interne communicatie personeelstijdschriften Context en functioneel institutioneel onderzoek praktijk Inleiding De functionele archiefwetenschap verlangt van de archivaris dat hij of zij, als het ware door de archiefstukken heen, hun context bestudeert en de resultaten van die studie benut bij het ontwerpen en onderhouden van archiveringssyste men, bij de selectie, het ontsluiten en het beschikbaar stellen van de archivalia. Dat was grotendeels al zo in de beschrijvende archivistiek: reeds de Handleiding 61) verlangde van de archivaris het bestuderen van 'het raderwerk van de oude administratie'. De inleiding op de archiefinventaris, waarin de geschiedenis van de archiefvorming en van de archiefvormer werden uiteengezet, werd veelal als de belangrijkste vrucht van archiefwetenschappelijk onderzoek gezien, hoewel toch pas de eigenlijke inventaris laat zien welke archivistische keuzes geleid hebben tot het resultaat van ordening en beschrijving. De in het vorige jaarboek beschreven paradigmaverschuiving heeft met zich meegebracht het inzicht dat de context van de archiefvorming en de bestudering ervan ook buiten de archiefinventarisatie van essentiële betekenis zijn. Enkele voorbeelden. Zowel de hier te lande in PIVOT als elders toegepaste functionele selectie is gebaseerd op functioneel-institutioneel onderzoek. Voor de beschik baarstelling, op de brug van brein naar bron, wordt in toenemende mate van functioneel-institutionele gidsen en andere hulpmiddelen gebruik gemaakt. Bij het ontwerpen van archiveringssystemen is onderzoek van de functionele context van de archiefvorming vereist. Voor inzicht in de archivalisering (de bewuste of onbewuste keuze om iets in aanmerking te laten komen voor archivering en wel voor een bepaalde wijze van archivering) is inzicht nodig in de sociale, culturele en andere factoren die de context bepalen. De samenhang tussen archiefvorming en informatietechnologie -vroeger, nu en in de toe komst- leidt ook tot nieuwe aandacht voor wat er 'buiten het archief gebeurt. En het groeiend besef dat archiefinstellingen ook instituten zijn waar het collec tief geheugen wordt gevormd, bewaard, misvormd en vernietigd, leidt tot studie van de context waarbinnen deze politics of memory tot uitvoer werd en wordt gebracht. kop ieb brie ieboeken rappor ven rtases te) gegeved suo gegeveife^rwerking prijsopgaven formulieren correspondentie wet- en regelgeving HOOFDSTUK 93

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2000 | | pagina 47