wm Instrumenten voor blijvende toegankelijkheid Op het gebied van blijvende toegankelijkheid participeert het Nationaal Archief op Europees niveau samen met andere nationale archieven, nationale bibliotheken, uni versiteiten en commerciële bedrijven in het PLANETS project (http://www.planets- project.eu/). Binnen dit project worden instrumenten ontwikkeld en getest op het gebied van preservation planning en preservation action. Die instrumenten worden na uitgebreide tests geïmplementeerd in het digitaal depot. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 'characterisation' instrumenten JHOVE en DROID. In 2010 wordt gestart met de ontwikkeling van een zogenoemd 'Preservation System', dat garant moet staan voor het betrouwbaar uitvoeren van preservation acties. Archiefbestanddelen van een digitaal archief, waarvan de computerbestanden onleesbaar dreigen te worden, worden vanuit het Digitaal Depot naar dit Preservation System geëxpor teerd. In dit systeem wordt de juiste tool ingezet om de omzetting naar een meer courant bestandsformaat te realiseren. Via metadata wordt geregistreerd wie, wat, wanneer heeft gedaan en met welk resultaat. De archiefbestanddelen, inclusief deze aanvullende metadata, worden opnieuw opgenomen in het digitaal depot, waarbij een extra manifestatie van dat archiefbestand is gecreëerd. In eerste instantie is de intentie om alle manifestaties te bewaren, maar gezien de verwachte groei van digitaal archief, kan niet worden uitgesloten dat op termijn 'tussenversies' zullen worden verwijderd. Ook die handelingen worden vanzelfsprekend weer vastgelegd. The proof of the pudding... Het digitaal depot van het Nationaal Archief wordt op dit moment in een aantal pilots grondig getest. Uit deze pilots blijkt dat de digitaal depot applicatie van het Nationaal Archief in staat is om het opname-, beheer- en behoudproces te onder steunen.. Als resultante van deze pilots en vanuit onze samenwerking met het Gemeentearchief Rotterdam, is het Nationaal Archief begonnen aan de ontwikkeling van een instrument om ruw digitaal materiaal te bewerken tot een voor het digitaal depot acceptabel archief (objecten én metadata). Met de huidige versie van het digitaal depot is een goede basis gelegd voor de toekomst en is de deur geopend voor nieuwe diensten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft inmiddels haar eerste digitale dossier in beheer gegeven bij het Nationaal Archief. De opname van het introductiedossier van de voormalige BZK minister Remkes was niet alleen bijzonder omdat het ging om de allereerste officiële overdracht van digi taal archief naar het digitaal depot, maar vooral omdat het hier om een zogenoemde in beheer name van digitale dossiers ging. De overgedragen dossiers blijven in dit scenario eigendom van BZK en worden niet openbaar.. Het Nationaal Archief draagt vanuit haar expertise zorg voor een veilige en betrouwbare ('trustworthy') opslag van deze dossiers en garandeert de blijvende toegankelijkheid ervan tot het moment van vernietiging. Digitaal archief....? Het Nationaal Archief is er klaar voor! archiefschoolschrift 2 het e-depot als avontuur V -- - digitale depots in nederland 99 Oorspronkelijk verschenen in: Archievenblad, jaargang 114, nr. 2, maart 2010, p. 15-19.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archiefschoolschrift | 2010 | | pagina 51