2.4 het archiveringsysteem 1 genoemde site van KING. Het begrip 'onpartijdigheid' als eis is geïntroduceerd door de Engelse archivaris (Sir) Hilary Jenkinson, A Manual of Archive Administration. 1937; London: Percy Lund, Humphries Co.,1965 (reprint). Hij spreekt van 'impartiality'. Inmiddels zetten post-modernisten daar vraagtekens bij. Onder andere: Verne Harris, Exploring Archives: An Introduction to Archival Ideas and Practice in South Africa. Pretoria: National Archives, 20002. Zie verder voor postmodernisme Archival Science 2 (2002). Timothy Garton Ash geeft een verslag van zijn persoon lijke ervaringen met het archief van de Stasi in: The File. A Personal History. New York: Random House, 1997 (verschillende herdrukken). Zie over het Stasi-archief ook www.bstu.bund.de. Over wat een archiefstuk (of archiefdocument) is, bestaat een rijke literatuur. In de literatuuropgave bij hoofdstuk 1 is een aantal titels gegeven. Over procedures en metho den is het meest te vinden in de recente handboeken over records management die hierboven genoemd zijn. Het eveneens bij hoofdstuk 1 genoemde losbladige handboek Archiefbeheer in de praktijk is een rijke bron voor de Nederlandse context. Verderop zal regelmatig naar specifieke hoofdstukken worden verwezen. Metadata is een betrekkelijk recent onderwerp van studie in de archivistiek, althans onder deze term. Eén van de eerste artikelen is van de hand van David Wallace, 'Metadata and the Archival Management of Electronic Records: A Review', Archivaria 36 (1993) 87-110. Recentere bijdragen van Margaret Hedström, David Wallace, Adrian Cunningham en Wendy Duff in Archival Science 1:3 (2001). In de Records Continuum Research Group werkt een internationaal gezelschap samen aan onderzoek www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/ In het Nederlands is nog weinig over het onderwerp gepubliceerd, te noemen is Hans Hofman, 'Het intellectu eel beheer van archiefbescheiden in het digitale tijdperk', in: Horsman e.a. Naar een nieuw paradigma in de archivistiek, 121-132. De NEN-ISO 15489:2001 norm voor informatie- en archiefmanagement bevat eisen voor metadata. Voor het OAIS model zij verwezen naar de standaard zelf: www.public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1. pdf. Het in hoofdstuk 1 genoemde Archiefschoolschrift Het e-depot als avontuur geeft een korte beschrijving van het model.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archiefschoolschrift | 2011 | | pagina 49