een andere drager, noodzakelijk omdat digitale opslagmedia nu eenmaal een veel beperktere levensduur hebben dan papieren informatiedragers. De eerste gaan vijf, misschien tien jaar mee, de laatste - mits van goede kwaliteit - zeker vijf eeuwen. Een groter risico voor het verloren gaan van digitale documenten is echter de verou dering van de software waarmee ze gegenereerd zijn en weer gelezen moeten worden. Een digitaal document bestaat immers slechts bij gratie van software en hardware; beide verouderen razendsnel. Langdurig bewaren - en dat betekent in geval van digitale documenten méér dan vier of vijf jaar - vergt een regelmatige conversie naar nieuwe software en nieuwe hardware. Dat maakt het bewaren van digitale documen ten tot een kostbare zaak, ondanks het feit dat ze nauwelijks ruimte innemen. Bij elke migratie kan een deel van het oorspronkelijke karakter van het document verloren gaan. Pessimisten menen dat digitale documenten niet veel meer dan een halve eeuw zullen meegaan. Dat zal misschien waar zijn voor complexe multimedia bestanden, maar tamelijk eenvoudige tekstbestanden lijken voorshands duurzamer te zijn, mits regelmatig ververst. Kwaliteit Bewaren is de onmiskenbare grondslag voor de beschikbaarheid (fysieke toegankelijk heid) van documenten, waarover het volgende hoofdstuk zal gaan. De belangrijkste eis is het behoud van de noodzakelijke kwaliteit van de documenten. Dat is voorlopig voor digitale documenten een groter probleem dan voor traditionele documenten. Met name de door NEN-ISO 15489:1 gestelde eis van bruikbaarheid vergt inspannin gen; het gaat immers niet alleen om de vindbaarheid, maar ook om leesbaarheid en de mogelijkheid de documenten te interpreteren. Het archiveringsysteem moet de conserverende handelingen en restauratiemaatrege len documenteren in de metadata. 4.4 Verwijderen Waarom Verwijderen ligt in het verlengde van selectie: overtollige archiefdocumenten worden uit het archiefsysteem verwijderd. Het vorige hoofdstuk noemde als voornaamste reden efficiency: onnodig bewaren is geldverspilling en een overvloed aan documen ten maakt de beheerbaarheid en overzichtelijkheid van het archief er niet groter op. archiefschoolschrift 1 /archiveren. een inleiding

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archiefschoolschrift | 2011 | | pagina 74