Literatuur hoofdstuk 5 5.1 5.2 5.3 archiefschoolschrift 1 /archiveren. een inleiding Een moderne benadering van klasseren, aangepast aan de eisen die digitale documenten stellen, is te vinden bij Shepherd and Yeo, Managing Records, hoofdstuk 3. Ze sluiten nauw aan bij de eisen van de ISO 15489. Voor de Nederlandse praktijk is Archiefbeheer in de praktijk (hoofdstuk 3000: Ontsluiting van dynamische archieven) de voornaamste bron. Ook voor dit onderwerp is het boek van Noordenbos, Overheidsdocumentatie nog steeds waardevol, zeker wat betreft de decimale dossierordening. Klassieke teksten, zij het dat ze vooral betrekking hebben op afgesloten archieven, zijn: J.L. van der Gouw, Inleiding tot de archivistiek. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1955, en WJ. Formsma, 'Het inventariseren van archieven', Nederlands Archievenblad 77 (1973) 1-80 (ook afzonderlijk gepubliceerd). Een breed overzicht bieden: Theo Thomassen, Bert Looper en Jaap Kloosterman (red.), Toegang. Ontwik kelingen in de ontsluiting van archieven. 's-Gravenhage: Stichting Archiefpublicaties, 2001. Over Zaalberg handelen enkele bijdragen in Van Code tot Community (Rijswijk 2008). De Baseline Informatie huishouding Gemeenten is te vinden op de website van het Kwaliteitsinstituut voor Nederlandse Gemeenten: www.kinggemeenten.nl. De methode van dossierbeschrijving wordt behandeld in Archiefbeheer in de praktijk en in Noordenbos, Overheidsdocumentatie. Voor de beschrijving van afge sloten archieven zie het hierboven genoemde boekje van Van der Gouw. Dit stoelt op de klassieker uit de archief wetenschap: S. Muller, J.A. Feith en R. Fruin, Hand leiding voor het ordenen en beschrijven van archieven. Groningen: Van der Kamp, 1898; opnieuw uitgegeven met een uitvoerige inleiding in: Horsman, Ketelaar en Thomassen, Tekst en Context. De internationale beschrijvingstandaarden ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF en ISDIAH zijn te vinden op de website van de ICA: www.ica.org. Van de eerste twee standaards is een Nederlandse vertaling beschikbaar: zie www.archiefschool.nl. Voor toepassing in een records management omgeving: Elizabeth Shepherd and Victoria West, Are ISO 15489-1:2001 and ISAD(G) compatible?' Part 1-2, Records Management Journal 13:1, 2 (2003). Zie verder ook de literatuur over metadata genoemd in hoofdstuk 2, met name de artikelen van Hans Hofman en Adrian Cunningham. Van de laatste ook: 'Dynamic des criptions: Australian strategies for the intellectual control of records and recordkeeping systems', in: Horsman, Ketelaar en Thomassen, Naar een nieuw paradigma, 133-144. Openbaarheid en privacy worden uitputtend behandeld in het losbladige handboek van F.C.J. Ketelaar, Archiefrecht. Alphen aan de Rijn: Kluwer, 1996-. Het jaarboek 2006 van de Stichting Archiefpublicaties handelt geheel over Openbaarheid. Shepherd and Yeo, Managing Records, gaan in hoofd stuk 7, 'Providing access' ook in op de functionele aspecten van beschikbaarheid. Naar gebruikers is de afgelopen jaren wel onderzoek verricht, zij het meest naar klanten van archiefdiensten. Een klantgerichte benadering bij documentair informatie beheer kiezen: Paul Kunst, Jos Lemmink en Ruth Prins, 'Meten en verbeteren van kwaliteit in dienstverlening', in: G.M. van Trier en J. Mackenzie Owen, Handboek Informatiewetenschap voor bibliotheek en archief. Deel II.640 Alphen aan den Rijn: Kluwer, 1996-. In hetzelfde werk: P. te Boekhorst, 'Prestatie-indicatoren' (II.650). Duurzame digitalisering van documenten in: Anne R. Kenney and Oya Y. Rieger, Moving Theory into Practice. Digital Imaging for Libraries and Archives. Mountain View, Ca: Research Library Group, 2000.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archiefschoolschrift | 2011 | | pagina 100