Restauratie atelier Sterken BV Op zoek naar een echte specialist? 'ür Als het goed geordend moet Atelier voor restauratie en conservering van papier en perkament STF.RKF.N ATF.l.IF.R W BECIS is uw partij voor: tZ'C archieven en collecties Vervolg van pagina 25 Het Konzentrationslager Herzogen- busch (ofwel Kamp Vught) was het enige SS-concentratiekamp in Nederland en slechts een van de drie kampen die de SS buiten Duitsland en Polen had opgericht. Van de oorspronkelijke kampadministra tie is nog tijdens de Tweede Wereldoor log door de Duitse autoriteiten een aan zienlijk deel vernietigd, zodat het door het NIOD beheerde materiaal uniek en onvervangbaar is. Het circa 24 meter grote en sterk verzuurde archief bevat een vrijwel volledige serie (circa 30.000) registratiekaarten waarop gegevens van de gevangenen zijn vastgelegd. Vaak vor men deze kaarten het enige bewijs dat iemand in Kamp Vught gevangen heeft gezeten. Daarnaast is er ongeveer 10 meter medische dossiers die een uniek beeld geven in ziektegeschiedenissen van gevangenen. Verslagen en (deels clandes tiene) brieven geven een gedetailleerd inzicht in het dagelijks leven in het kamp. Historisch waardevol zijn verder de lijsten met gegevens over werkom standigheden, behandeling van gevange nen, binnenkomende en uitgaande transporten en gecremeerde gevangenen. Het archief is behalve voor historisch onderzoek tevens een bron voor verifica- tieonderzoek bij het aanvragen van bij zondere oorlogspensioenen. Het door verzuring aangetaste archief van de uit Utrecht afkomstige organist Lambert Erné (1915-1971) omvat de schriftelijke nalatenschap van een van de voornaamste Nederlandse orgelexperts. In Nederland vormen kerk orgels een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk leven. Erné's activiteiten zijn van onschatbare betekenis geweest voor de ontwikkeling van de orgelbouw- en restauratiekunst na de Tweede Wereldoorlog. Als Nederlands opinielei der op het gebied van orgelbouw en -res tauratie was Erné betrokken bij tal van nieuwbouwprojecten en begeleidde hij vele restauraties van historische orgels. Ook internationaal is de Nederlandse aanpak richtinggevend. Zijn circa 8 meter tellend archief, aanwezig in de Universiteitsbibliotheek Utrecht, bestaat uit brieven, aantekeningen en notities. Het verschaft informatie die veelal niet elders aanwezig is, over honderden ker ken en orgels in geheel Nederland. Het archief van de Edelsmidse Brom (1857-1961) omvat de neerslag van drie generaties edelsmeden die in Nederland anderhalve eeuw toonaangevend waren op het gebied van kerkelijke (katholieke) kunst. Met het herstel van de bisschop pelijke hiërarchie in Nederland in 1853 kreeg de kerkelijke kunst een nieuwe impuls. Het bedrijf van de Utrechtse familie Brom groeide uit tot het grootste en het meest vooraanstaande in Neder land en leverde ook aan tal van buiten landse opdrachtgevers. Tweemaal won Brom vanwege het vakmanschap en artisticiteit de prestigieuze internationale Grand Prix te Parijs. Kandelaars, monstransen, sieraden en andere kunst werken bevinden zich in kerken en musea in de gehele wereld. Archieven van edelsmeden zijn nauwelijks bewaard, zeker niet van de omvang en allure van de Edelsmidse Brom. Een selectie van het door verzuring aangetaste (geschreven) archief van circa 7 meter geeft een over zicht van de bedrijfsvoering en omvat de correspondentie, opdrachtenboeken en financiële administratie. Daarnaast zijn ongeveer 350 tekeningen van ontwerpen geselecteerd die een goed beeld geven van het artistieke werk van Brom. Voor 2007 en 2008 is er een substan tiële hoeveelheid geld voor subsidiëring van projecten in het archieventraject beschikbaar. En archieven van nationaal belang liggen niet alleen op het Nationaal Archief. Ook (delen van) regio nale en lokale archieven kunnen wel degelijk van nationaal belang zijn, zoals ook uit de bovenstaande projectvoorstel len blijkt. Dergelijke archieven kunnen typerende aspecten van de Nederlandse geschiedenis en cultuur weerspiegelen of in Nederland het enige, het oudste, het mooiste, het grootste of het meest com plete in hun soort zijn. Ter inspiratie om naar de eigen collectie te kijken wat er allemaal mogelijk is, is een lijst gemaakt van vijftig voorbeelden van archieven die van nationaal belang kunnen zijn. De zo divers mogelijke voorbeelden zijn afkomstig uit de collecties van het Noord-Hollands Archief, het Brabants Historisch Informatiecentrum en het Regionaal Archief Leiden. In een korte motivering is het nationaal belang aan gegeven. Om het belang van het archief en de mogelijke keuzen (en risico's) bij het filmkiaar maken en het behandelen van de originelen inzichtelijk te maken is een speciaal model conservering ontwikkeld, in samenwerking met ICN, Nationaal Archief, Teylers Museum, Universiteits bibliotheek Leiden, Zeeuws Archief en Stads- en Streekarchief Zutphen. Het model kan ook worden gebruikt om mogelijke projectvoorstellen voor te bereiden. Zowel het model conservering als de inspiratielijst zijn te downloaden van de website van Metamorfoze. Voor vragen en mogelijke projecten kan con tact worden opgenomen met het Bureau Metamorfoze. ffiTrn Brieven Archieven Boeken Banden Prenten Grafiek Kaarten Wandkaarten Charters Zegels DocumentenWacht is een service van Restauratie atelier Sterken BV en gericht op J) Q j-j-j C1110 IQ W3.Cllt SChade preventie. calamnellenservice. zorg en beheeT isotron DocumentenWacht is de officiële partner van Isotron Nederland BV voor gammabestraling voor de gehele Culturele en Administratieve sector in de Benelux en Duitsland. Engelanderholt 3, 7361 CZ Beekbergen T. 055-5423147 F. 055-5430614 E. info@sterken.nl Meer informatie op: www.sterken.nl Interim personeel; Interim-management; Archiefbewerking; Digitalisering; Advisering; Archiefbeheer. Meer weten? Op onze website vindt u een overzicht van onze diensten en producten. Voor een vrijblijvend gesprek of een offerte kunt u bellen met: 020-4031147. BECIS, informatiespecialisten van deze tijd. Entrepotdok 37A-bg 1018 AD Amsterdam Postbus 36079 1020 MB Amsterdam 020-4031147 WWW.BECIS.nl info@becis.nl Zwartevenstraat 17 1911 TN Uitgeest tel: 06-51996435 e-mail: info@archiefbc.nl internet: www.archiefbc.nl NI0D: archief Kamp Vught (1942-1945) UB Utrecht: archief Lambert Erné (1945- 1970) KDC: archief Edelsmidse Brom (1857-1961) Ontwerptekening van een borstkruis door de Edelsmidse Brom (coll. KDC Nijmegen). Projecten 2007-2008 Erik van der Doe is Coördinator Archieven Metamorfoze. Voor meer informatie bezoek de website www.metamorfoze.nl februari 2007 archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archievenblad | 2007 | | pagina 14