Papier- Boekrestauratoren m www.sterken.nl LOEK NIJHOLT ARCHIEFSERVICE Heeft u onze internet site al eens bezocht? I STERKEN I tn ATELIER tn RESTAURATIE ATELIER STERKEN BV Atelier voor conservering en restauratie van papier en per kament zoals boeken, prenten, tekeningen, grafiek, (wand)kaarten, charters zegels etc. De Cloese 7-9 7339 CM Ugchelen Tel. 055 - 5 42 31 47 Fax 055 - 5 43 06 14 Mobiel 06 - 53 93 93 53 Internet: www.sterken.nl DOCUMENTENWACHT Documentenwacht omvat een 24 uurs calamiteitenservice en collectie inspectie met schade preventie als uitgangspunt. Telefoon: bovenstaande nummers en: Semafoon 06 - 59 28 48 55 advisering projekten documentaire informatieverzorging archiefbewerking Bel, schrijf, fax of e-mail voor meer informatie: Ds. van Haaftenlaan 23 3984 NP Odijk tel.: 030-6572228 fax: 030-6572228 e-mail: loeknijholtarchief@hetnet.nl Een bekende naam die staat voor vijfentwintig jaar ervaring. Deskundigheid, klantgerichtheid en kwaliteit staan bij ons voorop. Daardoor zijn onze adviezen op maat gesneden oplossingen. Ook voor de voorbereiding en uitvoering van projekten staan wij voor u klaar, evenals voor veranderingen bij uw documen taire informatieverzorging en de bewerking van uw archie ven. GOED ARCHIEFBEHEER HEEFT AANDACHT NODIG. PERSOONLIJKE SERVICE. ONAFHANKELIJK ADVIES. DAT KUNNEN WIJ U GEVEN. regionale historische centra schappelijke ambitie: het stimuleren van de instelling van bijzondere hoogleraarschappen en de financiering daarvan. Afgaande op de Van der Ploeg-brief zijn wij er nog lang niet. Als de regionale historische centra zich beperken tot het organisatorisch samenwer ken van plaatselijke en provinciale archiefinstellin gen verdienen zij die naam niet. Wie de ambitie heeft regionale archiefcentra om te vormen tot regionale historische centra, moet zich terdege rekenschap geven van de doelstellingen en taken van zulke centra, die veel verder zouden moeten gaan dan alleen het beheer en de terbeschikking stelling van archieven. Op historisch gebied in de regio gebeurt al heel veel buiten de overheidsar chieven om. Op welke wijze kunnen de toekomsti ge centra waarmaken dat zij daarin inderdaad de centrale rol vervullen die zij met de naam Tegio- naal historisch centrum' pretenderen uit te oefe nen? Terecht stelt Van der Ploeg in zijn brief dat daarvoor een soort kritische massa nodig is, waar mee de regionale archieven interessanter worden als partners van andere spelers. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van een wetenschappelijke functie. Hoe groter de instelling, hoe gemakkelij ker het zal zijn nieuwe taken te financieren en organisatorisch vorm te geven. Maar ik wil nog verder gaan: de noodzakelijke kritische massa om als spin in het web van het regionale historische bedrijf te kunnen functioneren hangt niet alleen af van de kwantiteit. Alleen door nadrukkelijk een wetenschappelijke functie te ontwikkelen, kunnen de beoogde regionale historische centra hun cen trumfunctie vervullen. Niet alleen de bij archieven beschikbare historische informatie is daarvoor doorslaggevend, maar vooral de aanwezige histori sche kennis. En die verwerf je nu eenmaal alleen door onderzoek en wetenschap. Door Bernard Woelderink Wij archivarissen vergaderen wat af, in kringen, in raden en koepels en wat al niet meer. Als ik naga hoeveel uren ik de afgelopen dertig jaar vergaderd heb met collega's, dan hadden ze best een aardig boek of een mooie inventa ris op kunnen leveren. Quod non! Medio mei was het weer zover. Toute La Haye, zoals we dat in de hofstad zeggen, gaf acte de présence: de algemene rijksar chivaris, voor zolang als hij nog zo mag heten, tal van rijks archivarissen, verte genwoordigers van het stedelijk archief wezen, provinciale inspecteurs, hoogge leerde en zeer geleer de historici, allemaal in Amsterdam bijeen op uitnodiging van niet minder dan de Commissie Geestes wetenschappen van de Akademie van Wetenschappen en het Koninklijk Ne derlands Historisch Genootschap. Kortom hoogst eerbiedwaardig. En het onderwerp mocht er ook zijn: het archiefbestel. Een onderwerp waar we met grote hardnekkigheid bij voortduring over debatteren. Maar zelfs voor oudgedienden als Ketelaar, Van Boven, Wieland en mijzelf was het dit keer meer dan een herhaling van zetten van twin tig jaar geleden. De fusieverschijnse len tussen rijks- en gemeentearchie ven zijn zo algemeen, maar ook nog zo partieel voor de archieven van de lagere overheden in brede zin, dat bezorgdheid en nieuwsgierigheid bij historici zeer begrijpelijk zijn. Archivarissen en historici kregen op 17 mei gelijkelijk het woord, vooraf- gegaan door een medewerkster van staatssecretaris Van der Ploeg, die in de discussie nogal zwijgzaam was, omdat de staatssecretaris zich nog moest uitspreken. Van Boven sprak heel mooi, zo mooi dat ik hem aan raad dat koffertje met presentatie- truukjes achterwege te laten. Uit het diepe zuiden sprak Ad Knotter, als ware hij een bezuiden de Moerdijk verdwaalde calvinist, strenge oorde len uit over vooral archiefmanagers - we zullen geen namen noemen -. Hij kreeg dan ook geen applaus van het archiefestablishement. Heel sympa thiek was de causerie van de Utrechtse historicus Piet 't Hart. Als aanhanger van de gedachte 'small is beautifull' sprak hij waarderende woorden over de ploeterende collega's in de kleinere diensten, vaak met een grote kennis van hun stad of streek en zeer behulpzaam. De discussie van dit moment gaat vooral over de gevolgen van de informatierevolutie. Dat vraagt om een iets andere schaal van het Amsterdam, waar Nederlandse archief- de présence gaf bestel, of we het leuk vinden of niet. Bij iede re - moeizame - fusie kunnen goede zaken teloorgaan, zo hielden de histo rici ons voor. En daarom zijn we er nog lang niet uit. Zeker als de gemeentelijke autonomie een heilige koe blijft en als de provinciale bestuurslaag zich mag blijven druk ken van financiële verplichtingen in een zich vernieuwend archiefbestel. De boodschap van de historici dat het heel veel geld gaat kosten - meer dan de structurele vijf miljoen waar nu over gesproken wordt - was helder. Getroost overigens door de lovende woorden van Hans Blom voor de Nederlandse archieven internationaal vergeleken, gingen de archivarissen huiswaarts. Jammer dat de KVAN zo'n nuttige dag niet had georganiseerd; dat had me nog meer deugd gedaan. 21 De nieuwe Denocard Paternostersystemen. Alle ruimte voor uw dynamisch archief. Denocard B.V., Culemborg (0345) 547 547 info@denocard.nl on Waarmaken centrale rol Zie yyww.knaw.nl/cgw voor het verslag van de com missie Geesteswetenschappen. Netscape: CGW Index i iSl j. iï£ ]<TTv Commissie Geesteswetenschappen Instituten Organisatie Advisering EC0S Internationaal Wetenschapsprijzen CGW-Home Beurzen «n Subsidies Nieuws Publicaties Adressen Help en Zoek Bagatellen I Het Victoria Hotel in Toute La Haye acte augustus 2000 archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archievenblad | 2000 | | pagina 10