Besturing Systeem Uitvoer Dit algemene systeemmodel is toe te passen op een archiveringsysteem. Het primaire invoerproces is het opnemen van documenten in het systeem (zie daarvoor hierna para graaf 4.1). Opnemen wordt gerealiseerd door registratie en opslaan (paragraaf 4.2). Het primaire uitvoerproces is beschikbaarstellen, het mogelijk maken van raadple ging (gebruik) van de gearchiveerde documenten (zie paragraaf 5.3). Direct ten dienste van deze uitvoerfunctie staan de verwerkingsprocessen ordenen en klasseren (paragraaf 5.1), beschrijven (paragraaf 5.2) en bewaren (paragraaf 4.3). Een bijzon der uitvoerproces is het verwijderen (paragraaf 4.4), voorafgegaan door waarderen en selecteren (hoofdstuk 3). Zoals elk systeem heeft ook een archiveringsysteem bestu ring nodig. Dat bestaat uit zowel het opstellen van regels en procedures, als uit directe sturing en het geven van instructies. Het Engelse begrip records management, dat als term nu ook in Nederland opgeld maakt, kan opgevat worden als de besturing van archiveringsystemen. We gaan daar in dit boekje niet verder op in. De literatuur lijst bevat een aantal suggesties voor dit onderwerp. Archiefdienst Een archiefdienst (zie hiervoor, paragraaf 1.5) kan worden gezien als een bijzonder soort, zelfstandig opererend archiveringsysteem. Een archiefdienst bestaat immers uit dezelfde typen componenten (mensen, middelen, methoden, procedures, kennis en documenten) en heeft dezelfde soorten processen: opnemen (verwerving, acquisi tie), opslag, bewaren, beschrijven en beschikbaarstellen. Zelfs selectie en verwijde ring behoren tot de mogelijkheden. In de regel neemt een archiefdienst hele of gedeeltelijke archiefsystemen op. 2.3 Kwaliteitseisen Paragraaf 1.4 formuleerde een globale kwaliteitseis voor archivering: het archivering systeem moet er voor zorgen de noodzakelijke kwaliteit van de documenten en de het archiveringsysteem

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archiefschoolschrift | 2011 | | pagina 39