Het audiovisuele domein als kringloopwinkel Nieuwe culturele logica maakt van digitaal erfgoed een moving target and no agreement on how the issue should be addressed. All these factors restrain film archives today to conceive a form of open access to their collection on a large scale.10 4 Presentation Whereas film archives have moved on from a conservative to a more open attitude regarding the use of digital technology in the fields of restoration and access, there is still a strong resistance in accepting digital as an alternative form of presentation (projection). Digital projection at high resolution (the only kind of digital projection whose quality is comparable with that of film projection) is not a viable option yet. Projectors are too expensive and technology is still developing too rapidly, resulting in a lack of standardisation. However, apart from technical aspects, there is another important argument against the use of digital projection for the presentation of archival films: if preserving films as such is one of the film archives' primary task, preserving the practice of film projection (viewing experience) is another one. For many film archivists projecting a "film-born" film through a digital projector means betraying its original form. This argument will lose some relevancy when commercial film theatres will move towards digital projection and new 'films' will be completely digital. At that time film archives will have to introduce digital projection to remain true to new "digitally-born" films. And they will then become the only place where the projection experience for "film-born" films will be preserved. Conclusion Digital technology has changed and is changing cinema very rapidly. It has dramatically affected film production: film editing, special effects and animation, have been completely transformed, and all post-production processes are quickly adopting digital workflows. Although traditional photographic film has not been replaced yet for shooting and projection, digital technology is becoming much more important even for these applications. Changes in filmmaking have inspired new views on archival practices, which will necessarily lead to radical changes in how archives preserve, restore, show and give access to our film heritage. With respect to access, both film and broadcast archives are already resorting to digital tools. Similarly new digital resources are being adopted for film restoration. Although still very expensive and yet to be largely improved, they are providing film restorers with new effective tools. In the case of long-term preservation, points of views are different within the archival community. While broadcast archives are adopting digitisation and further migration of video content as a means of preservation (as shown by the Presto Space project), film archives still resort to film as the best available preservation medium for cinematographic film heritage (as underlined by the FIRST project). Inleiding Met de digitalisering van het productieproces krijgen audiovisuele omroeparchie- ven steeds meer digitale eindproducten te archiveren, de zogenaamde 'digital borns'. Het gaat hier om radio- en televisieprogramma's die zijn opgebouwd uit digitale componenten. Ook de 'hybriden' rukken op: uitzendingen die bestaan uit archiefmateriaal dat is ingebed in een digitale setting. Een hele nieuwe collec tie omroepproducten zijn websites. Het dynamische, multimediale karakter van deze content bezorgt de archieven nieuwe hoofdbrekens waar het gaat om acqui sitie, conservering en beschikbaarstelling. Zij staan in deze zorg gelukkig niet alleen. Nationale en internationale gremia buigen zich ijverig over selectievraag stukken en technische en auteursrechtelijke voorwaarden voor opslag en repro ductie. In het discours spelen ook de onvermijdelijke conceptuele vragen rond de aard van interactieve media. Voor de praktijkvoorbeelden zijn er inmiddels de kleine en grotere 'internetarchieven'. De archivering van websites van omroepen genereert een aantal specifieke problemen. Internet is in het audiovisuele productiedomein een nieuw distribu- tiemedium en bestaat naast de reguliere radio- en televisiekanalen. Webcontent is onderdeel van het cultureel erfgoed, en daarbinnen kunnen omroepwebsites worden gekenschetst als media-erfgoed. Als mediaproduct is de status van web sites te vergelijken met de door omroepen geproduceerde radio- en televisiepro gramma's. Omroepwebsites bestaan niet alleen uit programmagegevens, maar bevatten ook filmpjes en audio-bestanden die niet in de reguliere uitzendingen van omroepen voorkomen, het zogenaamde internet only materiaal. Ook wordt er veel oud en recent archiefmateriaal verwerkt. Net als andere digitale producties komen websites tot stand in een non-lineair proces. In dit proces wordt veel gewerkt volgens de cut-and-paste logica van de nieuwe media, waarbij bestaand materiaal in andere settings wordt hergebruikt Deze situatie verwijst naar de ingewikkelde vermenging van bronnen, kanalen en distributieplatforms die kenmerkend gaat worden voor het digitale audiovisuele productiedomein. De dynamische digitale smeltkroes leidt tot nieuwe vragen waar het gaat om het fixeren van de nieuwe-mediaproducten van omroepen, in hun 'gedaante' als cultureel erfgoed. BEHOUD 10 For an overview on legal issues regarding protection and access of cinematographic heritage in Europe, with a focus on 'legal deposit' and related questions arising from the introduction of digital media, see the article of Sabina Gorini, 'The Protection of Cinematographic Heritage in Europe', in: Iris Plus, Strasbourg, 2004 available at www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus8_2004.pdf.en. 76 ANNEMIEKE DE JONG 77

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2005 | | pagina 40