Taken Nemen we een openbare archiefbewaarplaats als voorbeeld, dan is de hoofdtaak het beheer van archieven die door overheidsorganisaties binnen het werkgebied zijn gevormd, althans voor zover deze voor langdurige bewaring in aanmerking komen. Een rijksarchief in de provincie beheert zo de archieven van de provinciale organen (en hun voorgangers) in de betreffende provincie en van rijksorganen die in de pro vincie werkzaam zijn. Archieven van centrale overheidsorganisaties gaan naar het Nationaal Archief in Den Haag. Openbare archiefbewaarplaatsen nemen ook parti culiere archieven op, voor zover van belang voor hun werkgebied. Archiefdiensten stellen de beheerde archieven open voor onderzoek door derden. Ze beschikken daartoe over studiezalen en maken als dat nodig is de archieven toe gankelijk door middel van beschrijvingen. Sommige archiefdiensten hebben zich ont wikkeld tot centra voor lokaal of regionaal historisch onderzoek. Aanvullend op het archievenbestand hebben ze een historische bibliotheek aangelegd en beeld- en geluidsmateriaal verzameld. Voor het beheer van digitaal archief en documentair materiaal hebben enkele archief diensten e-depots ingericht. De kosten van dergelijke voorzieningen, die uit hardware en vooral complexe software bestaan, zijn dermate hoog, dat nauwe samenwerking tussen archiefinstellingen noodzakelijk is. Omdat de fysieke plaats van bewaring niet essentieel is voor de raadpleging, lijken tenminste de technische mogelijkheden van samenwerking ruimschoots aanwezig te zijn. Methoden Het leidend principe voor het beheer van archieven is het behoud van kwaliteit (zie paragraaf 1.4). De kwaliteit van een archief wordt bepaald door verschillende facto ren: de fysieke kwaliteit, de structuur en toegankelijkheid. Archiefdiensten houden de archieven afkomstig van onderscheiden organisaties of personen (archiefvormers) zorgvuldig van elkaar gescheiden en respecteren de oorspronkelijke structuur zoals die is bepaald door het archiveringsysteem. Een archief is een 'organisch geheel' dat juist als geheel blijk geeft van wat de organisatie deed en hoe ze haar taken uitvoerde. Het geheel van het archief is meer dan de som der delen, de archiefdocumenten. Of het archief nu wordt beheerd door een archiveringsysteem van de oorspronkelijke organisatie, of door een archiefdienst, de uitgangspunten voor behoud van kwaliteit blijven dezelfde. Dit principe maakt het werk van archivarissen zo verschillend van bibliothecarissen en documentalisten, bij wie het doorgaans (niet altijd) om de afzonderlijke docu menten (zoals boeken) is te doen. Het beginpunt voor de archivaris is de context archiefschoolschrift 1 archiveren. een inleiding

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archiefschoolschrift | 2011 | | pagina 26