werkweek 1 i EEN SOCIAAL VAARDIGE ARCHIEFINSPECTEUR (m/v) met feeling voor digitale archivering van een wintershall ARCHIVE ADMINISTRATOR/LIBRARIAN (m/f) uur per Stel uw informatiepakket samen via Op 21 februari om halfnegen met de boot naar de 'overkant', dat wil zeggen Zeeuws-Vlaanderen. Als secretaris-pen ningmeester van de stichting kadastrale atlas Zeeland 1832 ga ik op 'bedeltocht' om subsidiegevers te werven die de uitga ve van het 13e deel uit de serie kadastrale atlassen van Zeeland mogelijk kunnen maken. Eerst naar Terneuzen, naar dijk graaf Huib Eversdijk van het nieuw gevormde en nieuw behuisde waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Huib is een oude bekende. Als kamerlid voor het CDA heeft hij midden jaren tachtig bij de behandeling van het rapport van de Algemene Rekenkamer over de Rijksar chiefdienst het kamerlid Koetje uit Oost- Groningen laten vragen hoe de minister dacht de ruimtenood bij het Rijksarchief in Zeeland op te lossen. Dit naar aanlei ding van hem ingefluisterde noodkreten mijnerzijds dat onze nieuwbouwplannen geheel dreigden te verzanden. Vervolgens naar het notariskantoor Seidlitz in de binnenstad, de directeur van de Rabobank Sas van Gent en een makelaarskantoor. In de loop van de middag tevreden teruggereden door een bijna voorjaarsachtig Zeeuws Vlaanderen met tl. 7500,- aan toezeggingen op zak van de benodigde 11 a 12 duizend gul den. Nog diezelfde middag leid ik de Rotary kring Bevelanden rond in ons nieuwe complex. Op deze manier proberen wij net als elders ons zelf beter in de 'markt' te plaatsen. Een aantal leden wil weten of de prachtige ruimten ook beschikbaar danwel verhuurbaar zijn voor bijzondere bijeenkomsten. De volgende dag een gesprek met Thelma en Marjolein van Krijger Consultants, specialisten in managementontwikke ling. Dit bureau trainde in 1997-1998 bijna de gehele OcenW-top en toen er begin 1998 nog plaatsen over waren, ben ik samen met enige collega rijksarchivaris sen ook door Nico Krijger 'door de mangel gehaald'. Van alle trainingen die ik in 26 jaar rijksarchiefdienst heb doorlopen, heeft deze mij het meeste geraakt. Toen het V(erander) M(management) T(eam) voor de Zeeuwse ar chieffusie besloot zichzelf en het personeel te laten trainen om het gewenningsproces te optimaliseren en iedereen voor te bereiden op andere en nieuwe taken die voortvloeien uit de organisatie 'nieuwe stijl', kwam ik dan ook direct met Nico Krijger aanzetten. 23 februari. 's-Morgens weer met de boot over voor een vervolgbezoek van maan dag. Dit keer vraag ik de burgemeester van Sas van Gent om een bijdrage. Met een in- principe-bereidverklaring weer vertrokken. Donderdag 24 februari ontvang ik samen met Kees Spaargaren van de Rijksarchief dienst de heren Hans van Ieperen en Ted Boot van OCenW. Zij stonden in 1994-1996 als hoofd respectievelijk con sulent bouwzaken van de directie Cul tureel Erfgoed aan de wieg van ons nieu we gebouw. Zij wilden nu eens zien wat er van terecht was gekomen. Hun lof is overweldigend. 's-Middags met de pro jectleider nieuwbouw en de medewerker technische advisering van de Rijksge bouwendienst/Zuidwest, Dirk Lukasse en Rob Bakker, de start van het nazorgover- leg nieuwbouw. Hoofdprobleem is het moeizame proces om de verschillende nazorg punten ook uitgevoerd te krijgen. Om 19.30 uur leid ik 25 VVV-gidsen rond. Omdat het Zeeuws Archief in de VVV stadsrondwandeling is opgenomen, moeten wij deze gidsen 'bijscholen'. In de toekomst kunnen zij dan de meer toe ristische rondleidingen in het Van de Perrehuis voor hun rekening nemen. 1 De middag van 25 februari een bijeen komst van de projectgroep in wording 'Ooggetuigen van de 20ste eeuw'. De stichting regionale geschiedbeoefening Zeeland, Omroep Zeeland, het Zeeuws Documentatiecentrum, het Zeeuws Archief, een Goese uitgeverij en Kees Slager (van het VPRO programma OVT) willen een'oral history' project starten omdat veel 'gewone' Zeeuwse bronnen letterlijk dreigen uit te sterven. Hierna nog net tijd om in de rij te gaan staan voor de afscheidsreceptie van de gemeen tesecretaris van Middelburg. 26 februari: de eerste OPEN DAG van het Zeeuws Archief in zijn nieuwe behuizing! Met ca 30 personen geven we tussen 10.00 uur en 17.00 uur in simultane rondleidingen van 1 uur ongeveer 1500 belangstellenden een uitgebreide kijk achter de schermen. Dankzij het prachti ge weer kunnen ook voor het eerst de stoeltjes op het archiefterras uitgezet worden. Moe maar voldaan, met een leren tong van het praten en pijnlijke knieën van het staan en schuifelen, trek ken we om halfzes de Brouwerijpoort, onze hoofdtoegang, achter ons dicht. As a part of the BASF Group, Wintershall AG has worldwide activities in the exploration, production and transportation of oil and gas. The operations are coordinated from the head office in Germany and a number of local organisations. Wintershall Noordzee B.V. Eisenhowerlaan 142-146 2517 KN The Hague Tel. nr. 00-31-70-3583100 Wintershall Noordzee B.V., one of the subsidiaries of Wintershall AG, is an active operator on the Dutch Continental Shelf with gas production and transportation from a number of manned and unmanned offshore latforms. The head office is in The Hague and there are locations in IJmuiden and Den Helder. In the Exploration Department in our office in The Hague we have a vacancy for an BASF Group Position profile Our Exploration Department is responsible for the acquisition and interpretation of geological information in order to determine potential economical gasreserves in the Dutch part of the North Sea. For this purpose we have an extensi ve archive and digital database available. As a member of the Database Management Team wit hin this Exploration Department, the Archive Administrator/Librarian is responsible for the day-to-day management of the onsite and offsite Exploration-archives, including the Exploration Library. This involves the implementation and support of the Archive Database application (Access) as well as providing guidance and back up to the Archive Assistant, who provides coding and other administrative services. The tasks can expand to include full Library-style services, like research and collation of materials from external sources, such as technical libraries, government sources and Internet. Qualifications The function of Archive Administrator/ Librarian suits candidates with extensive Library experience, who want to develop in our ambi tious and challenging environment. The function requires accuracy, clear methodical working practices and the ability to organize and manage time effectively. The candidate should have a relevant education at least on MBO-level and experience with Word and Excel. Good communication skills in both written and spoken English are essential. Any knowledge of and/or experience in the oil-industry is not required. Remuneration We offer the Archive Administrator/Librarian a challenging, varied job in a stimulating environment within a small, highly qualified team. He/She can expect a competitive salary and benefits package. Applications Suitable candidates for the position should ensure that their written applications and detailed resumes are entered before 13 March, f.a.o., Mr. J. Maartense, Head of Joint Venture Personnel. üw reactie moet voor 17 maart worden gericht aan het hoofd van de sector Facilitaire en Administratieve Dienst verlening, de heer M. Veld, Postbus 5000, 7400 GC Deventer, onder vermelding van het vacaturenummer op brief en envelop. vacaturenummer F AD/00-02 Durft u de uitdaging aan?? GEZOCHT: IR tfrlINTEN Door Roelof Koops De maandag na onze Open Dag kopte de Provinciale Zeeuwse Courant: "Grote drukte op open dag Zeeuws Archief. De open dag trok zaterdag ongeveer 1.500 bezoekers. Voor de tien medewerkers die de rondlei dingen verzorgden, was het poot aan. Een mooie afsluiting van een zeer afwisse lende werkweek. -its! De metershoge boekenkast in de nieuwbouw. april 2000 archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archievenblad | 2000 | | pagina 1