Evenwicht tussen functie en design B( )MEFA Kwaliteit in digitale archivering zeeuwsArchief CORNES DOCUMENT SOLUTIONS BV Rekken en kasten Archiefrekken Studie- en IT-tafels Dealing and control desks Wij bieden: EU Scannen en archiveren van foto's, dia's en documenten EE OCR-verwerking en CD-ROM Service EE Onderzoek, advies en opleidingen EE Database management en consultancy EE Maatwerk software (ook inter/intranet) Leverancier van: EE Archiveringssystemen en tools EE Cold applicaties EE CD-ROM en opticals EE (Boek)scanners en printers EE Netwerken en computers D Meer informatie: 023 - 565 05 30 EE Starnmeerstraat 1 -3 - 21 32 AE Hoofddorp e-mail: info@cornes.nl EE internet: www.cornes.nl MINOLTA juridische zaken archivaris en tot gemeentearchivaris van Middelburg en Veere te benoemen. In die gevallen moet (zo stelt de toe lichting op de regeling terecht) de directeur wel het diploma archivistiek hebben. Indien, aldus die toelichting, de directeur niet tevens rijksarchi varis/gemeentearchivaris is, dan is het zaak een ander (die wel het diploma archivistiek bezit) als zodanig te benoe men. Deze constructie lijkt mij in strijd met de wet en met de gemeenschappelijke regeling. Evenmin als men de gemeen tearchivaris slechts het toezicht kan laten en een ander het be heer van de archiefbewaar plaats opdra gen, zo kan men van de in de Regeling het Zeeuws Archief aan de directeur toegekende be voegdheden er enkele (en wel de belangrijk ste: het beheer van de bewaar plaats en het ge meentelijk toe zicht) overlaten aan iemand anders die slechts de titel rijksarchivaris/gemeentearchivaris draagt. Laten we hopen dat de 53-jarige Koops nog vele jaren directeur-archivaris van het Zeeuws Archief blijft: dat geeft rijk en gemeenten de tijd om de onjuiste constructie in de gemeenschappelijke regeling te verbeteren en zo de moge lijkheid uit te sluiten dat Koops de geschiedenis ingaat als de eerste en laat ste directeur met het diploma archivis tiek aan het hoofd van die prachtige Zeeuwse instelling! Op 14 juni werd het Zeeuws Archief feestelijk geopend. Directeur Roelof Koops toonde stralend en trots - terecht - zijn nieuwe instelling. Is hij de eerste en de laatste archivaris die aan het hoofd staat van het Zeeuws Archief Net als in Utrecht is er in Middel burg ook na de oprichting van het nieuwe open baar lichaam een - zij het virtuele - rijksarchiefbewaar plaats blijven be staan. Wettelijk (artikel 26, twee de lid, van de Archiefwet 1995) moet een rijksar chivaris in het be zit van een diplo ma archivistiek deze rijksarchief bewaarplaats be heren. Daarom bepaalt de regeling Het Utrechts Archief dat de directeur in het bezit dient te zijn van het diploma archivistiek; als rijksarchivaris is hij beheerder van de rijksarchiefbewaar plaats en als gemeentearchivaris is hij beheerder van de gemeentelijke archief bewaarplaats. Bovendien oefent de directeur van Het Utrechts Archief als gemeentearchivaris toezicht uit op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen. De Zeeuwse regeling geeft het algemeen bestuur de bevoegdheid om de directeur van het Zeeuws Archief tevens tot rijks- Postbus 5014 8260 GA Kampen Tel.: +31(0)38 3370444 Fax: +31(0)38 3312285 E-mail: info@bomefa.nl www.bomefa.nl RN ES OFFICIAL VAR ii augustus 2ooo archievenblad I Het Zeeuws Archief. Door F.C.J. Ketelaar

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archievenblad | 2000 | | pagina 5