Wat opvalt is dat de web lay-out vergelijkbaar is met die van de fysieke microfi che. Dit is niet ingegeven door de wens om de analoge situatie zonder meer in een digitale te vertalen, maar hier is van de nood een deugd gemaakt, aangezien geen nadere indicering van het materiaal voorhanden is. Zonder nadere beschrijving kan alleen op deze wijze worden gezocht. Immers in de huidige, analoge, situatie is de toegang óók via de 10 jarige tafel en moet al navigerend met de microfiche de juiste afbeelding gevonden worden. In feite vloeit deze digi tale representatie van de analoge vorm direct voort uit de eerder gemaakte keuze om eerst het beeldmateriaal online te brengen in plaats van te starten met het indiceren. In het voorbeeld kiezen we voor afbeelding 22. Het resultaat is de 10 jarige tafel op de huwelijks- en echtscheidingsakten over de periode 1893-1912. De datum van het huwelijk van Willem Paul Jonkmans is 11 september 1907. Met de aldus gevonden datum wordt een volgende zoekopdracht verstrekt. Het resultaat hiervan is een scherm met een representatie van een fiche analoog aan afbeelding 5, waar door middel van een zelfde actie de afbeelding met de juiste huwelijksakte wordt opgezocht. Tenslotte is de bewuste huwelijksakte (nummer 1649) gevonden. Vervolgens kan deze worden voorzien van beschrijvingselementen. 'Autonoom' systeem De virtuele studiezaal is een in beginsel 'autonoom' systeem, waarbij de input door het Haags Gemeentearchief zich beperkt tot het toevoegen van materiaal en het werven en trainen van vrijwilligers. Het beschrijven, controleren en corrige- CONTEXT Afbeelding 3. In het voorbeeld wordt gekozen voor microfiche 1. Afbeelding 4. 202 HENK DUITS VAN CONSUMENT NAAR PRODUCENT Afbeelding 5. Afbeelding 6. 203

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2005 | | pagina 103