Veranderd auteursrecht in een veranderende omgeving: de online toegang tot erfgoedcollecties' own vast literature (cf Erpanet29, Minerva32, DSpace33, Fedora34, OAIS35). In summary, digital media have their own problems, and people are focussing on creating secure, long-term collections as a solution to myriad small collections that rapidly become obsolete. The basic idea is 'unite and conquer': rather than each individual collection of digitised or born-digital media having to sort out how to survive format, media, storage, system and internet changes - the approach is a trusted digital repository36 where collections can be transferred in order to be sustained. Of course one of the biggest issues for sustainability is funding - so one important aspect of common repositories is to create a place with the access functionality that attract use, and therefore also attracts funding (ranging from pay-per-use to endowments). The push for common repositories is a change. Starting around roughly 1995 there was a lot of interest in digitising small collections (usually of text or photographs) and getting them onto a website, often without any form of business model, much less a sustainable one. Collections were digitised because of their intrinsic interest (to at least somebody). Examples in the UK were projects funded by the Millennium Fund and the New Opportunities Fund (NOF). All these funding bodies are now promoting sustainability as the key issue for web-accessible collections of digital media - and one way to sustain them is to migrate them from their individual sites to national or international common repositories. Who sustains these common repositories? In the UK, the new Digital Curation Centre has academic funding.37 In the US, the Internet Archive is a privately endowed, not-for-profit organisation.38 It began as the only organisation attemp ting to archive the Internet and now also archives - and makes public (largely under Creative Commons licences) a wide range of materials: orphan films, out- of-print books, obsolete software, videos of rock concerts. In both cases (publicly and privately funded repositories) it is an important part of their programme to seek further funding, motivated by their ability to provide useful services. People are demanding access, but people will also pay (directly or indirectly) for access. Common repositories need to provide access in order to sustain themselves - hence what people want to have is what common repositories want to deliver. This situation should be the foundation for a positive future for audio visual (and other) media: move it into common repositories with good functio nality which can become well-known, and both wide access and good prospects for funding will follow. This approach does require continued and expanded work on the legal and the technical fronts: moving material into the Creative Commons, or devising other mechanisms for releasing material from legal restric tions; developing and sustaining national and international repositories that can physically accept and host this material. Audiovisual repositories of all sorts need to adopt the strategy of moving their material into public-access common repositories on a national or international scale in order to preserve their collec tions and provide the access that the citizens increasingly expect - and demand. Op 23 september 1912 verscheen de Auteurswet 1912 in het Staatsblad. De toen malige wereld van beeld en geluid was overzichtelijk: fotografie en film stonden in de kinderschoenen, radio en televisie moesten nog worden uitgevonden. Hoe anders ziet de wereld anno nu er uit! Beeld en geluid zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Op alle momenten van de dag worden we omringd door auteursrechtelijk beschermd materiaal, via radio en televisie, maar ook op straat, in de musea en bibliotheken. Via de moderne telefoontoestellen horen we 'realtones' en ontvangen we beeldberichten en televisiesignalen. En ten slotte: door het Internet is onze (mobiele) pc een archief, warenhuis, museum, televisie, radio en bioscoop ineen. De komst van al deze nieuwe technieken biedt nieuwe mogelijkheden voor het beschikbaar maken van ons cultureel erfgoed aan een zeer breed publiek. De overheid juicht de digitalisering van het erfgoed dan ook van harte toe2 en ondersteunt verschillende initiatieven, zoals bijvoor beeld het hierna te bespreken project Het Geheugen van Nederland. Daarmee is een paradox ontstaan. Waar de overheid met de ene hand digitalisering van cultureel erfgoed stimuleert, beperkt zij deze met de andere door auteursrecht hebbenden extra te beschermen. Vanaf 1 september 2004 is de gewijzigde Auteurswet 1912 van kracht. De wijzigingen zijn een gevolg van de implementa tie van de Europese richtlijn 2001/29/EG 'betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatie maatschappij'3. Is dit geheel vernieuwde auteursrecht spelbreker of juist een stimulerende factor als het gaat om het digitaliseren van ons cultureel erfgoed? Zou er een uitzondering moeten komen op het auteursrechtelijke alleenrecht als het gaat om het online ontsluiten van het cultureel erfgoed voorzover dit zonder commercieel oogmerk geschiedt? Of moeten (organisaties van) rechthebbenden zich soepeler opstellen? In dit hoofdstuk probeer ik, aan de hand van het project TOEGANG 32 For Minerva see: http://www.minervaeurope.org/home.htm 33 For Dspace see: http://wrww.dspace.org/ 34 For Fedora see: http://www.fedora.info/ 35 For OAIS see: http://www.rlg.org/longterm/oais.html 36 An example of a trusted digital repository is: www.rlg.org/longterm/repositories.pdf 37 For the UK Digital Curation Centre see: http://www.dcc.ac.uk/index.html 38 For the Internet Archive see: www.archive.org 148 CARIEN VAN BOXTEL 1 De auteur is dank verschuldigd aan achtereenvolgens Paul Doorenbosch, projectmanager van Het Geheugen van Nederland en in die hoedanigheid werkzaam bij de Koninklijke Bibliotheek, mr. G.J.H.M. Mom, universitair docent bij het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam en prof. mr. A.A. Quaedvlieg, hoogleraar Intellectuele Eigendom van de Universiteit van Nijmegen en advocaat te Amsterdam en prof. mr. P.B. Hugenholtz, hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder Recht van de intellectuele eigendom aan de Universiteit van Amsterdam voor hun waardevolle commentaar. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven. 2 Zie bijvoorbeeld P. Rutten en H. van Bockxmeer, Cultuurpolitiekauteursrecht en digitalisering, TNO Delft, september 2003, in opdracht van het ministerie van OC&W. 3 Zie voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor bibliotheken en archieven onder meer W. Mossink, 'Veranderd Landschap voor Informatieprofessionals', Informatieprofessional 2004 (8) 10, 42-43. Zie ook www.fobid.nl. 149

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2005 | | pagina 76