dat, ook bij een relatieve, comparatieve benadering, elk zich meer of minder voor doen van een verschijnsel ten opzichte van een ander land met enig zoekwerk altijd wel toegeschreven kan worden aan één van de scores op de verschillende dimensies. Met hetzelfde creatieve denken kan dikwijls echter evengoed het tegen gestelde gevonden worden. Gemakkelijker dan een verklaring van de culturele context op grond van de dimensies van Hofstede bleek er een te zijn die is gebaseerd op de historische tradities van het archiefwezen. Leon Gruppelaar ontwikkelde een model van de factoren die - afgezien van de door Hofstede onderscheiden dimensies - het beroepsprofiel beïnvloeden: de archivistiek (onderwijs en wetenschap), de archi varissen in het veld en de archivarissen georganiseerd in de archivarissenvereni- ging; de organisatie van het archiefwezen. Elk van deze factoren staat onder invloed van maatschappelijke en technologische veranderingen die deels vertaald worden in door de politiek vastgesteld beleid en wetgeving. Landenstudies Australië Annemieke Adema concludeerde dat een competente archivaris in Australië een archivaris is die weet hoe een archiveringssysteem werkt en dit kan verbeteren, die op de hoogte is van privacyvraagstukken en ethische kwesties, die de integriteit van documenten kan behouden en op de hoogte is van conserveringstechnieken en die het werkproces waarin de documenten zijn ontstaan centraal stelt in zijn of haar eigen werkzaamheden. De Australische archivaris wil garanderen dat records die waarde hebben als een authentiek bewijs van administratieve, collec tieve, culturele en intellectuele activiteiten worden gemaakt, bewaard en gebruikt. Een competente archivaris in Australië wil ervoor zorgen dat het persoonlijke, collectieve en sociale geheugen van Australië wordt vastgehouden en gemanaged. De Australische archivaris is gehecht aan ethische waarden en aan privacy van de burger. Ook stelt de archivaris het werkproces boven de gebruiker. Canada De door Leon Gruppelaar bestudeerde Canadese profielen gelden voor een bredere beroepsgroep, weerslag van de opvatting van de Canadese archivarissen- vereniging dat het archiefwezen deel uitmaakt van een groter geheel: de erfgoed sector. Tegelijk weerspiegelen de profielen duidelijk het denken in een records continuum. Daarmee zijn de profielen breed en diep. Ze gelden voor allerlei infor matieprofessionals, voor zowel degenen die werken in de erfgoedsector als voor degenen die in archiefvormende organisaties en archiefbeherende instellingen werkzaam zijn. De profielen passen ook in de organisatorische setting van samen werkende erfgoedinstellingen en organisatorische samensmeltingen als die tussen de Canadese nationale bibliotheek en nationaal archief. Flexibiliteit, pro-activi teit, het verkennen van nieuwe wegen zijn in de beroepsprofielen belangrijke aspecten. Duitsland Volgens Johannes de Vreugd is een competente archivaris in de ogen van de Duitse beroepsgroep een persoon met historische kennis, kennis van de inhoud van archieven en kennis van archiefgebruikers. De archivaris kan waarderen en PROFESSIONAL 114

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 116