Literatuur hoofdstuk 3 3.1 Er bestaat een rijke literatuur over waardering en selectie. De klassieke tekst waarnaar vele auteurs verwijzen, is: T.R. Schellenberg, The Appraisal of Modern Records. Washington: Bulletins of the National Archives, Number 8 (October 1956) Webversie www.archives.gov/research/ alic/reference/archives-resources/appraisal-of-records. html#note In verkorte vorm herdrukt in: Maygene F. Daniels and Timothy Walch, A Modern Archives Reader. Basic Readings on Archival Theory and Practice. Washington: National Archives and Records Service, 1984. Verder moeten genoemd worden: Terry Cook, 3.2 archiefschoolschrift 1 /archiveren. een inleiding 'Mind Over Matter: Towards a New Theory of Archival Appraisal', in: Barbara L. Craig (ed), The Archival Imagination. Essays in Honour of Hugh A. Taylor. Ottawa: Association of Canadian Archivists, 1992, 38-70; en in dezelfde bundel: Terry Eastwood, 'Towards a Social Theory of Appraisal', 71-89. Het artikel van Cook is ook opgenomen in Paul Brood e.a. Selectie. Waardering, selectie en acquisitie van archieven Jaarboek2004. s Gravenhage: Stichting Archiefpublikaties, 2005, 12-35. Een recente monografie is van de hand van Barbara Craig, Archival Appraisal. Theory and Practice. München: Saur, 2004. Een Nederlands overzicht geeft H. Bordewijk, 'Verliezen door kiezen? 100 jaar principes en criteria voor archiefse lectie', Nederlands Archievenblad 95:2 (1991), 78-85. Dit nummer is vrijwel volledig gewijd aan de selectieproble matiek, belicht vanuit verschillende invalshoeken. Nummer 98:1 (1994) is een themanummer selectie, onder de titel Archiefselectie en-vernietiging of De integriteit van archieven en archivarissen. Eerder schreef in opdracht van de Vereniging van Archivarissen in Nederland H.J. van Meerendonk, Handleiding voorselek- tie en vernietiging van archiefbescheiden. 's-Gravenhage: Stichting Archiefpublikaties, 1985. Deze eerste Nederlandse monografie is inmiddels wel verouderd. Archiefbeheer in de Praktijk wijdt hoofdstuk 4000 aan selectie, met artikelen over motieven, criteria en wettelij ke regelingen. Bij Shepherd and Yeo heeft hoofdstuk 5 waardering, selectie en verwijdering als onderwerp. De hierboven genoemde teksten gaan ook in op de crite ria. Selectiecriteria en methoden stonden centraal in de discussie rond PIVOT, onder andere in: Bob de Graaff, 'Archiefselectie: een zaak van meer dan alleen beleid' en PPM. Klep, 'Selectie en vernietiging van archiefmateri aal. Waar blijft het standpunt van de historici en van het Nederlands Historisch Genootschap', beide artikelen in: Bijdragen en Mededelingen voor de Geschiedenis der Nederlanden 108:1 (1993). De uitgangspunten van PIVOT in Handelend Optreden. Overheidshandelen: modellen, onderzoeksmethoden en toepassingen. ('s-Gravenhage: Rijksarchiefdienst, 1994). Een nieuwe visie op waardering en selectie biedt: K.J.PF.M. Jeurgens, A.C.V.M. Bongenaar en M.C. Windhorst (eindredactie), Gewaardeerd verleden. Bouwstenen voor een nieuwe waarderingsmethodiek voor archieven. (Den Haag: Nationaal Archief, 2007). Een poging het selectieproces systematisch te beschrij ven en daaraan criteria en beslismomenten te verbinden deden Frank Boles and Julia Marks Young, 'Exploring the Black Box: The Appraisal of University Administrative Records,' American Archivist 48 No. 2 (Spring 1985): 121-140, herdrukt in: Randall C. Jimerson (ed), American Archival Studies: Readings in Theory and Practice. Chicago: Society of American Archivists, 2000. Zie hiervoor ook Peter Horsman, "Weet van waarde", in het hierboven genoemde jaarboek Selectie van de Stichting Archiefpublicaties. Over de methode van steek proeven: Paul M.M. Klep, Steekproeven uit massale archiefbestanden ter wille van het historisch belang. Den Haag: Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland, 1997. Een voorbeeld van een selectielijst: Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archiefschoolschrift | 2011 | | pagina 60