werkweek Het Drents Archief DIRECTEUR/RIJKSARCHIVARIS C/r»i C Drents^-J rchief Li van een f I XS RIJKSARCHIEFDIENST Maandag. Tegen acht uur 's ochtends stap ik uit bij station Hilversum Noord en loop het Mediapark in. Links, schuin tegenover de VPRO en het in aanbouw zijnde VARA-NPS gebouw, ligt het Audiocentrum, mijn werkplek tot 2004 wanneer hier een gloednieuw pand zal verrijzen waarin het hele NAA gehuisvest zal zijn. Muziek schalt me tegemoet; het Audiocentrum herbergt ook de Radio 3- studio. In mijn kamér zet ik meteen het Radio 1 Journaal aan voor het laatste nieuws over de ramp in Enschede. Ondertussen zoek ik uit welke programma's ik nog moet kopiëren en stop vast een cassette in de DAT-recorder. Alle radioprogramma's van de nationale, publieke omroepen worden voor ons opgenomen. Die bandjes bewa ren we een jaar lang voor de selectie om daarna te hergebruiken. Van elk pro gramma dat geselecteerd is voor het archief, maken we een kopie op DAT-cas- sette. Op dit moment is een aantal colle ga's bezig met een test om radioprogram ma's volledig digitaal op te slaan. Lunchtijd. In de gang op weg naar de kantine, roept Henk Westbroek joviaal "haai". Soms kom je hier nog wel eens leuke bands tegen die bij hem te gast zijn. Kane, Blof en Live waren er onlangs en ooit kon ik zo mijn muzikale heldin Melissa Etheridge de hand schudden. De rest van de middag gaat op aan het beschrijven van de gekopieerde program ma's. Ik begin met een aflevering van 'Ongehoord', uitgezonden op Radio 5. Rob Muntz, de inmiddels beruchte VPRO-televisiemaker, bezoekt Las Vegas, in de hoop zich er te kunnen vestigen. Lyrisch beschrijft hij vanuit zijn auto de stad, luidkeels 'Born to be wild' meezin gend. Elk programma wordt uitgebreid ontslo ten in onze geautomatiseerde catalogus AVAIL. De programma's of -onderdelen zijn terug te vinden aan de hand van metadata als titel, omroep, zender, uit zend- en of opnamedatum, trefwoorden, genres, programmamakers en gasten. Daarnaast worden de tijdsduur, rechten, technische gegevens vastgelegd en anno taties (bv. bekroonde programma's of jubileumuitzendingen) toegevoegd. We maken een samenvatting en soms een draaiboek met tijdcodes om de inhoud nog specifieker weer te gegeven. Ik verwerk voornamelijk de prachtige programma's van Radio 5. Eén van mijn meest geliefde is de dagelijkse Radio 5-documentaire. Vanwege hun unieke vorm bewaren we ze allemaal. Donderdagmorgen heb ik overleg met collega's Betty Ligtermoet en Marlien Suermondt. We zijn bezig de seizoensin ventarisatie af te ronden. Dit is een over zicht waarin voor een jaar vastgesteld wordt welke programma's we zullen vol gen en hoeveel afleveringen of items we per titel selecteren.Van nieuwe titels lui steren we eerst een paar afleveringen af om te bepalen om wat voor soort pro gramma het gaat. Van sommige pro gramma's beslissen we alle afleveringen op te nemen (bijvoorbeeld het NPS-inter- viewprogramma 'Een leven lang', de radiodocumentaires of 'Het Radiover haal' van de HUMAN, waarin beginnen de programmamakers hun kunnen to nen). De hoeveelheid te selecteren pro gramma's uiteindelijk bepaald het dagboek van: door het aantal AV-documentalisten waar onze taakgroep uit bestaat. We heb ben berekend hoeveel uur we totaal per jaar kunnen verwerken en het is even slikken als blijkt dat dit aantal niet is toe gestaan. Het inhoudelijk selecteren van de pro- grammatitels uit de seizoensinventarisa tie vindt vier keer per jaar plaats, onge veer negen maanden na uitzending. Dit omdat enige afstand een meer verant woorde selectie waarborgt. We doen dit aan de hand van papieren programmain formatie (persberichten, draaiboeken, prints van Internet enz.) die mijn collega Sonja Kessel verzamelt. Als leidraad gebruik ik een dik pakket selectiecriteria, die op acht algemene uitgangspunten gestoeld zijn. Ik vermeld de gegevens van de geselecteerde uitzendingen in een administratief systeem, zodat Mick Bal, de planner van onze taakgroep, deze onder de documentalisten, die ze archi veren, kan verdelen. Verder houdt Betty wekelijks bij of er bij zondere programma's zijn die buiten de seizoensinventarisatie vallen, maar die wel in onze collectie behoren. Eerste en laatste uitzendingen, bekroonde of jubi lerende programma's, de kersttoespraak van de koningin zijn daar voorbeelden van. Tenslotte wordt vier keer per jaar een hele week radio opgenomen zodat een voorbeeld van alle programma's, inclusief de aankondigingen, reclames, Postbus 51-spots, jingles en promo's voor het nageslacht wordt bewaard. Het NAA- televisiearchief neemt in dezelfde perio des een integrale week televisie op. 's Middags meldt Teletekst dat Wim lbo is overleden. Onze afdeling Klantenser vice zal heel wat aanvragen krijgen voor historische opnamen met de cabaretken ner. In de catalogus zie ik dat we maar liefst 81 radioprogramma's over lbo heb ben. In 56 daarvan komt hij sprekend voor. Ruim voldoende voor hergebruik en een uniek onderdeel van ons culturele erfgoed. Het doet me genoegen hieraan bij te dragen. te Assen Het Drents Archief is een modern overheidsbedrijf met een toenemende nadruk op het dienstverlenende karakter. Het maakt deel uit van de Rijksarchiefdienst. De Rijksarchief dienst stelt zich ten doel het in goede en geordende staat bewaren van in archiefbewaar plaatsen berustende archieven en het actief ter beschikking stellen van deze archieven aan de gebruikers. Het belang van zaken als schooleducatie en het ontsluiten van archief bestanddelen met behulp van moderne ICT-technieken wordt daarbij steeds groter. Bovendien zal waarschijnlijk in de nabije toekomst een samengaan met andere instellingen op het gebied van het cultureel erfgoed in Drenthe en de totstandkoming van een Regionaal Historisch Centrum in die provincie worden gerealiseerd. Het Drents Archief zoekt een (36 uur per week) De functie U bent belast met de algehele leiding en de verantwoordelijkheid voor een goede gang van zaken binnen het Drents Archief. Zo initieert en bepaalt u in nauwe samenwerking met uw medewerkers de beleids voornemens van het Drents Archief en ontwikkelt deze verder. Over dat beleid voert u overleg met rele vante instanties en personen, zoals met bestuurders van rijk, provincie en gemeenten. Met betrekking tot gesprekken en onderhandelingen die tot een Regionaal Historisch Centrum (RHC) in Drenthe moeten leiden, bent u bereid tot samenwerking. U draagt er zorg voor dat de archieven, als deel van het cultureel erfgoed, een positie binnen het RHC innemen die hen recht doet. U initieert projecten en onderzoek en geeft daaraan sturing. Daarnaast zorgt u voor een goed werkklimaat en een goede werksfeer en bent u aanspreekbaar voor iedere medewerker. De eisen U beschikt over inhoudelijke deskundigheid inzake cultureel erfgoed in combinatie met gebleken manage mentkwaliteiten, dan wel managementkwaliteiten gecombineerd met een gebleken affiniteit met de sector cultureel erfgoed. U beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. U hebt aantoon bare leiderschapskwaliteiten, zodat u op een stimulerende en coachende manier vakinhoudelijke en orga nisatorische processen kunt initiëren en coördineren. U bent bereid tot samenwerking met andere instel lingen en organisaties binnen de sector cultureel erfgoed in de provincie Drenthe. U kunt initiatiefrijk en zelfstandig opereren. U hebt oog voor de maatschappelijke context waarbinnen het Drents Archief werk zaam is. U beschikt over een academisch werk- en denkniveau. U hebt affiniteit met archivistiek, tot uiting komend in het bezit van een diploma archivistiek, dan wel de bereidheid deze kwalificatie te verwerven. De arbeidsvoorwaarden Het salaris bedraagt, gebaseerd op een volledige werkweek en afhankelijk van opleiding en werkervaring, maximaal 10.880,- bruto per maand (BBRA-schaal 14) exclusief 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering en een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering. Bijdrage in de kosten van kinderopvang is mogelijk. Informatie en sollicitatie Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met drs. J. Bos, wnd. rijksarchivaris, telefoon 0592-313523. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, onder vermelding van 'Vacature Directeur/ rijksarchivaris Drents Archief, binnen veertien dagen na verschijning van deze advertentie sturen naar de Rijksarchiefdienst, de heer A.H. Emens, personeelsadviseur, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag. De werving zal gelijktijdig zowel intern als extern plaatsvinden. Een psychologisch onderzoek en/of assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. FR ACM ENTEN Door José Kooyman Het Nederlands Audiovisueel Archief (NAA) beschikt over radio- en televisieprogram ma's, documentaire film en muziek. Ik ben senior av-documentalist bij de afdeling Gesproken Woord die bestaat uit drie taak groepen. De groep waar ik toe behoor is verantwoordelijk voor de aanwas van gesproken woord-programma's van de radiozenders 2 t/m 5. archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archievenblad | 2000 | | pagina 1