/AS\ S AVAS SYSTE MEN Wij doen gewoon alles Ons werkterrein: lodigdh eden >ering en MICROMASTER A1 CAMERA Met de compacte MICROMASTER camera kunnen documenten, tekeningen, boeken of kranten(ook ingebonden) tot en met formaat A1(840mm x 600mm) op 16mm film* worden opgenomen. haarscherpe kwaliteit demontabel voor filmen 'op locatie' slechts 4 cent per opname compacte camera met grote mogelijk heden, bij uitstek geschikt voor het archief wezen De MICROMASTER kan vrijblijvend bij u worden gedemonstreerd. NIEUW Al BUDGETCAMERA! Bedrijfs-archiefservice Joustra - inventarisatie, bewerking herstructurering - selectie, opschoning vernietiging - advisering, detachering vervanging - organisatie-onderzoek, interim-management begeleiden van projecten - bemiddeling bij automatisering, externe opslag historisch onderzoek - werving selectie nieuwe medewerkers - bedrijfs- en ondernemingsarchieven - overheids-archieven - archieven van maatschappelijke instellingen - dynamische, semi-statische statische archieven - centrale afdelingsarchieven - beleids- uitvoeringsarchieven - personeelsarchieven - kaarten, foto's en tekeningen burengerucht zoekscentrum KADOC (Leuven), het Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging AMSAB (Gent en Antwerpen), het Archief en Documen tatiecentrum van het Vlaams-Nationa- lisme ADVN (Antwerpen) en het Liberaal Archief (Gent). Reeds vele jaren bestaan er beperkte opleidingen voor het middenkader, ver scholen binnen het kader van de oplei ding van het middenkader van voorna melijk openbare bibliotheken of binnen bestuursscholen. De noodzaak van een meer uitgebouwde opleiding laat zich steeds meer gevoelen. Het ziet ernaar uit dat wanneer deze een betere vorm krijgt, dit nog steeds binnen het kader van hogeschoolopleidingen van informatie beheerders zal zijn. Heel bijzonder is het samenwerkingsverband tussen de drie universiteiten van verschillende strek king: de vrije universiteit van Brussel, de katholieke universiteit van Leuven en de (rijks)universiteit van Gent voor het afle veren van een universitair diploma in de archivistiek en het hedendaags docu mentbeheer. Een erkenning van de titel en van de opleiding, zowel op universi tair als op het niveau van het middenka der, ontbreekt echter zodat op lange ter mijn onvoldoende perspectieven bestaan voor deze opleidingen. De Vlaamse archivarissen hebben geen eigen beroepsvereniging maar zijn aangesloten bij de bibliothecarissen en documentalisten. Op deze manier is de hele sector van informatieverstrekking samengebracht. Elke sector heeft binnen de vereniging een eigen werking door het bestaan van een eigen sectie met een eigen bestuur. Er is verder gezamenlijk een tijdschrift Bibliotheek- Archiefgids, een mededelingenblad Info en een website. Geïnspireerd door het Nederlandse voor beeld bestaat er sedert 1997 ook een lan delijke kring van archivarissen in de pro vincie Antwerpen: KAPA. Aansluiting gebeurt voor archieven die de ethische code van ICA erkennen en onderschrij ven. KAPA is verzusterd met de kring van Noord-Brabant. Vlaamse archief-, biblio theek- en documentatie gids 1999-2001 De gids, VLABIDOC in de wande ling, bevat gegevens van 54 landelij ke instellingen en 1264 archieven, bibliotheken en documentatiecen tra. Het bevat registers op namen van instellingen, persoonsnamen en onderwerpen. De driejaarlijkse gids is dé wegwijzer van de in Vlaanderen en Brussel aanwezige archieven, bibliotheken en documentatiecen tra. De gids is niet alleen als boek verschenen maar ook als cd-rom. De zoekmogelijkheden op cd-rom zijn groter, bovendien ontvangen kopers van de cd-rom regelmatig een actu alisering van de gegevens. lis De laatste vijftien jaar zijn er talrijke voorstellen geweest voor een nieuwe archiefwet op federaal niveau, evenwel zonder enig gevolg. Voor het eerst vond in Vlaanderen een open debat plaats tus sen de politieke wereld en het veld. Mogelijk krijgen we een gedegen organi satie van het archief in de Vlaamse Gemeenschap en Gewest, worden de niet-overheidsarchieven gesteund door de overheid op basis van een archiefde creet en worden kwaliteitseisen inge voerd. De verwachtingen van de Vlaamse archivarissen zijn hoog gespannen. De meeste Vlaamse archieven die actief zijn op het Internet, hebben zich aange meld bij www.archiefnet.nl ad'j n Archiefnet 27 Vleuterweideweg 10 3451 RB Vleuten Telefoon: 030 - 6775111 Telefax: 030 - 6774000 Internet: http://www.avas.nl E-mail: info@avas.nl er kan ook een 35mm camerakop worden gemonteerd Bedrijfs-archiefservice Joustra werkt in geheel Nederland en opereert vanuit zowel Zeist als Groningen. Wij bieden opdrachtgevers een ruime keuze uit contractmogelijkheden en hanteren variabele tarieven. Discretie en flexibiliteit gaan bij ons hand in hand. Jagerlaan 1a 3701 XG Zeist Tel.: 030 - 693 32 41 GSM: 06 - 50 50 80 41 Opleidingen Beroepsvereniging ISBN 90-72679-25-3 Een uitgave van VVBAD; http:/www.wbad.be - ^tS^"erverlngZ''iük,m'k? Belang hoorzitting Stadsarchivaris van Antwerpen Website beroepsvereniging: www.vvbad.be Website KAPA: http://kapa.kolgen.be i a -a Welkom bij de VUamvr Yctemjnu* vwi >iibkc:h«k-,,:ovjnei: vv BAD v it.ii.t; •Onlmntlin 1. j www.wbad.be http://kapa.kolgen.be 2. w- «sL -i A h Restauratie atelier Sletten BV 11 7—«—CT\ I Ac L www.archiefnet.nl augustus 2000 archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archievenblad | 2000 | | pagina 13