)MEFA werkweek 2757 s&s iBDftftEEPER van een Rekken en kasten Archiefrekken Studie- en IT-tafels Dealing and control desks mÊÊÊÊÊÊÊ^^^mÊÊm^m Voor inlichtingen over tarieven en plaatsing van zowel product als personeelsadvertenties kunt u contact opnemen met Sales Services Contact persoon: Gerrit Kulsdom Postbus 2317, 1620 EH Hoorn Tel. 0229 - 211 211 Fax 0229 - 270 404 E-mail: snsdtp@planet.nl sns@wxs.nl het dagboek van: •wirac- 2000 - SBBWi5- ARCHIEVEN MASSA CONSERVERING NIEUW IN EUROPA - NIEUW IN NEDERLAND - NIEUW IN HEERHUGOWAARD Uw waardevolle bezittingen behoeden voor verder verval Archimascon B.V. voor massa-ontzuring van boeken, archiefmateriaal, kranten, posters, kaarten, prenten, tekeningen etc. Door middel van de beproefde PRESERVATION TECHNOLOGIES, L.P. methode Vraag vrijblijvend offerte aan Archimascon B.V. Verkoop en administratie: Industrieweg 130 - Postbus 11001 - 3004 EA Rotterdam tel: 010-4460630 fax:010-4153850 Productie: Middenweg 576b - 1704 BR Heerhugowaard tel: 072-5724330 fax: 072-5724331 Tevens uw adres voor Vriesdrogen van nat geworden papier (zeer grote invriescapaciteit en opslag onder 0° C beschikbaar) Bookkeeper ontzuringsspray in spuitbussen Bookkeeper ontzuringsspraysystemen Postbus 5014 8260 GA Kampen Tel.: +31(0)38 3370444 Fax: +31(0)38 3312285 E-mail: info@bomefa.nl www.bomefa.nl Juridische zaken: FR AC ME NT EN Door Adelheid Feryn Bijna een half jaar werk ik nu aan de Archiefschool in Amsterdam, waar ik september vorig jaar Suzanne Maarschalker- weerd opvolgde als directeur. In mijn bijdrage wil ik met name de onder wijsontwikkeling daar belichten. Dinsdag 22 februari 2000. Ik heb een afspraak met Willem Lamberix van het instituut voor Media- en informatie management (MIM) van de Hogeschool van Amsterdam. Met dit instituut geven we de archivistiekopleiding vorm in het kader van de opleiding informatiedienst verlening en -management (IDM). We pra ten over de integratie van archivistiek in de IDM-opleiding. Er staat heel wat op sta pel: verder ontwikkelen van de voltijdop leiding na de propedeuse die nu loopt en een nieuwe deeltijdopleiding, alles samen met IDM en volgens hun onderwijskundi ge randvoorwaarden van leren leren en beroepsprobleemgestuurd onderwijs. De belangrijkste vraag is of archivistiek nu het zogenaamde vierde profiel moet wor den of een variant van het derde - IDM - waarbij archivistiek daar volledig in inte greert. Dit is de zogeheten 'Amsterdamse variant', waarmee de HvA zich landelijk kan profileren. De voordelen van een geïntegreerde opleiding zijn zowel inhou delijk als praktisch. De informatiemana ger die we hiermee opleiden heeft de notie van procesgebonden informatie als uit gangspunt of onderkent op zijn minst expliciet die belangrijke deelverzameling van beschikbare informatie. Hij weet wat het betekent de kwaliteit van de beheerde informatie te bewaren. Uiteraard heeft hij historisch besef, dat wil zeggen dat hij de langdurige organisatorische en maat schappelijke relevantie van een deel van de informatie kan onderscheiden in ter men van maatschappelijke verantwoor ding. Archivarissen-nieuwe-stijl zijn zulke informatiemanagers, maar waarschijnlijk vragen de organisaties van de 21ste eeuw meer: zo'n manager moet in staat zijn relevante informatie van buiten de orga nisatie aan te trekken en te verspreiden. Het praktische voordeel is dat een grotere groep studenten zal kiezen voor een geïn tegreerde opleiding. Een apart, vierde pro- I «TOWnm**»» ""«HWinnw, i fiel daarentegen biedt een heel eigen onderwijstraject aan studenten die vanaf hun tweede studiejaar exclusief voor archivistiek kiezen. Dan integreren we niet of nauwelijks met IDM. Hiermee zijn we wellicht het openbaar archiefwezen voor een deel van dienst, maar hoeveel studenten zuilen er op af komen? Ingaan op de vraag van het openbaar archiefwe zen zou ook uit een specialisatie kunnen bestaan, die uiteindelijk slechts een paar modulen betreft. Ook hiervoor hebben we een verantwoordelijkheid. We besluiten dat we in het ontwikkeltra ject van de opleiding IDM mikken op zoveel mogelijk integratie in het IDM-pro- gramma van de archivistiekcomponent, en dat we de voltijd en de deeltijd waar het kan gezamenlijk inrichten. We beginnen 24 februari met een docen tenvergadering over het projectvoorstel Curriculumontwikkeling, getrokken door Geert-Jan van Bussel. Er is alom behoefte aan duidelijkheid en overeenstemming over wat er in het repertoire van de Archiefschool hoort. Dit project beoogt ontwikkeling en uitwerking van onder wijselementen die in al onze onderwijsge bieden aan bod kunnen komen. De opkomst is redelijk en er wordt actief gediscussieerd. Het project wordt toege juicht en wij spreken af dat er een con creet projectplan komt met, in ieder geval voor het eerste deel, een prioriteitsstelling. Hierna geeft Theo Thomassen een inkijkje in zijn promotie-onderzoek naar het archief van de Staten-Generaal. Aanslui tend is er UvA-irfgtroyriingsoverleg, maar daar kan ik niet bij blijven omdat er diplo ma-uitreiking is aan de geslaagden van de cursus archief-assistent. Jan Kompagnie kent ze allemaal en spreekt ze persoonlijk toe. We sluiten af met een geanimeerde borrel. Dinsdag 29 februari 2000. UHA is de naam voor de bestuurlijke samenwerking en de beoogde bestuurlijke fusie van de Universiteit van Amsterdam en de Hoge school van Amsterdam. Voorlopig is het een kleine groep mensen uit beide instel lingen die op individuele projecten sa menwerking realiseren. Bijvoorbeeld voor betere doorstroommogelijkheden voor studenten tussen verwante opleidingen aan beide instellingen, of een efficiëntere opzet van voorzieningen en faciliteiten. Het UHA-project archivistiek wil de ont wikkeling van twee bachelorsopleidingen archivistiek/ informatiewetenschap, een driejarige aan de UvA en een vierjarige aan de HvA, zoveel mogelijk onderling op elkaar afstemmen zodat van het begin af aan duidelijk is waarin zij zich onderschei den of juist samenvallen. Daarnaast is het doel de ontwikkeling van een mastersop- leiding archivistiek aan de UvA. Hier zal de instroom zeer divers kunnen zijn: uit beide bachelorsopleidingen en uit andere HBO- of WO-opleidingen. Uiteraard zijn de lopende ontwikkeltrajecten - van bach elor en master, en die van IDM en archi vistiek - uitgangspunt. Bij het UHA-project zijn Hans van Hout, rector van de UHA, Eric Ketelaar, hoogle raar archivistiek aan de UvA, John Mackenzie Owen, hoogleraar informatie wetenschap aan de UvA, Peter van Gorsel, hoofd van het MIM, en ikzelf betrokken. We spreken af dat Van Hout zorgt voor een projectopzet en dat de Archiefschool een projectleider zoekt. 's Middags praten Peter Horsman en ik met Maarten van Driei (RAG) over de organisatorische en financiële kant van het project 'Toegankelijkheid op afstand' dat Maarten voor ons gaat uitvoeren. Het is een onderdeel van het DIVA-program- ma en wordt afgestemd met het project 'archievenoverzicht' dat het IISG uitvoert. archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archievenblad | 2000 | | pagina 1