BIJLAGEN Ch. Jeurgens en A. van der Valk, Steekproeven als mogelijkheid tot reductie van archiefbestanden van bouwvergunningen S. Faber en S. Buytendijk, Strafdossiers en steekproeven L.Lucassen, 'Vreemdelingendossiers' en de mogelijkheden tot reductie Selectieve bibliografie 1998 Erik Aerts, Archiefselectie vanuit de statistiek: de steekproef in de archivistiek (Brussel: Algemeen Rijksarchief, 1998) (Miscellanea archivistica. Manuale; 28) 'Het Basis Selectiedocument van Buitenlandse Zaken besproken. Verslag van bevindingen van de landelijke werkgroep Geschiedenis van de Nederlandse Buitenlandse Politiek en Europese Integratie', in: D.A. Hellema, C. Wiebes en B. Zeeman (red.), Buitenlandse Zaken. Vierde Jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek (Den Haag 1998), pp. 107-120. Willem Dings en Lodewijk Winkeler, 'Bewaren, maar niet zomaar alles. Twee beleidsnota's van het Katholiek Documentatie Centrum: Archiefprofiel en acquisitiecriteria en Criteria voor de bewaring en vernietiging van archiefbestanddelen', Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 28 (1998), pp. 140-161. Eric Fischer, Jacques van Gerwen, Georg Reudink, The battle of the bulk: a method for macro-selec tion of business archives (Amsterdam (Nederlandsch Economisch-Historisch Archief) 1998). P. Velthuys-Bechthold, 'Niets menselijks vreemd; Rijksarchief in Noord-Holland concentreert wetenschapsarchieven', Archievenblad 102 (1998), pp. 14-16 1999 Hans Booms, 'Überlieferungsbildung. Archivierung als eine soziale und politische Tatigkeit', in: F. Beek (Hrsg.), Archivistica docetBeitrage zur Archivwissenschaft und ihres interdisziplinaren Umfelds (Potsdam, 1999), pp. 77-89. Peter Horsman, 'Appraisal and disposal as a function of records management systems', in: Principles of appraisal and their application in electronic environment - European models and con cepts. Proceedings (Tampere, Finland, November 11-12, 1999), pp. 57-61. P.J. Horsman, F.C.J. Ketelaar, T.H.P.M. Thomassen (red.), Naar een nieuw paradigma in de archi vistiek (Den Haag 1999) (Jaarboek Stichting Archiefpublicaties 1999) Hierin onder meer Terry Cook, What is past is Prologue Theo H.P.M. Thomassen, Paradigmatische veranderingen in de archiefwetenschap Volkert Schokkenhoff, 'Nur keine falsche Bescheidenheit. Tendenzen und Perspektieven der gegenwartigen archivarischen Bewertungsdiskussion in der Bundesrepublik', in: Archivisica docet... (Potsdam, 1999), pp. 91-111. 2000 E. Aerts en C. Vleeschouwers, 'Moeiteloos maalt de papiermolen. Selectie en vernietiging van archief in openbare besturen', in: G. Janssens e.a., Door de archivistiek gestrikt - Archiefinitiatie(f) (Brussel, 2000), 37-54. R. Braber, H. Poppelaars en W. de Haart, De handelingen gewaardeerd. Evaluatie van het Project Invoering Verkorting OverbrengingsTermijn (PIVOT) (Den Haag 2000) 236 BEKNOPTE BIBLIOGRAFIE 2001 Matthias Buchholz, Überlieferungsbildung bei massenhaftgleichförmigen Einzelffallakten im Spannungsverhaltnis von Bewertungsdiskussion, Reprasentativitat und Nutzungsperspektive Eine Fallstudie am Beispiel von Sozialhilfeakten der oberbergischen Gemeinde Lindlar (Köln, 2001). CITRA International Conference of the Round Table on Archives, CITRA, 35th annual meeting in Reykjavik, Iceland, October 10-13, 2001, 'Archives and Society: What to preserve? Acquisition and selection'. Zie www.ica.org. Gepubliceerd in Comma, International Journal on Archives 2002/1-2. John Roberts, 'One size fits all? The portability of macro-appraisal by a comparitive analysis of Canada, South Africa, and New Zealand', Archivaria 52 (fall 2001), pp. 47-68. Jaap Talsma, 'De ontsluiting van recente archieven. De IT (Institutionele Toegang) tegen het licht gehouden', HG-Nieuws 8,1 (maart 2001), pp. 7-8 2002 (Concept) selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2002 Terry Cook, '<A monumental blunder>: the destruction of records on Nazi War criminals in Canada', in: R.J. Cox and D.A. Wallace (eds.), Archives and the public good: accountability and records in modern society (Connecticut, 2002), pp. 37-65. 2003 [A.J.M. den Teuling, e.a.] Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen ('s-Gravenhage, 2003). 2004 Richard J. Cox, No innocent deposits. Forming Archives by rethinking appraisal (Lanham, Maryland, and Oxford, 2004). Archivische Überlieferungsbildung bei konventionellen Unterlagen im deutschsprachigen Raum - Eine Auswahlbibliographie Monographien und Aufsatze insbesondere zur Bewertung. Zusammengestellt von der Landesarchivdirektion Baden-Wiirttemberg. http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/25/ueberlieferung_auswahlbibliographie_ neu.pdf Of te bereiken via website Archivschule Marburg http://www.uni-marburg.de/archivschule/ 237

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2004 | | pagina 120