Op het terrein van waardering en selectie van archieven is een nieuw tijdperk aangebroken. Daarom staat in dit jaarboek de waardering, selectie en acquisitie van archieven centraal. Toegankelijk houden en de band met de context van ontstaan bewaren - daar draait het uiteindelijk om. Zowel voor de organisatie als voor latere onderzoekers levert het inperken van archief voordelen op, de gebruiker dreigt anders om te komen in de overvloed. Maar waardoor laten de archivarissen zich leiden bij een beslissing archiefbescheiden te bewaren of te vernietigen? En is het alleen aan archivarissen voor behouden om zich te buigen over dit keuzeprobleem? En dan de nieuwste tijd: de digitale eeuw. Hoe gaan wij om met digitale archieven? Het op de oude voet doorvoeren van selectie is onmogelijk: macroselectie - het waarderen van de context van ontstaan in plaats van het waarderen van de afzonderlijke inhoud van de bescheiden - lijkt onontkoombaar. ISBN 90-71251-23-3 Jaarboek 2004, Stichting Archiefpublicaties

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2004 | | pagina 123