De taken van de archivamj rampen Een niet gelande circulaire dienstverlening dienstverlening De parlementaire Enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer heeft in haar eindrapportage in 1999 een belangrijke aanbeveling opgenomen met betrekking tot verslaglegging en archivering. De commissie vindt dat wettelijk moet wor den geregeld dat gegevens die betrekking hebben op handelingen en beslissingen van organisatie en personen tijdens en na rampsituaties, bewaard blijven voor een periode van ten minste tien jaar. Aanleiding van deze aanbeveling is de constatering van de onderzoekscommissie dat veel gegevens in de loop van de jaren waren verdwenen en niet meer beschik baar waren voor onderzoek en evaluatie. Daarbij gaat het zowel om gegevens die schriftelijk zijn vastgelegd, als om gege vens op beeld- en geluidsdragers, zowel analoog als digitaal. In een reactie hierop heeft het kabinet nader onderzoek toegezegd. De bevindin gen van een nadere oriëntatie en de daar uit getrokken conclusies zijn vastgelegd in een circulaire van de staatssecretaris BiZa2 (hierna circulaire BZK genoemd). Deze circulaire is destijds toegezonden aan de colleges van burgemeester en wethouders, besturen van de regionale brandweer, de korpsbeheerders politie, besturen samen werkingsverband GHOR3 en commissaris sen der Koningin. Afschriften zijn verzon den aan de uitvoerende organisaties. Deze circulaire gaat in op het nut en de noodzaak van een goede documentatie en archivering van relevante bescheiden in geval van rampen en zware ongeval len. De wetgeving met betrekking tot rampenbestrijding - maar ook de archief wetgeving - eist dat zeer zorgvuldig moet worden omgegaan met archiefbescheiden als die rampen betreffen. Alleen dan kan een goede reconstructie van de oorzaken, toedracht en bestrijding worden gemaakt. De Wet Rampen en Zware Ongevallen (WRZO) verplicht burgemeester en wet houders zelfs tot een volledige analyse van de ramp. Een analyse die in feite niet kan worden gemaakt als de relevante archiefbescheiden niet beschikbaar zijn. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken beveelt dan ook aan om regels over de archivering op te nemen in het gemeentelijk rampenplan. Hierin wordt een inspecterende rol toebedeeld aan de gemeentearchivaris om archiefbescheiden die informatie bevatten over de oorzaken, Regionale Incidentbestrijdings Procedure (afgekort GRIP). Deze stadia zijn: - GRIP 0: Motorkapoverleg (overleg ter plaatse tussen de lokale bevelvoerders van de verschillende hulpdiensten) - GRIP 1: Coördinatieteam Plaats Incident (COPI) - GRIP 2: Ernstig, maar nog geen ramp - GRIP 3: Gemeentelijke ramp - GRIP 4: Intergemeentelijke ramp. In situaties waarin GRIP 3 en/of 4 bereikt wordt, is er een rol voor de gemeente archivaris weggelegd. De rampenorgani satie bij GRIP 3 en 4 is geschetst in onder staand schema. toedracht en bestrijding van de ramp te lokaliseren en de bewaring daarvan zeker te stellen. Voor zover nu geconstateerd kan wor den is deze circulaire bij alle organisaties ontvangen, maar zeker niet 'geland'. De besturen hebben de aanbeveling veelal voor kennisgeving aangenomen en heb ben er niets mee gedaan. De archivarissen die in de uitvoering van de circulaire een belangrijke rol zouden moeten spelen, zijn hiervan tot nu toe nooit formeel in kennis gesteld en hebben hun rol niet op kunnen pakken. De rampenorganisatie in Nederland kent een aantal stadia waarbinnen gecoör dineerde acties moeten worden ingezet. Dit zijn de stadia in de Gecoördineerde In Nijmegen is men sedert 2004 actief bezig om de gemeentelijke archiefdienst in te bedden in de gemeentelijke rampen organisatie. In de huidige situatie is afge sproken dat de archivaris vanaf de GRIP 3-situatie wordt opgeroepen. Dit is in de afgelopen jaren in Nijmegen niet voor gekomen. Recente crisissituaties, zoals zware sneeuwval op 25 november 2005, de Vierdaagse 2006 en de brand bij De Klok Logistics in 2007, zijn allemaal tot maximaal GRIP 2 ingeschaald. Zodra de inbedding in de gemeentelijke rampenorganisatie geëvalueerd is en het predicaat 'succesvolle inbedding' heeft gekregen, zal de vervolgstap gezet wor den: implementatie van de inbedding in de veiligheidregio. Wat moet er nu gebeuren om de informatievoorziening tijdens de rampen organisatie zo soepel en volledig mogelijk te laten verlopen? In het crisismanage ment gaat men uit van twee te onder scheiden fasen, namelijk de preparatie (voorbereiding) en response (tijdens de ramp). De informatiedeskundigen heb ben een belangrijke taak in de voorberei dingsfase. Zij ontwikkelen een systeem voor het delen van informatie tijdens de ramp, zodat tijdens de crisis alle relevante bestanden kunnen worden gekoppeld. Verder standaardiseren zij de operatio nele documenten, maken een selectie met betrekking tot relevante informatie en ontwikkelen vraaggerichte proceskaar- ten. Tijdens de ramp in de responsefase staat de informatievoorziening vooral in het teken van het (decentraal) informatie verzamelen, en deze centraal verwerken en opslaan. Sedert 2001 onderkent men dus landelijk dat de informatievoorziening ten behoeve van de rampenbestrijding onvoldoende op orde is. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom in 2004 een Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding (ACIR) ingesteld. Deze onafhankelijke adviescommissie kreeg de opdracht om een plan van aan pak op te stellen voor het verbeteren van de informatievoorziening ten behoeve van de rampenbestrijding. Een jaar later verschenen de aanbevelingen van het ACIR in het rapport De vrijblijvendheid voorbij. Deze aanbevelingen zijn omarmd door de landelijke politiek en dienen nu als spoorboekje voor beleid op het ter rein van de informatievoorziening bij rampenbestrijding voor bestuurders en rampenbestrijdingsorganisaties op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Regionaal blijkt dit inmiddels effect te hebben. Deze ingrediënten, de complexi teit en dynamiek van het terrein van de informatievoorziening bij de ram penbestrijding en de aanbevelingen uit het ACIR-rapport, vormen namelijk de inhoud van het deelproject multidiscipli naire informatievoorziening in het kader van Veiligheid op Niveau in de veilig heidsregio Gelderland-Zuid. Een van de aanbevelingen van de pro jectgroep Multidisciplinair Informatie Management4 aan de bestuurders van de regio (de burgemeesters van alle gemeen ten in de regio) heeft direct betrekking op de informatievoorziening. Zij advi seren om de aanbevelingen uit de circu laire BZK over de archivering van archief bescheiden bij rampen daadwerkelijk uit te gaan voeren. De projectgroep heeft dit uitgewerkt door de gemeenten in de regio te verzoeken hun rampenplannen dienovereenkomstig aan te passen. De voornaamste wijziging is de gemeente archivaris van de centrumgemeente van de veiligheidregio tijdens de rampenbe strijding te belasten met het toezicht op de naleving van de regels met betrek king tot de vastlegging. Daarnaast dient de gemeentearchivaris het lokaliseren en het veiligstellen van archiefbescheiden die informatie bevatten over de oorzaken, toedracht en bestrijding van de ramp te coördineren. Nederland is onderverdeeld in veilig heidsregio's. Een veiligheidsregio is een gebied waarin wordt samengewerkt door de verschillende diensten met taken op het terrein van brandweerzorg, rampen bestrijding, crisisbeheersing, geneeskundi ge hulpverlening bij ongevallen en hand having van de openbare orde en veilig heid. Daarvoor wordt een indeling aange houden die overeenkomt met de politieregio's. Nederland telt daardoor 25 veiligheidsregio's. De samenwerking is gestoeld op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De centrum gemeenten van deze regio's zijn dan ook de gemeenten van vestiging van het openbaar lichaam van die gemeenschap pelijke regelingen. De gemeentearchivaris van deze gemeenten heeft dus een regie- taak te vervullen. Het uitvoeren van deze aanbevelin gen heeft vanzelfsprekend zijn weerslag op de archiefdienst. Niet alleen bij die van de centrumgemeente, maar ook bij die van de gemeente(n) waar de ramp plaatsvindt. In de eerste plaats heeft dit gevolgen voor de interne organisatie. De dienst zal van tevoren keuzes maken en bepa len wie welke verantwoordelijkheid en taak heeft. Zij zal een kernteam bij ram pen samenstellen en deze organisatorisch inbedden. Bijvoorbeeld door het instellen van een piketregeling - rampen gebeuren niet alleen tijdens kantooruren - en de mogelijkheid om het kernteam, afhanke lijk van de soort en omvang van de ramp, aan te kunnen vullen met hulpkrachten (archivarissen en DIV'ers). Daarnaast moeten in elk geval de medewerkers van het kernteam worden opgeleid door het volgen van de basismodule OCR.5 In de preparatiefase moet ook het onderdeel verslaglegging, dat in elk rampenplan voorkomt, kritisch worden bekeken en in overeenstemming met de circulaire BZK worden gebracht. Tevens zal de archiefdienst zich bui gen over het vraagstuk wie aan zet zijn Lees verder op pagina 13 10 11 Door Jan Beens en Corrie-Christine van der Woude Een circulaire van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken geeft de archivaris een bijzondere rol: het lokaliseren van die archiefbescheiden die informatie bevatten over de oorzaken, toedracht en bestrijding van rampen en de bewaring daarvan zeker te stellen. Behalve in Nijmegen is deze opdracht nog nergens in Nederland opgepakt. Dit artikel bespreekt de aanleiding, invoe ring en effecten op de archiefdienst en op de taken van de archivaris, en roept alle collega archivarissen op de uitdaging aan te gaan.1 Nooit in kennis gesteld Beleidsteam -burgemeester (s) -beleidsadviseurs -operationeel leider Regionale actiecentra Gemeentelijke actiecentra Gemeentelijk rampen managementteam (GRMT) Reg. Operationeel Team -plv. operationeel leider -sectiehoofden -ondersteunende secties Commando Rampterrein CoRT Wat is GRIP? Vereenvoudigd schema rampenorganisatie GRIP3-4. Operationele informatievoorziening Niet langer vrijblijvend De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Regionale Brandweer Gelderland-Zuid). Beunmgan 1 Ubüergen or Wool Nl-C,,' O': Zaltbommo! Maasclrtel De centrumgemeenten 25 Veiligheidsregio's De 25 Nederlandse veiligheidsregio's. Overzicht samenge steld door J.W. van Aalst. Effecten bij de archiefdienst archievenblad april 2009 april 2009 archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archievenblad | 2009 | | pagina 5