werkweek inventarisator (m/v) 100% ^7 van een Onze dienst Wij zoeken een Onze stad Onze organisatie Vandaag, maandag 24 april, is het Tweede Paasdag en hoef ik dus niet naar Den Haag. Heerlijk zo'n lang weekend, 's Avonds ontkom ik niet aan een paar uur tjes werk. Om te voorkomen dat ik de week begin met achterstand, beantwoord ik vanaf mijn thuiswerkplek mijn nog openstaande mails, bestudeer mijn takenlijst in Outlook, en lees de stukken voor de besprekingen de volgende dag. Dinsdag 25 april. Mijn vorige dagboek was voor het personeelsblad van de Facilitaire Dienst van LNV. En ook toen had ik het gevoel dat het een ongewone - in de zin van anders dan anders - week was. Ik begin de dag met het tweeweke lijkse sectoroverleg. Agendapunten van vandaag: opzetten van een virtuele aan- winstenkast, voortgang van ons kennis- managementprogramma en PR-beleid. Om onze missie - het wereldwijd leveren van informatie aan medewerkers van het ministerie - te bereiken lopen de infor matiestromen zoveel mogelijk via Intranet en Internet. Onze club is daar naast ook eindredacteur van LNVweb, het Intranet van LNV. Werken aan het web kent zijn eigen dynamiek. Wat van daag nog haast onmogelijk blijkt, is mor gen bij wijze van spreken alweer achter haald. Het middagprogramma is daar een uitstekend voorbeeld van: een colloqui um in Wageningen met een stel collega's over het fenomeen e-commerce en LNV. Kort gezegd wil LNV aan agrariërs de mogelijkheid bieden van beveiligd elek tronisch transactie-, communicatie- en dataverkeer. Een megaproject. De woensdag gelukkig niet helemaal vol- gepland met afspraken, afgezien dan van een lunch met iemand van het ministerie van Justitie, die ik ken van het project Rijksoverheidsintranet. Deze dag is hard nodig voor een klus die drie keer zoveel tijd vraagt, dan we vooraf gedacht had den. Op 9 mei, De Dag van Europa, komt minister Brinkhorst onze Europasite op LNVweb openen. Dat idee is spontaan geboren, toen de minister een bezoek kwam brengen aan de Facilitaire Dienst en ons opriep veel meer informatie over de Europese Unie aan te bieden. Zoiets overkomt ons niet elke dag, dus besloten wij tot een bijzonder evenement, com pleet met een gesprek van de minister met zijn ambtenaren over het thema LNV, Europa en Informatie- en Commu nicatietechnologie en allerhande Euro pese dranken en happen. Voor het zover is moet er het nodige gebeuren: de con tent checken, de website vormgeven, het programma geaccordeerd, de uitnodigin gen de deur uit, bouwstenen voor de speech aanleveren. De voorbereidingstijd is ultra kort en alles wat tegen kan zitten zit ook tegen, dus er wordt een groot beroep gedaan op ons improvisatiever mogen en stressbestendigheid... Donderdag 27 april. Weer slokt het Europa-evenement het grootste deel van mijn dag op. Tussendoor bespreek ik met collega's het accountmanagement van LNVweb en de werving van jong talent. Onderwerpen die om een allesbehalve ambtelijke aanpak vragen. Ook LNV wordt geconfronteerd met de krapte op de arbeidsmarkt. We willen jonge men sen binnenhalen voor een aantal ict-star- tersprojecten, bijvoorbeeld de opzet van een directie-intranet. Maar hoe komen we aan die jongens en meisjes? Hopelijk oefenen we met een eigen traineepro gramma - met wat ingehuurde externe hulp - voldoende aantrekkingskracht uit op net afgestudeerde HBO-ers en acade mici. Met enige weemoed denk ik terug aan september 1990. Mijn diploma mid delbaar archiefambtenaar net op zak en dolgelukkig met mijn aanstelling als div- adviseur bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Niet iedereen had toen het geluk zo snel een leuke baan met perspectief te vinden. Om 17.00 uur nog snel even mijn gezicht laten zien op een afscheidsborrel en daarna als een speer naar huis om mij om te kleden voor een etentje met mensen van mijn werk in Woerden. Vrijdagochtend 28 april lijkt de wekker vroeger af te gaan dan anders. Het was een korte nacht na het buitengewoon geslaagde etentje. Hetzelfde bonte gezel schap - maar dan zonder echtgenoten - treft elkaar nu weer in formele setting in de vergaderzaal op het ministerie. Als hoofden informatievoorziening overleg gen we elke vrijdagmorgen met elkaar. Een belangrijk overleg, omdat alle moge lijke onderwerpen op het gebied van informatiebeheer en informatie- en com municatietechnologie de revue passeren. Het programma bestaat uit: kennisma nagement, versiebeheer van ons relatie beheersysteem, e-commerce en ons nieu we electronic document management system. We haasten ons door de veelheid aan agendapunten heen, want we willen zoveel mogelijk af hebben vóór de mei vakantie. De vrijdagmiddag besteed ik -hoe kan het ook anders- aan de voorbe reiding van het Europa-evenement. In Vlaardingen is het goed wonen, werken en recreëren De Dienst Welzijn biedt de inwoners van Vlaardingen een ruim aanbod aan dienstverlening. De dienst stimuleert de economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de stad en schept voorzieningen op sociaal, cultureel, educatief, sportief en recreatief gebied. Het Stadsarchief is een van de producteenheden van de Dienst Welzijn. Het Stadsarchief is een goed gedocumen teerd en onmisbaar onderzoekscentrum voor allen die zich beroepshalve of recreatief verdiepen in de geschiede nis van streek, stad, straat en/of familie. Bovendien is het Stadsarchief medeverantwoordelijk voor het gemeente lijke archief- en documentatiebeheer in het algemeen. Het Stadsarchief heeft als doelstelling: het bevorderen van het informatieverkeer door het verwerven, bewaren, conserveren, toegankelijk maken en ter beschikking stellen van (bodem)archieven en verzamelingen. De producteenheid heeft 9,25 formatieplaatsen. Uw functie U stelt een inventarisatieplanning op en geeft hier mede uitvoering aan; U inventariseert en ontsluit documentaire verzamelingen en archieven van overheidsorganen en particulieren; U bent verantwoordelijk voor het logistiek beheer van de depots; U verstrekt mondeling en schriftelijk informatie uit de archieven en documentaire verzamelingen en bent inzetbaar bij de overige externe dienstverlening; U begeleidt medewerkers en vrijwilligers bij indiceringswerkzaamheden. Vlaardingen is een veelzijdige stad met 74.000 inwoners, die de intimiteit van een oude visserijstad koppelt aan moderne voorzieningen, een ruime verscheidenheid aan woningbouw en een zeer groene woon- en leefomge ving met karakteristieke natuurgebieden. Als handels- en industriestad aan de Nieuwe Waterweg speelt Vlaardingen een belangrijke rol in de regionale economie. Uitgebreide recreatieve, sociale en culturele voorzieningen maken het beeld van een stad waar het goed wonen, werken en recreëren is, compleet. De gemeentelijke organisatie kent een dienstenstructuur die bestaat uit Bestuursdienst, Dienst Stadswerk, Dienst Welzijn, Facilitaire Dienst en Brandweer. Vergaande ver nieuwingsprocessen hebben gezorgd voor een organisatie met een slagvaardige, klant gerichte aanpak. Als enige in Nederland werkt de gemeente Vlaardingen gemiddeld 32,2 uur full time per week, vaak verdeeld over vier werkdagen. De circa 800 medewerkers dragen er zorg voor dat vijf dagen per week adequate service wordt verleend. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Uw profiel HBO-werk-en denkniveau; Diploma archivistiek B (middelbaar archiefambtenaar); Goede communicatieve en coöperatieve vaar digheden; Het bezit van SOD-diploma('s) strekt tot aanbe veling. Ons aanbod Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring bie den wij een salaris van maximaal 5.392,- bruto per maand (schaal 8) bij een volledige werkweek (32,2 uur). Inlichtingen Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de stadsarchivaris, de heer H.J. Luth,telefoon (010) 248 49 97. Solliciteren Schriftelijke sollicitaties naar deze functie, waarvoor gelijktijdig in- en extern wordt geworven, kunt u onder vermelding van vacaturenummer 00wlz02 tot twee weken na het verschijnen van deze advertentie richten aan de afdeling P&O van de Dienst Welzijn, postbus 1006,3130 EG Vlaardingen. fRACM ENTEN Door Gerdine Keijzer-Baldé Sinds een jaar ben ik hoofd beleidsinforma tie bij de Facilitaire Dienst van het ministe rie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Een prachtclub met 23 mensen die allemaal werken aan het opsporen en aanbieden van informatie. Onze missie is het leveren van informatie op maat aan medewerkers van het ministerie, waar ook ter wereld. Dit is de tweede keer dat ik een dagboek bijhoud. juni 2000 archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archievenblad | 2000 | | pagina 1