Vlaanderenland, Archievenland burengerucht Aanleiding voor de hoorzitting in het Vlaams Parlement was een voorstel tot resolutie betreffende de organisatie en het beheer van het archiefwezen in Vlaanderen, ingediend door Chris Vandenbroeke op 18 november 1999. Niet minder dan twaalf archivarissen - van het Vlaams Parlement zelf, van het Rijksarchief en van steden of gemeenten, van de beroepsvereniging, de archiefop leiding en beheerders van particuliere of privaat-rechterlijke archieven - kregen de gelegenheid om hun werking, standpun ten en wensen toe te lichten voor Vlaamse volksvertegenwoordigers. Er was tevens ruim de tijd voor het stellen en beantwoorden van de vragen van de aan wezige raadsleden. Het werd dan ook een lange dag, die 13de maart 2000. Hier en daar toont het Vlaamse archieflandschap overeenkomsten met de Nederlandse situatie. Zo is er naast het Algemeen Rijksarchief in Brussel sedert de 19de eeuw in elke provinciehoofd plaats een provinciaal Rijksarchief. De volledige naam van de instelling luidt trouwens 'Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën'. Deze instelling neemt een centrale plaats in en dit gaat nog steeds terug op de archiefwet van 24 juni 1955. Het Rijksarchief oefent het toezicht uit op de goede bewaring en de zorg van de overheid voor de archie ven die nog niet zijn overgebracht. Ook alle vernietigingen van archieven moe ten de goedkeuring van het Algemeen Rijksarchief dragen. De wet stelt een overbrengingstermijn van 100 jaar die door het Algemeen Rijksarchief in het algemeen wordt ingekort tot 30 jaar. Verschillen met Nederland zien we naar mate de federalisering van België steeds meer vorm kreeg. Dat maakte een beslis sing over de plaats van het Rijksarchief noodzakelijk. Aangezien het Rijksarchief een federale materie bleef, werd de instel ling verbonden aan een federaal geble ven ministerie, namelijk dat van de Wetenschappelijke Instellingen van de Staat. Voordien hoorde het Rijksarchief onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. De staatshervorming en de nieuwe federale staat heeft sinds de Grondwets herziening van 1980 een bestuurlijk niveau toegevoegd. Naast de federale of centrale overheid, is er nu ook een natio nale overheid met vijf besturen: voor de Vlaamse gemeenschap en het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gemeenschappen hebben elk een eigen parlement, regering en minis teries. Er is tot nu toe echter geen werk gemaakt van een archieforganisatie op dit nieuwe bestuurlijke niveau. België beschikt op geen enkele manier over een archiefstructuur die in andere federale staten, zoals de Verenigde Staten of Duitsland, aanwezig is. Nochtans zou men mogen veronderstellen dat het orga niseren van een archiefwezen in Vlaan deren in het verlengde ligt van de staats hervorming die van België een federale staat heeft gemaakt. De Gemeenschappen en Gewesten kennen echter geen eigen archieforganisatie zoals de Duitse Lander of Amerikaanse Staten dat hebben. :v;v ;V. T a. i- y* r- I I ;5 scsdN&M- 24 burengerucht Het onderwerp van de resolutie, en de aanleiding van de hoorzitting in het Vlaams Parlement, is de organisatie van het archiefwezen in Vlaanderen zodat de zorg en het beheer van de archieven van de instellingen van de Vlaamse Gemeen schap en Vlaams Gewest werkelijk wor den waargenomen. Dit betekent dat ook de andere besturen op hetzelfde ogenblik een vergelijkbaar initiatief zouden moe ten nemen om ook in Wallonië en in de Duitstalige Gemeenschap eigen archief diensten op te richten. Het behoort tot de taak van de pro vinciebesturen om toezicht uit te oefe nen op het behoorlijk bestuur van de lokale besturen, zoals de gemeenten. Zij hebben echter geen enkele bevoegdheid om binnen hun grondgebied lokale archiefdiensten te inspecteren of richtlij nen op te stellen. Dit behoort geheel tot het bevoegdheidsdomein van het Algemeen Rijksarchief. De provincie moet zijn eigen archief na 100 jaar naar het Rijksarchief van de provincie over te dragen. Om tot dat moment het goed beheer te garanderen, gaan steeds meer provincies over tot de aanstelling van een provinciaal archivaris. Vlaanderen telt er nu drie en wel voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams- Brabant. Een aantal provincies heeft een traditie van opleiding voor ambtenaren van lokale besturen; soms vindt een archiefopleiding daar een plaatsje. Sedert enkele jaren maken enkele provin ciebesturen (West-Vlaanderen, Vlaams- Brabant en Antwerpen) werk van een reglement om subsidies te verlenen aan gemeenten (of lokale besturen) die initia tieven nemen inzake de zorg voor hun archief. Hoopvol is de tendens om - door het werven van gekwalificeerd archief- personeel - het uitbouwen van een archief te ondersteunen. Hoewel er heel wat gemeente- en stadsarchieven bestaan, is er helemaal geen sprake van een sluitend net. De gemeentewet stelt wel dat de gemeenten de zorg voor hun archief op zich moeten nemen, maar verdere bepalingen zijn er niet: geen verplichting om een gemeen tearchivaris aan te stellen of om archiva rissen te werven; evenmin om een gemeentelijke archiefdienst op te richten of een archiefbewaarplaats. Exploitatie kosten voor het archiefbeheer staan niet op de begroting. Erop toezien dat de gemeenten hun archieven niet verwaar lozen en de vernietigingslijsten correct toepassen, behoort tot het takenpakket van het Algemeen Rijksarchief. Boven dien laat de Archiefwet toe dat gemeen ten die geen eigen archiefdienst hadden, een beroep kunnen doen op het vangnet en de depots van het Rijksarchief. Dit is in het verleden al te vaak gebeurd. Tussen gemeenten of binnen gemeenten bestaan geen officiële samenwerkingsver banden op archiefgebied. Toch ziet het ernaar uit dat de eerste voorzichtige stap pen naar samenwerking worden gezet. In de periode van 1977 tot 1982 vond een belangrijke samenvoeging of fusie van gemeenten plaats in België. De 2.359 gemeenten werden teruggebracht tot 589 gemeenten en de laatste jaren maken steeds meer gemeenten op een steeds betere manier werk van het gemeentelijk archief. Merkwaardig is dat er vooral in Vlaanderen heel wat actieve gemeente en stadsarchieven bestaan, maar dat deze in Wallonië vrijwel geheel ontbreken. Streekarchieven zijn er niet in België. De wetgeving stelt wel dat de andere lokale besturen die naast de gemeenten bestaan, ook een archiefplicht hebben. Het gaat dan om de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) die welstandsondersteuning en zorg voor bejaarden en zieken organiseren, en om de kerkfabrieken. Deze laatsten bestaan sedert de Franse tijd als beheerders van de onroerende goederen en het patrimo nium van de kerken. Een aantal van deze besturen beheert grote, en soms ook heel belangrijke historische archieven maar heeft zelden een eigen archiefdienst met een publiekswerking. Vaak bieden ook zij hun archieven aan het Rijkarchief aan voor de verdere bewaring en beschikbaar stelling. Het is zonder meer duidelijk dat er een brede waaier van particuliere archie ven bestaat: archieven van kloosters, bedrijven en diverse particuliere initiatie ven, zoals de universiteit Antwerpen, die archieven van bedrijven verwerft. Daarnaast heeft een aantal overheden zich het bewaren van bepaalde particu liere archieven aangetrokken: de provin cie Antwerpen de archieven van architec ten, de stad Antwerpen de archieven in verband met het culturele leven in Vlaanderen sedert de 19de eeuw. Helaas bestaat er geen volledig overzicht van deze archieven. Typisch voor Vlaanderen (en België), zijn de zogenaamde privaat-rechterlijke ar chief- en documentatiecentra die de Vlaamse Gemeenschap erkent en onder steunt. Het gaat om vier instellingen die een weerspiegeling zijn van de vier grote politieke families in Vlaanderen: het Katholiek Documentatie- en Onder- 25 Door Inge Schoups* Het ziet er naar uit dat de politieke en bestuurlijke wereld in Vlaanderen het archiefwezen begint te ontdekken, januari jl. deed Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, uitspraken over archieven in zijn Beleidsnota 2000-2004. Ook worden stede lijke archieven aangemaand om deel te nemen aan de erfgoedconvenanten die de Vlaamse overheid in de steden Brugge, Gent en Antwerpen zal subsidiëren. Maar vooral werden op 13 maart vertegenwoordi gers van de archiefsector uitgenodigd voor een hoorzitting in het Vlaams Parlement. Een goede aanleiding om in het Archievenblad het Belgische en Vlaamse archieflandschap te schetsen. In hoeverre wijkt deze af van de Nederlandse situatie? Het Rijk Koepelzaal van het Vlaams Parlement. (Foto: Marnix van Esbroeck.Ars Luminis) Federale staat 3/ archievenblad augustus 2000 Provinciebesturen: geen bevoegdheid Steden en gemeenten: eerste stappen tot samenwerking Turnhout jHartnlali WEST VLAANDERE 'lO.-HT. Andere (lokale) overheidsarchieven: ook archiefplicht Brede waaier privé-archieven augustus 2000 archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archievenblad | 2000 | | pagina 12