linksboven naar rechtsonder lezen, staat de belangrijkste informatie op het com puterscherm ook altijd in het linkerdeel van het scherm. Om die reden staat bij de ontsluiting van fotocollecties het beeld links en de tekstuele beschrijving rechts. Deze ervaring is zeker ook belangrijk voor de bouwers van zoekinterfaces van multimediacollecties. Zoekinterfaces voor omroep professionals Al de hiervoor beschreven ervaringen en ontwikkelingen met betrekking tot het zoekgedrag van gebruikers en de mogelijkheden van zoekmachines daarop aan te passen, heeft uw auteur ook meegenomen in het onderzoek dat hij uitvoerde voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en zijn belangrijkste klant, de omroepen. Om de specificaties voor een zoekinterface van de nieuwe multi- mediacatalogus iMMix bij Beeld en Geluid in kaart te brengen, werd de bestaan de kennis opgeteld bij de resultaten van een breed opgezet gebruikersonderzoek ter plekke. Tezamen werden ze aan de hand van het raamwerk van doelgroepen, zoekmachinegebruik, indicatoren en zoekmodi (tabel 3) beschreven. De resulta ten van het gebruikersonderzoek werden ook apart geanalyseerd, waaruit voor de specifieke omroepklant van het audiovisuele archief drie type zoekers en even zoveel zoekmodi konden worden gedestilleerd. Zoekgedrag De analyse van het zoekgedrag en de informatiebehoefte van de klanten van de omroep brengt drie type zoekers aan het licht: snelle zoekers, inhoudelijke zoekers en researchers. De snelle zoekers zijn met name te vinden onder de redacteuren en verslaggevers van de nieuwsbulletins, actualiteitenrubrieken en sportprogramma's. Wat hen het meeste kenmerkt is hun gebrek aan tijd; ze werken in een continue productie proces. Een ander karakteristiek is dat ze veelal in één specifiek deel van het archief zoeken: in nieuws-, actualiteiten- en sportprogramma's. Ze zoeken naar beelden en/of geluidsfragmenten die direct bij het nieuws passen. Ze zoeken ook naar relatief actueel materiaal, dat doorgaans niet ouder is dan twee jaar. Door tijdgebrek worden de resultaatlij sten direct afgeroomd (skimming). Met name deze zoekers nemen genoegen met de eerste tien resultaten die door het systeem worden getoond en ze maken daarbinnen hun selectie aan de hand van het crite rium: goed is goed genoeg. Ze hebben ook geen tijd om alle gevonden materiaal daadwerkelijk te zien; soms worden hooguit enkele fragmenten bekeken. Dit type weet precies wat het zoekt en formuleert daarom behoorlijk precieze zoekvragen. De nieuwsproducenten hebben natuurlijk ook voldoende kennis van de nieuws- en actualiteitenbronnen waarin ze zoeken. Het gaat in veel gevallen om hun eigen historische materiaal. Inhoudelijke zoekers zitten vooral onder redacteuren en productieassistenten van quizzen, lifestyle- en human interest rubrieken, en culturele of historische pro gramma's. Ze hebben vaak meer tijd om rustig te zoeken én te kijken of luisteren naar het (historische) materiaal dan de journalisten van de actualiteit, soms wel enkele weken. De gezochte beelden of geluidsfragmenten zijn vooral bedoeld om een onderwerp of een specifieke vraag - in het geval van de quiz - te illustreren. Dit type klant heeft behoefte aan veel meer resultaten op zijn zoekvraag en loopt ze ook allemaal even door (scanning). Hij wil veel opbrengst zien om redelijk zeker te weten dat hij de juiste kan vinden. Vaak vertoont hij mining-gedrag: alles over één onderwerp wordt uitgespit. Goedbeschouwd is zijn kennis over hetgeen hij kan vinden niet zo groot. Wel weet hij wat hij zoekt, althans het is bekend in welk onderdeel van het archief er moet worden gezocht. Ook is deze klant rede lijk in staat te verwoorden wat hij zoekt. Hij blijkt echter niet zo handig te zijn in het hanteren van de zoekmachine. Hij is zeker geen specialist daarin. Het type researcher als derde categorie is alleen te vinden onder de selecte groep van professionele beeldresearchers. Dat zijn specialisten op hun terrein die apart worden ingehuurd om precies het geschikte beeld- en/of geluidsmateriaal voor bijvoorbeeld documentaires boven water te krijgen. Daarin gaan ze soms letter lijk ver; ze reizen naar allerlei verschillende archieven en spitten desnoods door oude kaartenbakken op zoek naar nooit eerder vertoond materiaal. Ze hebben ook relatief veel tijd voor hun werk. Ze willen en moeten dan ook alles zien. Als het nodig is dan bekijken ze zelfs heel veel materiaal om dat ene passende stukje beeld- of geluidsmateriaal te vinden. Ze zoeken zowel breed als diep. Daarbij gaan ze vaak sterk associatief te werk en kiezen daarom nogal eens onverwachte ingangen. Vaak wordt gezocht aan de hand van de eerder beschreven 'facetten'; er wordt gezocht naar materiaal uit een bepaalde periode (decennium), van een bepaalde producent of zendgemachtigde, en van een bepaalde gebeurtenis uit een bepaald land. De beeldresearcher heeft een grote kennis van het bronnenmateri aal. Hij weet dan ook precies wat hij zoekt maar legt vaak een lange weg af om tot een exacte formulering van zijn zoekvraag te komen. Zoekmodi Bij deze drie soorten professionele gebruikers van het audiovisuele materiaal uit de archieven van Beeld en Geluid behoren natuurlijk verschillende manieren waarop ze naar hun informatie in de multimediacatalogus zoeken. Precies daarbij dient de zoekinterface aan te sluiten. Bij de beschreven snelle zoeker hoort de zoekmodus locating, bij de inhoudelijke zoeker moet de zoekinterface zijn ingesteld op selecting, en de researcher vraagt om de mogelijkheid van browsing. Voor elk modus gelden steeds andere richtlijnen voor de inrichting van zoekinterface, zoekmachine en resultaatweergave. Voor de eerste zoekmanier, locating, geldt dat het voldoende is dat de zoekinter face de mogelijkheden biedt van een relatief eenvoudige tekstinterface zoals Google dat is. De gebruiker wordt dan met zijn zoekvraag direct naar de bronnen geleid. Als belangrijkste indicator voor de zoekmachine geldt een hoge nieuw heidsgraad. De dekkingsgraad is hieraan zelfs ondergeschikt. Precisie is vervol gens belangrijker dan recall. Het gaat om een goede eerste resultatenpagina. Die moet direct aan de behoeften van de snelle zoeker voldoen; hij kijkt namelijk niet verder dan de eerste pagina. Omdat de snelle zoeker weinig tijd heeft, moet dus de recall-inspanning laag zijn. In de resultaatweergave van het zoeksysteem moet de behoefte aan skimming van dit type gebruiker ondersteund worden. Daartoe moet zowel een tekstueel resultaat van zijn zoekactie te zien zijn als een keyframe of desnoods en kenmerkende still. De tekst hoort daarbij links en het beeld rechts in het scherm te komen; de tekst is immers het belangrijkst. Standaard worden beknopte beschrijvingen van het materiaal getoond. Pas als de gebruiker CATALOGUS 126 TIMO KOUWENHOVEN/ ZOEKEN NAVIGEREN VINDEN 127

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2005 | | pagina 65