profiel terwijl de competenties voor het begeleiden en scholen van gebruikers niet erg worden gewaardeerd. Net als dat voor Duitsland geldt, constateert Rob Urban dat in Nederland de aan dacht veel nadrukkelijker dan in Oostenrijk ligt op de lange termijn: de archivaris is van het begin tot einde betrokken bij het archiveringsproces. In Oostenrijk wordt de nadruk gelegd op de historische kennis van een archivaris, wat in Nederland van minder belang wordt geacht. Dit spoort met de bevindingen van Sofie Bustraan: in Vlaanderen is de archivaris altijd ook een historicus. In het beroepsprofiel en in de vacaturebeschrijvingen wordt geschiedenis als de belang rijkste kennisbron en vaardigheden van de archivaris beschreven. In Vlaanderen is de archivaris een specialisatie binnen het informatieveld. Andere disciplines zijn bijvoorbeeld de bibliotheek en het documentatiewezen. Archivaris is dus geen discipline op zich. Het gehele informatieveld is verantwoordelijk voor het behoud van het Vlaamse cultureel erfgoed. In Vlaanderen behoort het archief bij de archiefvormer niet tot de taak van de archivaris, maar tot die van de documentbe heerder. De documentbeheerder houdt geen rekening met de lange termijn bewa ring van de archieven. Het records continuum denken is in Nederland veel meer de regel. Al in de archiefvormende fase moet ook rekening worden gehouden met de bewaring en toegankelijkheid op lange termijn. De verschillen tussen de vereiste competenties en taakdomeinen voor archivaris sen in Spanje en die in Nederland zijn - zeker op hoofdlijnen - nagenoeg te ver waarlozen, zo concludeert Karei Renders. Zo er al verschillen zijn dan liggen deze in de relatief lagere Spaanse scores voor de taakdomeinen "onderzoek" en "beoor delen archiveringssysteem". In zijn studie van de Zwitserse archivaris constateert Hildo van Engen als opval lend verschil dat voor het verrichten van wetenschappelijk archivistisch en histo risch onderzoek in het Nederlandse profiel een afzonderlijke plaats is gereserveerd, maar dat in de gegevens over Zwitserland dit onderdeel opvallend afwezig is. Sterker nog, in de omschrijving van het beroep door de Zwitserse ver eniging wordt deze taak geassocieerd met bezigheden uit de negentiende eeuw. Een tweede verschil tussen de opvattingen in Nederland en Zwitserland is dat in Zwitserland veel nadruk wordt gelegd op competenties die niet zuiver archivis tisch zijn, zoals managementcapaciteiten en financiële kennis. In het Nederlandse beroepsprofiel zijn dergelijke competenties wel terug te vinden in het taakoverstijgende domein, maar op een veel minder uitgesproken manier dan in Zwitserland het geval is. Meer en minder Behalve een vergelijking met Nederland hebben we geprobeerd de negen onder zochte landen onderling te vergelijken. Wij namen het Nederlandse deelprofiel van een archivaris bij een archiefbeherende instelling13 als checklist en bekeken of en in welke mate de daarin omschreven competenties terug te vinden zijn in andere landen. ERIC KETELAAR COMPETENTIES COMPARATIEF 13 ww.kvan.nl/beheer/_openwysiwyg/popups/upload/Beroepsprofiel%20archivaris.pdf 119

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 121