i??!rTr!H i t Binnen het Depot voor Nederlandse Elektronische Publicaties (DNEP) start de Koninklijke Bibliotheek medio 2005 met een pilotproject voor het archiveren van websites met een nationale cultuurhistorische waarde. Het DNEP omvat nu al digitale productie op stabiele dragers, maar ook online publicaties zoals web artikelen en tijdschriften. De websitespilot start eerst nadat internationale initiatieven zijn afgewacht die mogelijk oplossingen bieden voor de duurzaam- heidsproblematiek. Het webarchief van de Anne Frank Stichting is een voorbeeld van een meer bescheiden, domeingebonden activiteit, waarbij een gespecialiseerd deel van het WWW - in dit geval sites over rechtsextremisme - systematisch worden opgeslagen en aangeboden. Een ander Nederlands voorbeeld van een domeingebonden Internetarchief is ARCHIPOL, een collectie websites van politieke partijen, opgezet vanuit het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Omroepen en internet De meeste publieke en commerciële omroeporganisaties produceren vanaf ongeveer 1995 webcontent. In sommige gevallen zijn deze websites intussen uit gegroeid tot complete, interactieve multimedia universums, die allerlei soorten gekoppelde informatie bevatten, geassocieerd met radio en televisie en met politiek, cultuur en entertainment. Webactiviteiten van Nederlandse publieke omroepen worden van overheidswege gesubsidieerd. Een schatting leert dat er in Nederland op dit moment ongeveer 400 verschillende 'omroepsites' bestaan.3 Hieronder worden zowel overkoepelende portal sites gerekend (omroep.nl), als 'officiële'sites van publieke omroepen (AVRO.nl, KRO.nl etc.) Ook programma sites en domeingerelateerde 'randsites' vallen hierbinnen (Netwerk.nl, TV- babes.nl). Als onderdeel van de culturele productie worden websites van omroeporgani saties automatisch 'meegenomen' in de projecten van nationale archieven en bibliotheken. Omroepwebcontent - inclusief de Nederlandse - maakt als integraal onderdeel van het WWW impliciet deel uit van het Internetarchive. Een aantal historische sites van de Nederlandse omroep is in dit archief nog terug te vinden. De nationale initiatieven noch het Internetarchive hebben een gericht en afgewogen bewaarbeleid voor deze specifieke content. In het eerste geval worden omroepsites behandeld als een klein percentage van de veel grotere landelijke productie. De bedoeling is hier expliciet niet de vorming van een specialistisch media-archief waarin ook plaats is voor relevante contextsites. Door het Internetarchive gebeurt opname van Nederlandse en andere omroep sites at random en maar zeer incidenteel. Links naar externe sites zijn hier veelal verloren gegaan en interactieve navigatie is niet altijd meer mogelijk. Webcrawlers zijn doorgaans geprogrammeerd om materiaal waarop rechten berusten te vermijden en zullen veel 'audiovisuele' pagina's hebben overgeslagen. Anders gezegd: voor wat betreft omroepwebsites vertonen de collecties van nationale initiatieven en het Internetarchive onwillekeurig omissies door ongerichte of onregelmatige capturing en/of door missende sites, ontbrekende plaatjes en verloren links. Veel omroeporganisaties doen zelf aan 'archivering' van hun websites, in die zin dat versies daarvan worden opgeslagen en geïndexeerd in de contentmanagement- systemen van waaruit ze worden geproduceerd. Hoewel deze systemen in de regel niet zijn ontwikkeld om te fungeren als digitaal archief, worden het onwille keurig grote verzamelingen, met eigen archiveringsdisciplines waar het gaat om selectie en indexering, als ze er al zijn. Van een gerichte selectie of een duurzaam bewaarbeleid is echter nauwelijks sprake. 'Archivering' wordt gedaan door web redacties of nieuwe media-afdelingen en is vooral gericht op het onderhoud en de productie. In feite gebeurt het automatisch en impliciet. Sommige webmasters slaan weliswaar bepaalde websites op externe dragers op, maar veel anderen schonen hun servers regelmatig op zonder dat oude versies worden veiliggesteld. Aan de andere kant leiden selectiedilemma's vaak tot situaties waarin praktisch elke versie van elke file wordt bewaard. In het algemeen geldt dat hoe uitgebrei der en ontwikkelder de webactiviteiten van de organisatie zijn, hoe meer er serieus wordt nagedacht over de lange termijn. In sommige gevallen heeft dit geleid tot het instellen van goed georganiseerde nieuwe-media-archieven. Maar onder veel nationale en buitenlandse omroepen is een formeel centraal beleid voor webarchivering nog een zeldzaamheid. Er is meestal geen sprake van een organisatorische inbedding en het gebied is simpelweg te jong om er professio nele opslag- en catalogusprotocollen voor te hebben ontwikkeld. Men lijkt nog weinig besef te hebben van de culturele waarde noch van de hergebruiks- en exploitatiemogelijkheden van dit materiaal. BEHOUD I.l3l*| uii'd btfi [mnha C#b li. nc in u_kWh»yyiljiJ i*««4 Hoa iiT4 <a:4-:vii tn rv: i«->-> S*m fr* JÉh-Jjrt wS+fc lA -»»i ufrlMfaft. I Search Rvsulï foi Jan til1- fttóv 2t, 2D0< 1WG TS! 18W 3CMM 2001 2KQ 2003 1 pi^K 'it |ÏH]M I (UQM 4 pifK fr r'*0*3 i 0i##K it pI LL fU4*C C»: QZ. YTX 'tb2' Cmc 12 lag Jir 3. IOT? v» '1 :.*T1 PjLÜJSni P ■nS'. Mü t 3J0 v ie- m ivTi ig? jk rtt a.aiM Ine C IW 1 Nh I? IfK VjID ZCÜTC fVh Pr XC' v.. ivi an r^ii m ;ti ..,.y :ï<l aH J i |^-"lpf**#i hffcjj W4f Afbeelding 1. Zoekresultaten van de Way Back Machine van het Internetarchive, die heeft gezocht naar opgeslagen versies van de website vpro.nl 3 Marsman en Nijland, Adviesrapport Internetarchivering. 80 ANNEMIEKE DE JONG HET AUDIOVISUELE DOMEIN ALS KRINGLOOPWINKEL 81

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2005 | | pagina 42