Oostenrijk De Oostenrijkse beroepsgroep van archivarissen ziet volgens Rob Urban de archi varis als een klassieke archivaris, een bewaarder van het nationale culturele erfgoed. De archivaris bewerkt archieven die zijn overgedragen door openbare en private instellingen. Hij bemoeit zich niet met de archiefvormende kant. Dit laat hij over aan de documentalisten en de bibliothecarissen. De archivaris zal het archief toegankelijk maken. Daarnaast zal hij ook een waardering en een selectie van archiefbescheiden doorvoeren zodat deze voor de toekomst bewaard kunnen blijven. Tevens zal hij archieven overnemen, beheren, bewaren, restaureren en toezicht houden op het verdere proces van verwerking. De archivaris geeft vakin houdelijke adviezen over archieven. Om deze taak naar behoren te kunnen uitvoe ren, bezit hij vaardigheden in de verschillende archiveringsfuncties, -systemen en -technieken. De archivaris zal bij de uitvoering van zijn taken rekening houden met de verschillende archiefwetten en andere wetgevingen. Naast zijn rol als archivaris verzorgt hij ook lezingen, excursies, publiceert artikelen en begeleidt het publiek bij een archiefinstelling. Spanje11 Karei Renders vond dat de Spaanse beroepsgroep de hedendaagse archivaris in zijn ideaaltypische verschijningsvorm beschouwt als een polyvalente archivero integral. Generalistisch en interdisciplinair gevormd, houdt deze integrale archi varis zich actief bezig met papieren én digitale documenten vanaf hun ontstaan tot hun vernietiging, dan wel overbrenging naar en bewaring in een archief bewaarplaats. De competenties en taakdomeinen van de archivaris dienen gericht te zijn op integraal archiefbeheer dat de fysieke en organische scheiding tussen juridisch-administratieve en historisch-culturele archieven overstijgt. Vlaanderen Volgens Sofie Bustraan ziet de Vlaamse beroepsgroep de archivaris als een specia list binnen het informatieveld. Samen met onder andere de bibliotheek en het documentatiewezen zorgt hij voor het behoud van het cultureel erfgoed. De archi varis beheert archieven in de statische fase en houdt toezicht op archieven in de dynamische en semi-statische fase. Waar de gehele Vlaamse beroepsgroep van archivarissen het over eens is, is dat een archivaris altijd ook een historicus is. Dit komt bijvoorbeeld terug in de toelatingseisen van de master archivistiek (georga niseerd door de samenwerkende Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Antwerpen), waar je alleen wordt toegelaten met een master geschiedenis. Ook voor vacatures van het Rijksarchief worden historische kennis, vaardigheden en opleiding vereist. De archivaris heeft taken en vaardigheden op het gebied van archiefbewerking, beschikbaarstellen, toezicht houden, acquireren van archieven, behouden en bewaren van archieven en het begeleiden/helpen van gebruikers. Om deze taken uit te kunnen voeren heeft de archivaris bepaalde vaardigheden nodig, bijvoor beeld historische onderzoekstechnieken. Naast de taken en vaardigheden heeft de archivaris historische kennis nodig om de taken uit te kunnen voeren. Historische kennis is bijvoorbeeld nodig bij het selecteren van archiefbescheiden. Daarnaast bezit de competente archivaris archivistische kennis en juridische kennis. PROFESSIONAL 116

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 118