a pi H a en n SC a c 0000OO VS. ©©©©©O column PI Als de kwaliteit belangrijk is, is het verschil snel duidelijk. BuroDenBoer HMNE U-Kj n> en rt> su rt> rt> H a cr C Kap. Poellplein 1 OQ 5046 GV Tilburg Tel. (013) 536 83 55 column Archieven en Europa hebben niet zo veel met elkaar. Elk land voor zich. Niets, behalve de ICA, voor ons allen. Achteraf bekeken is de ontwikkeling van de ICA sterk door de Koude Oorlog beïnvloed. Om een aantal redenen is in de ICA in de loop der jaren een aantal regionale afde lingen (Regional Branches) opgericht. Om te voorkomen dat Oost en West (lees Sovjet Unie en een aantal bondgenoten en de NAVO landen met een enkel land uit het Oosten) ook binnen de ICA te genover elkaar zou den komen te staan, werd het gebied van Alaska via Europa tot de Oostpunt van Si berië als een eenheid beschouwd en aan geduid met UNES- CO-Europa. Binnen UNESCO-Europa bestonden geen na dere ICA-verbanden. De huidige European Board voor UNES CO-Europa kwam pas na de 'Wende' van de grond. Inmiddels ziet het er naar uit dat UNES- CO-Europa met in gang van oktober 2000 drie branches zal tellen, een voor geografisch Europa (dus tot de Oeral, maar met Turkije), een voor Eurazië (de GOS-landen en enkele andere landen van het voormalige Oostblok) en een voor Noord-Amerika (deze branch zal waar schijnlijk slechts virtueel bestaan). Vervolgens wordt het ingewikkeld, want binnen geografisch Europa zal een groot aantal nadere unies ontstaan: bestaande nadere unies zullen hun plaats moeten krijgen. 'Brussel-Europa'; 'Raad voor Europa-Europa'; Noordse-Unie, al dan niet met enkele Baltische staten; Zuid- Oost Europa; voormalig Joegoslavië; mogelijk de Alpen-staten, Middellandse Zee landen, om nog maar te zwijgen van het Benelim-convent; Zeeland-Vlaan- deren; en die talloze andere actieve en succesvolle kleine samenwerkingsver banden. Binnen deze lappendeken bestaan bovendien nog velerlei gelegen heidsverbanden, opgericht voor de ont wikkeling van een product of om Brussels subsidiegeld binnen te slepen. De bomen vormen een oerwoud. De Europese archiefpraktijk is pluriform, dankzij de gescheiden ontwikkeling van staten en binnen-statelijke verbanden, alle met hun administratieve tradities en hun scheidende dan wel verbindende talen. Het oerwoud zal een bos moeten worden en de bomen zullen zichtbaar moeten worden gemaakt. Het vak verge lijkende Europese archivistiek, of hoe dat maar mag heten, moet worden ontwik keld. Een pan-Europese (top)archiefop- leiding moet worden vormgegeven. Elk nationaal archief moet een 'European- desk' instellen. Uitwisseling van (goed) personeel moet regel worden. De supra- en internationale verbanden moet hier bij worden betrokken. Vernietiging en toegankelijkheid moeten supra- en inter nationaal worden aangepakt. Een virtu ele digitale Europese archiefencyclopedie moet worden ontworpen en gevuld. Een virtuele archiefgids. Virtuele reconstruc tie-projecten van in de 'diaspora' geraak te of ontstane ar chieven moet van de grond komen. En nog veel meer. En dat alles zonder de rest van het vak, van de wereld uit het oog te verliezen. Zonder in een Euro pees isolationisme te raken. Kortom er is werk aan de winkel. Veel werk. Europa zou in 2000-2004 voor Europa moeten kiezen en de agenda opstellen, geld opha len en taken toede len. De European Branch, en alle inlig- gende nationale ar chieven, moeten de broek ophalen, in de handen spugen en aan het werk. het Internationale Rapportage tijdens Archiefcongres in Wenen, augustus 2004. De tijd dringt. We gaan het toch niet tegen onszelf afleggen? Onze medewerkers (verspreid over heel het land) hebben een gedegen vakopleiding, jarenlange ervaring in het vakgebied en zijn daardoor op elke plaats binnen uw informatievoorziening direct inzetbaar. Ons dienstenpakket omvat onder meer: detachering consultancy interim-management advisering inventarisatie inhaal-operaties automatisering complete projecten werving en selectie Onze consultanten voorzien u graag van een passend advies ter optimalisering van uw informatievoorziening c.q. interne organisatie. Bel voor informatie of een vrijblijvend gesprek: Jan van Renesseweg 4 Postbus 37, 4325 ZG Renesse tel.: 0111 -462024 fax.: 0111 -461922 http://www.bdb.nl - E-mail: info@bdb.nl KON. WILHELMINAHAVEN ZZ 19 3134 KG VLAARDINGEN TELEFOON 0031 [0]10 23 402 91 06 539 468 40 06 514 048 48 TELEFAX 0031 [0]10 46 034 37 E - MAIL 1NF0@ARTC0NSERVATI0N.NL WEB SITE www.artconservation.nl 'N CONSERVEREN RESTAUREREN ADVISEREN arch iefrestau rat ie/massaconservering, behandeling van brandschade kunstvoorwerpen-restauratie vacuüm-vriesdrogen Advies en offerte gratis. SU P 1* l-f SU H-* P Door Joan van Albada Tekening: Peter Vlot augustus 2000 archievenblad 23

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archievenblad | 2000 | | pagina 11