werkweek Archief inspecteur/ -adviseur van een Gemeente Den Haag Analyseert de wijze van postbehandeling en voortgangs controle bij gemeentelijke diensten. Analyseert het archiefbeheer/ documentaire informatievoorziening bij gemeentelijke diensten ten behoeve van archiefbeheers plannen en digitaal archiefbeleid. Verricht retrospectief organisatieonderzoek van de gemeentelijke administra ties ten behoeve van selectiewerkzaamheden. Adviseert met betrekking tot postregistratiesystemen, archiefbeheersplannen, inclusief dossiervorming, selec tiewerkzaamheden, materiële verzorging van archieven en inrichting van archiefruimten. Stelt archiefbeheers plannen op of assisteert daarbij. Geeft in voorkomende gevallen leiding aan projecten betreffende de uitvoering van beheerstaken van niet overgebrachte archieven. Legt regelmatig inspectiebezoeken af bij de onder de Archiefwet 1995 ressorterende gemeentelijke organen en rapporteert schriftelijk aan het hoofd Moderne Archieven. Ziet toe op een juiste toepassing van de archiefbeheers- voorschriften; geeft daartoe begeleiding en advisering. Beoordeelt verzoeken om vernietiging van archiefbe scheiden; beoordeelt de goede, geordende en toeganke lijke staat van over te brengen archieven. Organiseert de periodieke overbrenging van archieven naar het Haags Gemeentearchief. Zij/hij komt te werken bij de afdeling Moderne Archieven van de directie Haags Gemeentearchief van de Bestuursdienst. De afdeling is belast met de uitvoe ring van het wettelijk voorgeschreven toezicht op, als mede advisering in het beheer van de niet overgebrachte gemeentelijke archiefbescheiden, dienstverlening aan de Bestuursdienst en concerntaken op het gebied van de informatievoorziening. - HBO/academisch werk- en denkniveau, bijvoorbeeld blijkend uit opleiding Bestuursambtenaar en HMDI, - ruime ervaring in archiefbeheer, - belangstelling voor en ervaring met problematiek van digitale archivering, - goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, - goede sociale vaardigheden, - zelfstandig, creatief, flexibel en onder druk kunnen werken. Het salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie, maximaal ƒ6.872,- bruto per maand (salaris groep 10), bij een volledige werkweek. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer P.R. de Kievit, hoofd afdeling Moderne Archieven, tel. 070- 353 7024 Sollicitatie Uw gemotiveerde sollicitatie binnen 10 dagen, onder vermelding van vacaturenummer, zenden aan: Bestuursdienst Afdeling MPO Postbus 12 600 2500 DJ Den Haag De gemeente Den Haag wil meer vrouwen, allochtonen en gehandicapten in dienst nemen. Zij zullen hij gelijke geschikt heid de voorkeur genieten. het dagboek van: Het Internationale Archiefcongres in Sevilla (21-26 september) zal niet alleen een week van congresseren worden. Al maan den tevoren hebben we voorbereidingen getroffen om daar onze internationale con tacten te verstevigen. In de afgelopen drie jaar heb ik heel wat afgereisd, in het bijzon der om allerlei archiefprojecten te helpen opstarten: het TANAP-project (VOC-archie- ven) met Indonesië, Zuid-Afrika, Shri Lanka en India, het Rossica-project (gidsen Nederlandse bronnen in Rusland) met de Russen, conserveringsprojecten met Hongarije en Polen en de samenwerking met de Nederlandse Antillen en met Suriname. Het TANAP-project is wat betreft prestige en geld het grootst. Belangrijk is dat Indonesië meedoet, maar dat ziet meer in een bilaterale samenwerkingsovereen komst tussen het ARA en het ANR1 (Arsip Nasional Republik Indonesia). Om alles goed voor te bereiden hebben we onze Indonesische collega Muhklis met zijn adjunct Djoko uitgenodigd om via Nederland naar Sevilla te reizen. Pieter Koenders, de projectleider van TANAP, heeft alles tot in de puntjes voorbereid. Dinsdagochtend haalt ARA-chauffeur Ab Baak de Indonesische delegatie af van Schiphol. Ze waarderen onze ontvangst zeer en geven aan dat na 10 jaar stilstand vanwege de politieke kilte in de relatie Nederland-indonesie het tijd wordt om de hartelijke betrekkingen te herstellen. De concept-overeenkomst die ze bij zich heb ben, is zeer bemoedigend. Ze bevestigen nog eens nadrukkelijk dat hun oude archie ven niet alleen hun 'cultural heritage' zijn, maar ook die van ons. De nadruk ligt sterk op het behoud van de archieven. Indonesië wil met onze hulp een internationaal semi nar houden over conservering van archie ven in tropische landen. Ook Japan onder steunt dit project. Intussen ontvang ik een fax uit Rusland over de in Sevilla te tekenen overeenkomst tussen het ARA en het Rosarchiv. Russisch is niet mijn sterkste taal, maar gelukkig is de gemeentearchiva ris van Groningen en mijn oude mentor Jan van den Broek nauw bij dit project betrokken, 's Avonds laat naar mijn woon stede St. Michielsgestel. Mijn vrouw Marianne heeft de koffers al gepakt. Zij gaat mee (op eigen kosten, voor alle duidelijk heid), maar heeft al het vermoeden dat het geen vakantie wordt. Woensdag. In het vliegtuig samen met Jan van den Broek de Russische overeenkomst doorgenomen. Ziet er goed uit. Het hele project hebben we uitbesteed aan de Groninger universtiteit in de persoon van Hans van Koningsbrugge, een enthousiaste man. Om 7 uur landt het vliegtuig in Sevilla. Naar het hotel waar we weer veel bekenden zien. Met enkele Duitse collega's plimenteus. De Spaanse organisatie is chao tisch. Een definitief programma krijgen we pas de volgende dag, excursies voor zondag blijken al volgeboekt en de registratie loopt niet vlot. Onze Indonesische vrienden blij ken bij de Nederlandse delegatie te zijn ingedeeld. Ofschoon ze er grapjes over maken, vind ik het toch pijnlijk, 's Avonds receptie voor de hoofden van de delegaties, de nationale archivarissen, en de voorzit ters van de comittees. Een uitermate plezie rig gezelschap. De archivaris van Shri Lanka komt praten over TANAP, met de Poolse collega gesproken over de Europese branch en de samenwerking op conserve- ringsgebied. Aan het eind van de avond gesproken. Ze hebben alle hulp gegeven bij het opsporen van archieven ten behoeve van het onderzoek naar de Joodse tegoe den. Ook zijn ze zeer geïnteresseerd in onze selectiemethoden. Het wordt hoog tijd dat onze methodiek van institutioneel onder zoek in boekvorm verschijnt. Er blijkt veel vraag naar te zijn. De opening van het congres is donderdag. Mij treft de prettige en ongedwongen hou ding van de koning, die de eerste zitting daadwerkelijk voorzit. Eric Ketelaar heeft weer een voortreffelijk verhaal. Hij blijft toch de dominee Buskes van het interna tionale archiefwezein*l.dat bedoel ik com- met Joan van Albada van gedachten gewis seld over de logge en bureaucratische struc tuur van de ICA. De vrijdagochtend is bestemd voor een prima lezing van Luciana Duranti, een echte vakvrouw op ICT-gebied. Voor de ingewijden bevatte het weliswaar weinig nieuws, maar het gaf toch een goed over zicht van de stand van zaken, 's Middags CITRA-vergadering. De volgende bijeen komst is gepland in september 2001 in Israël. De Arabische landen protesteren hevig en dreigen uit de ICA te stappen als het congres in Jeruzalem gehouden wordt. Vervolg op pagina 45 Het Haags Gemeentearchief is het kenniscentrum voor de geschiedenis van Den Haag en zijn bewoners. Het verwerft, beheert en ontsluit historische informatie die daaraan bijdraagt. Het stelt de informatie beschikbaar, onder meer aan de jaarlijks 12.000 onderzoekers op de studiezaal, maar ook via tentoonstellingen, publicaties en educatieve activiteiten. Tevens is het Haags Gemeentearchief verantwoordelijk voor de concernkaderstelling, -planning en -control op het beleidsveld archiefbeheer. Het Haags Gemeentearchief heeft drie afdelingen en 42 medewerkers en het is een van de vijf directies van de Bestuursdienst. Ter versterking van onze afdeling Moderne Archieven zoeken wij een: Volledige betrekking, vacaturenummer: 2022 De functie Onderzoek m.b.t. informatievoorziening Advisering en inspectie Begeleiding vernietiging en organisatie overbrenging archieven De afdeling De eisen Het salaris Informatie Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. ".pH'i'Z,w FRAGMENTEN Door Maarten van Boven Het congresgebouw in Sevilla. (Foto:Y. Bos-Rops) archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archievenblad | 2000 | | pagina 1