, Principe e problemi 2007; http://www.francoangeli.it/ricerca/scheda_libro. asp?id=3627 (geraadpleegd 1 november 2009). 10 Bijvoorbeeld het decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, waarin ingegaan wordt op het electronische document. 124

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 126