zijn om over 25 jaar te bekijken hoe de realiteit van dan overeenkomt met of - meer waarschijnlijk - afwijkt van de verwachtingen die in dit jaarboek op de toe komst worden geprojecteerd. Het jaarboek toont ons beroep en onze beroepsgroep in een continue beweging, verstilt die beweging voor een moment en geeft beroep en beroepsgroep dan weer de bewegingsvrijheid. Verandering in een beroep als het onze is een constant gegeven omdat we midden in de samenleving staan. Het is een continuüm dat we met dit jaarboek te pakken willen krijgen door het vanuit vier invalshoeken te presenteren. De constante hierbij is dat leven-lang-leren en professionele ontwikkeling hand in hand gingen en gaan. Hans Scheurkogel2 heeft hiervoor de mooie term learning continuum bedacht. Vier kijkrichtingen Dit jaarboek belicht "de archivaris" vanuit vier invalshoeken. Dat levert een mooi allitererend rijtje op: professie - professional - professionaliteit - professionalisering. Bij "professie" in hoofdstuk 1 gaat het over het beroep als collectief begrip, de ver zameling beroepsbeoefenaars, maar ook over het beroepenveld. In dit hoofdstuk vindt u artikelen over het ontstaan van het beroep (met onderliggend een span nende vraag "is er wel sprake van een beroep?") in Nederland en het Verenigd Koninkrijk in de 19e en 20e eeuw. U leest verder twee bijdragen over de uitdagin gen die de 21e eeuw het beroep biedt. En tot slot twee stukken die ingaan op het imago van de archivaris: het ene over het imago van de werkelijk bestaande archi varis en het tweede over het beeld van de archivaris in roman en film. Hoofdstuk 2 is gewijd aan de "professional" - de beroepsbeoefenaar. Wat is het profiel van de professional en hoe weerspiegelt dit de nationale cultuur? Deze vragen komen aan de orde in de eerste vijf artikelen, die het onderwerp presente ren vanuit internationaal perspectief. De volgende vier bijdragen bespreken voor beeldprojecten rond initiatieven die de professional kunnen ondersteunen om zich als zodanig te (blijven) ontwikkelen binnen een professionele organisatie. Als hier één ding duidelijk wordt, dan is dit wel dat de invulling van wat we onder "professional" verstaan niet alleen tijds- maar ook plaatsafhankelijk is. In hoofdstuk 3 vindt u een reeks artikelen over het thema "professionaliteit" - dat wat kenmerkend is voor een beroep. Hier staan stukken die het thema van verschillende kanten bekijken. Onder meer een bijdrage uit 2005 van Hans Scheurkogel over master-programma's archivistiek. Behalve opleidingsprogram ma's die inhoud geven aan "wat kenmerkend is voor het beroep", komen ook erkenningsregelingen (in binnen- en buitenland) en het vakblad en - veel jonger - het manifest Archief 2.0 aan bod. 2 Bij het Forum for Archives and Records Management Education and Research, Aberystwyth (Wales), juni 2006. 9

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 11