komt inhoudelijk overeen met het Nederlandse. Het grote verschil zit in de vorm. Het Franse profiel is, passend bij de hiërarchische omgeving, ingedeeld per func tieniveau. In ons Nederlandse profiel is dat horizontaal per taakdomein. Als gastredactie zijn we blij dat we, net als in de jaarboeken Context, Toegang en Openbaarheid, een aantal artikelen hebben kunnen plaatsen die voortkomen uit onderzoek dat studenten van de master Archiefwetenschap in de collegereeksen hebben gedaan. Naar ons idee een win-win situatie: de ontwikkeling van professi onals en de professie gaan hand-in-hand. We onderschrijven zeker de conclusie die Eric Ketelaar aan het eind van zijn artikel trekt, dat het uitgevoerde onderzoek stevige input kan leveren aan de toekomstige herziening van onze Nederlandse beroeps- en competentieprofielen. De laatste vier bijdragen in dit hoofdstuk zijn voorbeeldprojecten van opleidings programma's binnen organisaties. De auteurs Henk Duits, Nienke Knevel, Hans Hofman en Peter Horsman leggen alle vier een relatie tussen het gewenste functi oneren van de organisatie en de gewenste kwaliteit en competenties van de pro fessionals. Zij laten zien hoe het mogelijk is om, buiten het reguliere onderwijs om, de ontwikkeling van professionals vorm te geven. Zowel via de 'instroom' van trainees als in de vorm van 'leven lang leren' van de professionals werkzaam in de organisatie. Per casus benoemen zij de uitgangspunten van het traject, de (soms voorlopige) resultaten en de vraagstukken waar ze mee te maken kregen. Het zijn voorbeelden, we hopen dat het managers in andere organisaties helpt om 'leven-lang-leren' en kennisdeling in hun organisatie in te voeren. Het eerste artikel in deze reeks is van de hand van Henk Duits. In zijn 'De Archiefspecialist, zijn competentieprofiel en het Records Continuum' beschrijft hij het trainee project dat de gemeente Den Haag vanaf 2000 uitvoerde. Dit project bestond uit het aannemen en intern opleiden van tien jonge professionals voor een functie in de Documentaire informatievoorziening. Henk Duits beschrijft de inrichting van het drie jaar durende traineeship van deze 'Archiefspecialisten'. Hij laat daarnaast zien dat er meer resultaten zijn geboekt dan alleen nieuw bloed in de DIV-afdelingen, zoals een nauwere samenwerking tussen de afdelingen DIV en gemeentearchief en tussen DIV en ICT ontstaan. Waar het traineeship bij de gemeente Den Haag gericht was op de instroom van HBO-professionals, richt het UWV zich op de scholing van interne medewerkers op MBO niveau. In haar artikel "UWV Academie: samen leren, samen ontwikke len, samenwerken" laat Nienke Knevel zien hoe het UWV in 2006 een eigen aca demie voor DIV-medewerkers heeft ingericht. Het grootste project binnen deze academie tot nu toe was een opleidingstraject tot Informatieverzorger op MBO 4 niveau, een landelijk erkend diploma. Het afwisselende opleidingstraject bestond uit lessen, praktijkopdrachten, excursies en werd afgesloten met een praktijk examen. Bijna iedere DIV-medewerker was direct (als student, trainer of praktijk begeleider) of indirect betrokken bij deze opleiding. Nienke Knevel laat zien dat ook bij het UWV een opleiding tot meer leidt dan diploma's, het is de start van een veranderingstraject. PROFESSIONAL 100

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 102