werkweek i t Het Algemeen Rijksarchief EDUCATIEF MEDEWERKER W SI' rM IlipiiS LJ Wi van een 1 1 wil m "i." *..r i W KljKSARCI 11l'.l-1)Il-'.NST het dagboek van: Ruim een half jaar geleden maakte ik als hoofd van de afdeling Externe Dienstver lening van het Rijksarchief in Noord- Brabant de overstap naar de Koninklijke Marine. Ik volgde bij het Instituut voor Maritieme Historie Paul van Royen op als directeur en als hoofd van de dienst Maritieme Historie van de Koninklijke Marine. Een stimulerende werkomgeving met fijne, zeer gemotiveerde collega's. Onze missie is het bevorderen en stimule ren van de belangstelling voor het heden en verleden van de Koninklijke Marine in de breedste zin van het woord. Wie iets te weten wil komen over het (recente) verle den van de Nederlandse zeemacht, kan bij de Koninklijke Marine terecht bij drie instellingen: het Marinemuseum in Den Helder, het Mariniersmuseum in Rotter dam en het Instituut voor Maritieme Historie in Den Haag. In beide musea is het verleden van de Koninklijke Marine en het Korps Mariniers vooral zichtbaar. Bij het Instituut is de geschiedenis van de Neder landse zeemacht vooral leesbaar. Gedrieën werken we samen in de Bijzondere Organi satie-Eenheid Dienst Maritieme Historie. Maandag 21 augustus. Mijn vakantie zit er weer op. Na een afwezigheid van ruim drie weken weer de 'gewone' draad oppakken valt niet mee. 's Morgens om 7.30 uur ben ik de eerste op het Instituut. Van liever lede druppelen de collega's binnen. (Vakantie)ervaringen worden uitgewisseld en aansluitend vindt informeel werkover leg plaats. Het is gelukkig nog erg rustig, voldoende tijd om de post door te werken, e-mails te lezen en de eerste brieven en e- mails te versturen, 's Middags kan ik onge stoord werken aan een projectvoorstel dat in november ingediend moet worden bij het Veteraneninstituut te Doorn. Het gaat om het opzetten van een database met informatie over monumenten ter herinne ring aan omgekomen militairen in de jaren 1940-1987. Dinsdag. Vanmorgen gestart met het be commentariëren van enkele nieuwe plaat singslijsten. Het betreft toegangen op schit terend materiaal dat afkomstig is van de Koninklijke Vereniging van Marineofficie- - 1 '3 jfniiiwy'MÉfll ren (KVMO), variërend van de integratie van de vrouw binnen de krijgsmacht tot plannen voor de bouw van een nucleaire onderzeeboot. Daarna volgt een lange bespreking over de planning en uitvoering van pr-activiteiten rond het tweedaags symposium 'Zeeland en de Marine' dat op 1 en 2 december 2000 in Middelburg zal plaatsvinden en wordt georganiseerd door het Instituut en het Zeeuws Archief in samenwerking met de Universiteit van Leiden. Snel nog een paar e-mails verstuurd met commentaar op de symposiumfolder en de tweede werkdag zit er weer op. Nog even het vakantiegevoel vasthouden door 's avonds met vrienden te gaan zeilen. Het eerste telefoontje dat woensdagoch tend binnenkomt is van de projectleider die belast is met de aanpassingen van onze nieuwe huisvesting. Medio 2001 verhuist het Instituut naar de Alexanderkazerne in Den Haag waar we samen met de sectie Luchtmachthistorie een pand betrekken. De bouwvergadering wordt afgelast. Wat een vergaderdag zou worden, wordt hoofd zakelijk een brainstormdag over het beleid voor de jaren 2001-2005. Allerlei keuzes op het gebied van collectiebeheer, acquisititie van materiaal, toegankelijkheid van het beeldmateriaal en wat we kunnen doen met de website gaan over tafel en moeten verder worden uii«eiverkt. Aan het einde van de middag met enkele collega's nog een kort overleg over de organisatie van een barbeque voor collega's en vrijwillige medewerkers in de tuin van het Instituut. Elke donderdag begint traditiegetrouw met een afdelingsoverleg van de Marinestaf in Den Haag. Op de dienstfiets snel naar de Admiraliteit. In rap tempo wordt iedereen bijgepraat over het reilen en zeilen binnen de Koninklijke Marine. Deze keer werd lange tijd stilgestaan bij het ongeluk met de Russische atoomonderzeeboot Koersk. Terug op het Instituut staat een bijeen komst met de Arbo-arts op het programma. Allerlei knelpunten die bij een Risico inventarisatie en evaluatie waren geconsta teerd, passeren de revue en mogelijke oplossingen worden aangedragen. De vrijdag belooft een inhoudelijke dag te worden. Om 9.30 uur staan de collega's van de secties Militaire Geschiedenis, Lucht machthistorie en Marechaussee Historie op de stoep. Lopende onderzoeksprojecten en gemeenschappelijke publicaties worden besproken. Een aantal projectvoorstellen die bij het al eerder genoemde Veteranen- instituut door de secties gemeenschappelijk zal worden ingediend, wordt van commen taar voorzien en getoetst op haalbaarheid en relevantie. Na de lunch met de trein naar Rotterdam voor werkoverleg met de direc teur van het Mariniersmuseum. Vanmiddag staat het beleidsplan 2001-2005 van de Dienst Maritieme Historie centraal. Geïnspireerd door een schitterend maritiem uitzicht op de historische haven van Rotterdam proberen we de grote lijnen voor de komende vijf jaar uit te zetten. Tenslotte nog tijd vrijgemaakt om de laatste stand van zaken rond de tentoonstelling 'Tot op de bodem. Een geschiedenis van de Nederlandse Hydrografisch Dienst in ogenschouw te ne men. Op 31 augustus zal de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, vice-admiraal C. van Duyvendijk, deze tentoonstelling voor het publiek openen. Op de terugweg naar Rotterdam CS kan ik het niet laten even bij De Slegte binnen te lopen. De verleidingen zijn legio. Toch blijft de schade beperkt tot de aanschaf van een publicatie over Zeeland in de zestiende eeuw. gevestigd in Den Haag R I J 1 E F Het Algemeen Rijksarchief (ARA) in Den Haag herbergt het geheugen van de Nederlandse samenleving. De archiefwereld is volop in beweging. Het archiefbestand groeit snel. De digitale technologie maakt de studiezaal voor iedereen waar ook ter wereld toeganke lijk. Het archief wordt steeds zichtbaarder. Aldus ontwikkelt het Algemeen Rijksarchief zich tot een klantgerichte en publieksvriendelijke instelling. De afdeling Publieksdiensten van het Algemeen Rijksarchief heeft als taak de brug te slaan tussen de vele kilometers papier in het depot en het publiek in de breedste zin van het woord. De productgroep Educatie van de afdeling Publieksdiensten houdt zich vooral bezig met het bevorderen van de bekendheid van archieven en de mogelijkheden voor (en van) archiefonderzoek voor en door het onderwijs. Bij de productgroep Educatie is plaats voor een unnf "JA mmv nar maal/ voor 36 uur per week JpP' x 'v Functie-inhoud Tot de werkzaamheden van de educatief medewerker behoren onder meer: - bevorderen van de bekendheid van archieven en van de mogelijkheden tot archiefonderzoek bij een zo breed mogelijk publiek - onderhouden en intensiveren van contacten met het onderwijs, daaraan gelieerde organisaties en (regionale en lokale) historische verenigingen of anderszins betrokken organisaties en instellingen - ontwikkelen en bevorderen van het gebruik van archieven en andere historische bronnen voor en door het onderwijs door middel van cursussen, rondleidingen, themalunches, open dagen en ander soortige publieksgerichte activiteiten - (mede) vormgeven aan archiefbrede op onderwijs georiënteerde en gebaseerde projecten. Functie-eisen Voor de vervulling van deze afwisselende en contactrijke functie zoeken we een medewerker die: - in het bezit is van het diploma middelbaar archiefambtenaar, eventueel lerarenopleiding - meer dan gemiddelde kennis heeft van de inhoud van archieven - weet wat het vak geschiedenis inhoudt - affiniteit heeft met het onderwijs (van basisschool tot hogeschool) - weet welke positie het vak momenteel inneemt in de verschillende geledingen van het onderwijs - gevoel heeft voor het overbrengen van kennis en inzichten - kansen ziet en schept om het archief in de klas te brengen - mogelijk beschikt over een netwerk in het onderwijs, de daaraan gelieerde organisaties en de wereld van (lokale en regionale) historische verenigingen. Kortom: we zoeken een duizendpoot die weet hoe je met een pc moet omgaan, die creatief genoeg is om zelf een cursus op te zetten en nog zelf te geven ook. Specifieke kwaliteiten: enthousiast, communicatief, praktijk- en samenwerkingsgericht, probleemoplos send, gevoel voor pr en pc: een ware ambassadeur voor het ARA en het Nationaal Archief in oprichting. Aanstelling en salariëring - aanstelling geschiedt in algemene dienst van de Rijksarchiefdienst - uw salaris bedraagt, gebaseerd op een 36-urige werkweek en afhankelijk van kennis en ervaring, maxi maal 6.031,- bruto per maand (schaal 9 BBRA 1984), exclusief 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitke ring en een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering. Bijdrage in de kosten van kinderopvang is mogelijk. Informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij mevrouw G.L. Balk, producthoofd Educatie, telefoon 070-331 5506. Schriftelijke sollicitaties kunt u - onder vermelding van vacature Educatief medewerker - binnen veer tien dagen na verschijning van dit blad sturen naar de Rijksarchiefdienst, personeelsadviseur de heer A.H. Emens, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag. II ACM ENTEN Door Adri van Vliet De 'Koninklijke Regentes'. Bron: Collectie Instituut voor Maritieme Historie. Marinestaf Koninklijke Marine. archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archievenblad | 2000 | | pagina 1