Genealogie Een populair soort archiefonderzoek is genealogie, of stamboomonderzoek. Archieven bevat ten daarvoor veel bronnenmateriaal, zoals bevolkingsregisters, registers van de burgerlijke stand, en kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken. Ook notariële en rechtbankarchieven zijn schatkamers voor familiegeschiedenis. Genealogen hebben een lange traditie in het uitwisselen van hun vondsten. Het wekt dan ook geen verbazing tal van genealogische web-sites op het Internet aan te treffen. Archiefdiensten digitaliseren op grote schaal de voor genealogie belangrijkste bestanden. Daardoor verandert dit onderzoek in snel tempo, niet in het minst dankzij social media. Vooruitblik Archief is procesgebonden informatie, dat wil zeggen: informatie die door onderling samenhangende werkprocessen is gegenereerd en die zodanig door die werkprocessen is gestructureerd en vastgelegd dat ze vanuit de context van die werkprocessen kan worden bevraagd. Hoofdstuk 2 schetst het kader van het archiveringsysteem, dat gedefinieerd zal worden als het geheel van procedures, methoden, kennis, mensen, middelen en documenten waarmee een persoon of een organisatie zorg draagt voor archivering. Voor een organisatie is archivering een ondersteunende bedrijfsfunctie die uit ver schillende deelprocessen bestaat. Deze processen zijn het onderwerp voor de hoofd stukken 3 tot 5. archiefschoolschrift 1 archiveren. een inleiding

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archiefschoolschrift | 2011 | | pagina 28