Ssl»» ~r^ 'V. ■'■--<■ wmÈÈmk:» SS' i® Heeft u behoefte aan overzicht? De Centrale Archief Selectiedienst maakt van uw omvangrijke archieven toegankelijke en overzichtelij ke informatiebronnen. Waarderen, selecteren en bruikbaar maken is onze specialiteit. Met het resultaat - op papier of digitaal - spaart u tijd en geld. Voor informatie over onze diensten, bel of fax de Centrale Archief Selectiedienst. Centrale Archief Selectiedienst archief en educatie -JgftS*. 25 Overzichtelij MliP ^SÜ |g§gpï '•'■ïwTT/- V ViWrTT1'-' W'. 'fTT): .WTtT l#J§§ïa#s' QS Bezoekadres Transportbaan 12 Postadres Postbus 252 9670 AG Winschoten Telefoon 0997 431433 Fax 055174227^5 E-mail ca5.yke@wxs.nl De Centrale Arcltie/Selectiedienst is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties had ingeboet, omdat de gravures eruit waren geknipt. Het Ryksargyf merkt dat de belangstelling voor archieven en internet sinds de start van het project in 1998 behoorlijk toeneemt. Om praktische redenen geven de biblio theken in Drenthe voor de meeste activi teiten gratis kaarten uit, die men van tevoren kan afhalen. Zo kunnen zij inschatten of er stoelen bij moeten of stellingen verplaatst. In de praktijk blijkt echter dat de meeste mensen toch op het laatste moment bedenken of ze een acti viteit willen bezoeken. Een vrolijk welkom door de Vereniging Historie Weststellingawerf e.o. in de bibliotheek van Wolvega (foto: Ryksargyf). Uitkomsten De belangstelling in de bibliotheken was niet gering: in Friesland tussen de 75 en 250 bezoekers per standplaats en in Drenthe enige tientallen per dag alleen al voor de database. In Drenthe viel de be langstelling voor enkele activiteiten in de drie tot nu toe bezochte bibliotheken helaas tegen. Beide archieven hebben de indruk een nieuwe groep bezoekers bereikt te hebben. De intensieve samen werking met verwante instellingen wordt door alle betrokkenen belangrijk gevon den. Niet alleen krijgen de organisaties een beter zicht op eikaars mogelijkheden, ook inhoudelijk waren de werkzaamhe den zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering goed te verdelen. De invulling van programmaonderdelen door meerde re instellingen blijkt een meerwaarde voor het totale project. De publiciteit was goed. In beide provin- SCJtll 'KJnfc, en óK too!''"" j <SSiS iS5!Bt£ïï SïïjSïrs "J'r1* <"*3 if* *r»nd 00''"«B Bik, ""tO.,d "•cru. n,,. cies toonden de provinciale omroep (radio en TV) be langstelling, maar ook di verse ge meentelijke radio- en tv-zenders besteedden aandacht aan het program ma. Verder kreeg de reis een goede ver melding in provinciale kranten, lokale bladen en in de tijdschriften van plaatse lijke verenigingen. Als nadeel ervaren beide archieven voor al de personele inzet die met het project gemoeid is: zo'n drie tot zes dagdelen per standplaats. Daarbij komt nog het regel werk om een en ander te organiseren. Financiële uitgaven werden gedaan voor de aanschaf van twee computers (Friesland) en een presentatiewand (Drenthe). Maar dit materiaal is ook bui ten de weken van het project en elders natuurlijk bruikbaar. Beide archieven zijn van mening dat - door het contact met de bezoekers en de aandacht in de media - de naamsbekend heid en de bekendheid met de mogelijk heden van archiefonderzoek zijn toege nomen. Het Ryksargyf Fryslan had als belangrijk doel de traditionele beeldvor ming van een in zichzelf gekeerde dienst bij te stellen en een moderne organisatie (databestanden en internet) te laten zien, die zijn dienstverlening naar een breed publiek gestalte wil geven. Friesland zag ook een toename van het aantal bezoe kers en van het aantal aanmeldingen van een beginnerscursus na een tournee. Vooral in de eerste weken na het project kwamen er met enige regelmaat nieuwe bezoekers. Voor het Drents Archief was het een plus punt dat de bekendheid en waardering bij de bibliotheekmedewerkers is ver groot, waardoor deze in het vervolg beter kunnen doorverwijzen. En omdat de genealogische database in de bibliotheek achterblijft op een computer van de PBc, kan er in de provincie permanent gebruik worden gemaakt van onze gege vens. Voor meer informatie hierover ver wijzen de bibliotheken door naar het rijksarchief. Beeld van actieve organisatie Voor het Ryksargyf Frys lan is het project een succes. Hoewel moeilijk meetbaar, heeft het archief de indruk dat er een belangrijke bijdrage is geleverd aan de beeldvorming. Het archief heeft zich gepresen teerd als een moderne dienstverle nende instelling die met zijn col lectie historisch erfgoed een zo breed mogelijk publiek wil bereiken. De bezoe kers zelf hebben ervaren dat werken met databestanden het begin van familieon derzoek enorm vergemakkelijkt. Aan ver wante instellingen toonde het Ryksargyf zich als een actieve instelling die bereid is om eigentijds te denken en daar ook financiële en personele consequenties aan te verbinden. Het bereiken van een nieuwe groep bezoekers is ten dele gelukt. Bezoekers onder de 40 jaar had den wel belangstelling voor archiefon derzoek, maar gaven veelal aan dat gezin en werk het niet toelieten om daar veel tijd voor vrij te maken. Wel gaven zij aan dat te zijner tijd te willen gaan doen. Na een half jaar 'Drenthes verleden op reis' heeft het er alle schijn van dat er een nieuwe groep bezoekers bereikt is. Voor velen was het een openbaring dat men door een paar namen in een computer in te tikken, binnen een mum van tijd een groot aantal voorouders tevoorschijn kon toveren; dit had zeker een drempel verlagend effect. Daarnaast kwam het Drents Archief in de media als een actie ve organisatie naar voren en werd de samenwerking met andere instellingen door alle partijen als zeer waardevol erva ren. Het Drents Archief heeft zich laten zien als een actieve en moderne instel ling die er werk van maakt zo veel moge lijk mensen in contact te brengen met de rijkdom aan historische informatie die het onder zijn beheer heeft. Wat betreft de database die achterblijft, moeten we er goed voor waken dat de computers duidelijk (blijven) verwijzen naar het Drents Archief en dat het geen geïsoleer de posten worden. september 2000 archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archievenblad | 2000 | | pagina 12