werkweek van een Na vier maanden werken aan het project heb ik meer dan dertig gesprek ken gevoerd met vertegenwoordigers van zowel archiefdiensten als andere docu mentatie- en informatie instellingen. Langzamerhand ontstaat een beeld van knelpunten en kansen voor de toekomst. En uit de discussiebijeenkomsten met kringen van archivarissen en uit werkbe zoeken blijkt dat er een groot draagvlak is voor veranderingen. De projectopdracht, afkomstig van de staatssecretaris, kent een aantal elementen, waaronder het bevorderen van discussie en overleg en daarmee het creeëren van draagvlak voor een meer publieksgericht archiefbestel. Dit onderdeel kan vlot georganiseerd, de bereidheid is groot. Het bestaan van het project vertelt zich snel verder, de tam tam binnen de archiefwereld werkt als e- mail en de belangstelling ervoor ontwik kelt zich als een sneeuwbal. Dinsdag 30 november. Vandaag op weg naar TerBorg in Gelderland voor een ont moeting met de archivarissen uit die pro vincie. Hoewel we vertraging hebben en te laat aankomen, ben ik het reizen per trein zeer gaan waarderen. In Utrecht ontmoet ik Albert Zuurbier die projectse cretaris is. We gebruiken de verdere reis om onze gedachten te vormen. Albert is afkomstig uit het Rijksarchief in Noord- Holland en leert mij, als praktijkman, de gang van zaken binnen een archief. In TerBorg zie ik veel bekenden, zowel uit de periode dat ik gedeputeerde voor cul tuur in Noord-Holland was, als uit eerde re contacten tijdens dit projekt. De archiefwereld is een overzichtelijke. Twee medewerkers van de provincie vertellen over de cultuurplannen, in het bijzonder over de integrale samenwerking van erf goedinstellingen die de provincie wil bevorderen. Een beleid dat ik bij alle pro vinciebesturen vind; voor de archieven liggen hier dan ook goede kansen. Verder veel informatie over de archiefstructuur in Gelderland. Ik adviseer een officiële Gelderse Kring van archivarissen als plat form voor overleg en samenwerking op te richten. Dat is voor toekomstige ont wikkelingen heel belangrijk. Verder zijn ook in Gelderland de conse quenties van de fusies van waterschap pen merkbaar voor de archiefbewaar plaatsen. Zo brengt een nieuw, groot, gefuseerd waterschap zijn vaak heel mooie archiefdocumentatie centraal onder op de hoofdvestiging. Op zich te begrijpen en goed voor de kwaliteit van het beheer. Maar voor de gebruiker treedt er versnippering op wanneer deze archie ven niet te raadplegen zijn in combinatie met de archieven uit de regio waar het waterschap eerst deel van uitmaakte. Na afloop bespreek ik in de archiefkelder de hoofdlijnen van de projectrapportage met Richard Hermans, als DivA directeur een waardevol lid van het projectteam. Vanwege mijn claustrofobie blijft de deur open; klimatologisch gezien zeer onver antwoord! DivA heeft een grote taak in het vormen van kwaliteitseisen - en nor men voor publieksbereik. Worden deze als zelfregulerend ontwikkeld, dan ont staat er een optimaal draagvlak voor de uitvoering ervdn. De dag erna staat de discussiebijeen komst met de Kring van archivarissen in Zuid-Holland op de agenda. De sfeer is boeiend en indringend. We praten onder andere over de consequentie van de fusies van rijksarchieven met de gemeen tearchieven in de provinciehoofdsteden en de vorming van regionale historische centra (R.H.C.'s) De Zuid-Hollandse pro vinciale archieven bevinden zich in het toekomstige Nationaal Archief in Den Haag. Het Haags Gemeentearchief heeft de fusie even in de ijskast gezet. Toch hecht de Kring in Zuid-Holland belang aan een duidelijk onderscheiden 'provin ciale component' in het toekomstig bestel. In een provincie met enkele grote gemeenteli^^iikiWdiensten met goede mogelijkheden voor publieksgericht wer ken, zijn meerdere samenwerkingscom- binaties mogelijk. Zoals twee of meer R.H.C.'s waarbij de rijkscollectie bij een daarvan wordt ondergebracht. Maatwerk per provincie dus, maar wel schaalver groting en samenwerking. Oud-collega Miriam Meyer is gedeputeer de in Groningen en met haar heb ik 2 december een onderhoudend gesprek in Utrecht. Het gaat over de doelstellingen van het project en de provinciale regierol bij de samenwerking van erfgoedinstel lingen. Ook in Groningen is deze in goede handen. We raken enthousiast van de vele mogelijkheden, zeker ook voor de archieven, 's Middags ben ik in het IISG; weliswaar voor mijn bemoeienis met het Industrieel Erfgoed, maar ik ben mij bewust van het feit dat instellingen als het IISG onverbrekelijk verbonden (moe ten) zijn met de overheidsarchieven. Dinsdag 7 december. Het project nadert zijn afronding. Het doen van aanbevelin gen aan de staatssecretaris is niet de een voudigste opdracht. Het mag geen dikke nota worden en moet volgens mij ook praktische instrumenten bevatten om een toekomstig beleid uit te voeren en te stimuleren bij andere partners dan de rijksoverheid. De vergadering van van daag gaat over de uit te brengen rappor tage. Ieder lid van de projectgroep heeft uiteraard zijn eigen invalshoek en het is aan mij om daar een eenheid van te maken en mijn eigen visie zo weer te geven dat een ander ook leest wat ik bedoel. De eindejaarsmoeheid slaat toe. 's Avonds thuis lees ik deel vijf van Voskuils Bureau en zie mijn eigen erva ringen herkenbaar terug. In mijn verwar ring bedenk ik dat ook Maarten Koning al zijn fiches en kaartenbakken zal moe ten digitaliseren voor een beter publieks bereik! FR AS ME UT EN Door Frieda van Diepen-Oost Soms denk ik: waarom is een project herziening archiefbestel nog nodig als ik ervaar dat er binnen de archiefwereld zo creatief en enthousiast gewerkt wordt aan een verbetering van het publieks bereik? maart 2000 archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Archievenblad | 2000 | | pagina 1