werkweek V LJ van een OP ZOEK NAAR INSPIREREND WERK? Gemeente Roermond ASSISTENT-GEMEENTEARCHIVARIS HERKENT U ZICH IN DIT PROFIEL, DAN BENT U VAN HARTE WELKOM IN DE GEMEENTE ROERMOND het dagboek van: Maandag 24 juli. Bij wijze van kennis making met de organisatie lees ik het - vers van de pers gerolde - 'Meerjarenbeleids- pian 2001-2005'. Het IIAV is een organisa tie die volop in beweging is. En dat moet ook, want de klanten veranderen ook. Bezoeksters stormen digitaal binnen (www.iiav.nl), maar moeten voorlopig ook fysiek nog de deuren van de fraaie koepel kerk platlopen, willen zij de diepte in. Via internet zijn alle archieven te vinden die betrekking hebben op de positie van de vrouw, met een samenvatting van de geschiedenis van de archiefvormer. Zowel die in het IIAV als in andere Nederlandse archiefbewaarplaatsen. Digitale klanten missen wel de prachtige koepelkerk die in 1925 naar het voorbeeld van de Aya Sofia in Istanbul gebouwd werd. Ook de studie zaal, vroeger de altaarruimte, missen ze dan. In plaats daarvan krijgen zij binnen kort gedigitaliseerde archieven thuis op het scherm. Er is gekozen voor de 'pilot' Aletta Jacobs, arts en presidente van de 'Vereeniging van Vrouwenkiesrecht'. Dit archief is een van de toppers uit de collec tie en bestaat uit een omvangrijke briefwis seling die Annette Mevis, coördinator archief, nu voor digitalisering voorbereidt. Met haar en drie andere vrouwen deel ik de vroegere sacristie, ik zit naast de kluis waarin vroeger de hosties werden bewaard. Nu bewaken en beheren wij hier andere heiligdommen, delen geen zegen maar wel informatie uit. Ik beëindig de lectuur van het beleidsplan en besef: het IIAV is zich bewust van het toenemend tijdgebrek van studentes vrouwenstudies en is op de hoogte van de 'grrls', die het f-woord niet meer graag in hun mond nemen. De dinsdag begint met het archiveren van enkele publicaties van het IIAV. Een vraag van het Nederlands Theaterinstituut laat me kennis maken met het archief van de tentoonstelling 'De vrouw 1813-1913', gehouden in 1913. Het antwoord vind ik echter uiteindelijk in het depot van boe ken vóór 1975, in een tentoonstellingsca talogus die destijds heel handig van een draagriem werd voorzien, zodat de bezoek sters de informatie gerieflijk als een mid deleeuws buidelboek met zich mee kon den dragen. De volgende klus wacht al: er moet een budgetplan voor het onderhoud van de afdelingen collectiebeheer, het beeldar chief en archief komen. Tussendoor komt een telefoontje van een lerares geschiede nis binnen. Zij heeft vroeger met Annie Romein-Verschoor samengewerkt en vraagt of wij geïnteresseerd zijn in haar archief. Een blik in de database en ik weet dat wij het archief van Romein-Verschoor in huis hebben, het werd net microver- filmd. Het archief van deze schrijfster kwam, naast andere archieven, voor het Metamorfoze-project in aanmerking in het kader van het 'Nationaal Programma voor Conservering van Bibliotheekmateriaal'. De Koninklijke Bibliotheek heeft de collec ties van het IIAV wegens hun bijzondere waarde de A-status toegekend. Tegen de vrouw aan de telefoon zeg ik: graag, komt u maar brengen! Ik heb woensdag een rustige ochtend zodat ik de inventarisatie van mijn eerste archief (Stichting Vrouwmens, die zich bezighield met het recht van vrouwen op wijdingsambten in de R.-K. kerk) kan afsluiten. Een kort verhaal over de archief vormer en een summiere opsomming van de archiefstukken zijn nu meteen via inter net te raadplegen. Aan elk nieuw ontsloten archief worden thesaurustermen toege kend. De vrouwenthesaurus is in 1992 spe ciaal door het IIAV ontwikkeld en omvat rond de 4000 termen waarmee inmiddels zelfs op internationaal niveau wordt gewerkt. Een uitnodiging voor een spoedoverleg doorkruist de dag: door ziekte van de bibli othecaris moeten we taken herverdelen. Dit is mijn eerste kennismaking met het sociocratisch model, volgens welk het IIAV vergadert. Het houdt in, dat beleidsbeslui ten alleen genomen kunnen worden als iedereen ermee akkoord kan gaan. Navraag bij collega's wijst uit dat zij bij deze verga derstructuur baat hebben bij het formule ren van het eigen standpunt; zwijgen of verlegenheid moeten worden getrotseerd. Donderdag. Een speerpunt van het IIAV is het actief acquireren van informatie op het gebied van zwarte, migranten- en vluchte lingen-vrouwen (zmv). Wat betekent dat voor de afdeling archief? Mijn collega Annette vertelt dat er bij zmv-organisaties vaak geen complete archiefvorming plaats vindt, veel wordt mondeling georgani seerd. Zij oppert dat het nuttig zou kunnen zijn om 'oral history' projecten op te zet ten en laat mij kennis maken met de bij zondere collectie egodocumenten (dag boeken en interviews) die het IIAV in de jaren '80 heeft verzameld en ontsloten. Ik duik meteen in een dagboek met de titel: 'Aan mijn ongeboren kleinkind'. Maar het werk roept, ik hou me de rest van de dag bezig met inventarisatie van een volgend christelijk vrouwenarchief. Vrijdag is mijn eerste dag alleen op de afdeling en er staan drie bezoekers op de stoep. Ze houden me aardig bezig en ik doe mijn best om ze ook nog op andere bron nen in huis attent te maken. Als ik na slui tingstijd de aangevraagde archiefstukken weer in het depot opberg, in het achterste gedeelte van de vroegere crypte, denk ik: Susanne, hier ben je op je plek. Roermond is een monumentale stad die 45000 inwoners telt. Zij ligt aan de Maas en de Roer in een wijds landschap van water sportgebieden en bossen en bij het nationaal park De Meinweg. Men hoort in het drukke centrum naast het zangerig dialect alle talen van Noordwest- EuropaSinds 1839 is Roermond weer Nederlands gebied, daarvóór was zij vooral een Gelderse hoofdstad, later Bourgondisch, Spaans, Oostenrijks, Frans en Belgisch. In de archieven en in het stadsbeeld heeft dat z'n sporen achtergelaten. De afdeling Gemeentearchief maakt deel uit van de sector Burgers en Samenleving. Het archief is gehuisvest in een statig pand annex het stadhuis en heeft een moderne bewaarplaats met ruim 4 km aan capaciteit. Het gemeentearchief beschikt onder meer over een grote bibliotheek, diverse collecties en verzamelingen. Verder zijn er veel particuliere archieven die de culturele zijde van de geschiedenis inkleuren. Het gemeentearchief ontvangt jaarlijks zo'n 2000 bezoekers. Ten behoeve van de afdeling Gemeentearchief zijn wij op zoek naar een: TEVENS BEOOGD GEMEENTEARCHIVARIS/HOOFD VAN DE AFDELING GEMEENTEARCHIEF (v/m) (36 UUR PER WEEK) De assistent-gemeentearchivaris zal, na een inwerkperiode van ongeveer 2 jaar - bij ge bleken geschiktheid - worden benoemd in de functie van hoofd van de afdeling Gemeente archief. Hef hoofd gemeentearchief is tevens gemeentearchivaris en geeft leiding aan 6 medewerkers. TOT DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE ASSISTENT-GEMEENTE ARCHIVARIS BEHOREN HET: houden van toezicht op het beheer van niet overgedragen archieven van gemeentelijke instellingen ter voorbereiding op de over brenging; vervullen van een actieve rol in de samen werking met de actuele gemeentelijke informatievoorziening, bijvoorbeeld bij de digitalisering van bronnen; acquireren van voor de cultuurgeschiedenis van Roermond belangrijke archieven en verzamelingen; ordenen en beschrijven van archieven, collecties en verzamelingen; vervangen van de gemeentearchivaris in gedelegeerde zaken en bij afwezigheid; stimuleren van historisch onderzoek en publicatie door derden. WIE ZOEKEN WIJ? De kandidaat dient: in het bezit te zijn van een vakdiploma archivistiek A of B (hoger c.q. middelbaar archiefambtenaar, bij diploma B tevens diploma's SOD I en II); te beschikken over ruime kennis en meer jarige ervaring m.b.t. de bovenvermelde werkzaamheden; kennis te hebben van en belangstelling te hebben voor automatisering (Windows NT, Microsoft, Office etc,); te beschikken over goede communicatieve vaardigheden; zelfstandig en planmatig te kunnen werken; in verband met het beoogde groeitraject te beschikken over de kennis en vaardigheden die hem/haar in staat stellen om een managementfunctie te gaan vervullen. Voor de functie van gemeentearchivaris geldt de zogenaamde woonwens. Dat wil zeggen dat we het zeer wenselijk vinden dat de te benoemen kandidaat in Roermond woont dan- wel bereid is om zich in Roermond te vestigen. TOT AANBEVELING STREKT: voldoende kennis van de Franse taal; kennis van latijn; belangstelling voor lokale en regionale geschiedschrijving. WAT BIEDEN WIJ? afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van maximaal 6872,- (schaal 10) voor de functie van assistent-gemeente- archivaris; bij benoeming in de functie van gemeente archivaris 7937,- (schaal 1 1 op termijn een uitloopmogelijkheid van maximaal 9%; een 36-urige werkweek; uitstekende primaire en secundaire arbeids voorwaarden; inspirerend werk in een plezierige en open werksfeer; de ruimte om iets te bereiken, zowel in persoonlijke als maatschappelijke zin; bijscholingsmogelijkheden; gratis bedrijfsfitness. De gemeente Roermond voert een vrouwvrien delijk personeelsbeleid, waarbij onder meer kinderopvang, zwangerschapsverlof, deeltijd arbeid en betaald ouderschapsverlof belang-- rijke voorzieningen zijn. HERKENT U ZICH IN DIT PROFIEL? Stuur dan uw motivatie en c.v. vóór 23 augustus per brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond, onder vermelding van Arch in de linkerboven hoek van de sollicitatiebrief en op de enve loppe. Indien u nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met de heer G. van Bree, gemeentearchivaris, tel. 0475-359668. Een uitgebreidere functieomschrijving kunt u opvragen bij mevr, Yolanda Duizendstra, tel. 0475-359269. Overigens zal een eventuele benoeming eerst plaatsvinden na overlegging van een verklaring omtrent het gedrag. ut I C M l H E N Door Susanne Neugebauer Het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) is gehuisvest in de Gerardus Majellakerk in Amsterdam en beheert unieke collecties in de vorm van boeken, tijdschriften, grijze literatuur, archieven, egodocumenten en beeldmateriaal op het gebied van de positie van vrouwen. Ik werk er vanaf juli jl. bij het cluster archief. archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archievenblad | 2000 | | pagina 1