Doe Consult Historisch Centrum Leeuwarden: kern van Erfgoedkwartier in Friese hoofdstad Restauratieatelier 'De Tiendschuur' WIJ DOEN WAAR WE GOED IN ZIJN DocConsult Restauratie Atelier Helmond bv Restauratie, en conservering van papier, leer en perkament Ondersteuning bij calamiteiten Nieuw 24 uur bereikbaar op: +31 (0)6 - 536 50 007 Tijdens kantooruren+31 (0)492 - 55 39 90 Uw waardevolle documenten gaan bij ons door vakkundige handen. Tijdelijke ondersteuning nodig om uw (digitale) informatiehuishouding procesgericht op orde te brengen? D I -facilities is gespecialiseerd in: wegwerken van archiefachterstanden (her-)inrichting van archieven tijdelijke ondersteuning bij de uitvoering van reguliere DIV -taken D I -facilities Documentair Informatiemanagement IJsduikerstraat 23 2492 PM Den Haag Tel. 070-3265588 Mob. 06-53524853 E-mail info@DI-facilities.nl www. Dl-facilities.nl Documentair management en ondersteuning interim-management quick-scan coaching on the job archiefbewerkingen in-company trainingen wegwerken achterstanden project- en adviesbureau Nico Maasstraat 51 Tel. 074 - 2500166 7555 LW Hengelo Fax 074 - 2500144 www.docconsult.nl E-mail: docconsult@hetnet.nl Bij calamiteiten buiten kantooruren: 06 - 538 96 318 dienstverlening 19 Boeken en losse stukken Charters en zegels Prenten, tekeningen, kaarten en affiches Brand- en waterschade Schimmelbestrijding incl. verhuizingen Uw rechtstreekse partner voor gammadoorstraling Consultancy betreffende beheer van archieven Verzorgen van digitalisering en verfilming Inktvraatbehandeling Panovenweg 40, 5708 HR Helmond (NL) Tel.+31 (0)492 - 55 39 90 Fax +31 (0)492 - 55 24 42 E-mail: infoótrestauratie-atelierhelmond.nl internet: www.restauratie-atelierhelmond.nl onderdeel van Diamant-Groep Tilburg Archiefrestauratie Papierconservering Charterrestauratie Inlijstwerk Handboekbinderij Vacuümvriesdrogen Behandeling van brand-, roet- en waterschade Calamiteitenservice Inktvraatbehandeling Insulindestraat 5, 5013 BA Tilburg Postbus 4123, 5004 JC Tilburg Telefoon: 013 - 46 41 777 Fax: 013 - 46 41 771 E-mail: tiendschuur@diamant-groep.nl -V.'Ï DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING Onze ervaren projectmedewerkers hebben veelal een opleiding Bestuursambtenaar, SOD I en II, WA en Middelbaar archiefambtenaar. Zij staan garant voor een klantgerichte en klantvriendelijke dienstverlening. Door Jan Folkerts Het voormalige gemeentearchief van Leeuwarden vormt na de verhuizing afgelopen zomer de kern van het nieuwe Erfgoedkwartier in de Friese hoofdstad. Met de nieuwbouw van het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) komt in één klap een einde aan de achter stand van Leeuwarden ten opzichte van de andere provinciehoofdsteden. Hoewel Leeuwarden de eerste stad in Nederland was die in 1838 in de per soon van Wopke Eekhoff een stadsar chivaris benoemde, moest het tot 2007 duren voordat het HCL een complex kon betrekken dat aan alle wettelijke en func tionele eisen voldeed. Het nieuwe HCL is gevestigd op een unieke plek aan de rand van de binnenstad: tussen de Prinsentuin en het Oldehoofsterkerkhof, naast Tresoar en de Fryske Akademy en op korte afstand van keramiekmuseum Het Princessehof, het Pier Pander Museum en de Pier Pander Tempel, en bovendien tegenover het Stadskantoor. De serre van het nieuwe Historisch Centrum Leeuwarden (foto Historisch Centrum Leeuwarden). Het HCL heeft zich de laatste jaren ont wikkeld tot een breed lokaal erfgoedcen trum. Het beheert behalve de archieven en collecties van de gemeenten Leeuwarden en Leeuwarderadeel en van particulieren onder meer de grootste beeldverzame ling van Noord-Nederland, de gemeente lijke kunstcollectie en ook het Pier Pander Museum en de Pier Pander Tempel. Tegelijkertijd zijn de banden met de gemeente Leeuwarden aangehaald. Sinds 2005 vormt het HCL samen met het centrale team documentaire informatie voorziening van de gemeente één sector Informatiebeheer, waarbij het record con tinuum-concept als leidend beginsel dient. De gemeentearchivaris en directeur van t het HCL is tevens manager van deze sector, die een kleine vijftig vaste medewerkers telt. Het team Documentaire Informatie is gevestigd in het Stadskantoor: bij over dracht hoeven de archieven slechts het plein over te steken. Bescheiden zichtbare omvang Bouwkundig is het nieuwe HCL iets bijzonders. De architect is Marc van Roosmalen, eerder verantwoordelijk voor het Rijksarchief Limburg in Maastricht en ook voor de restauratie van het acht- tiende-eeuwse Stadhuis van Leeuwarden. Het gebouw valt op door zijn bescheiden omvang boven de grond. In plaats van meer is er juist minder volume gecreëerd. Het HCL bestaat uit een kantoorvleugel op palen, een groot depotdeel met zes archiefdepots (inclusief het depot voor de gemeentelijke kunst), en een publieks- deel, gevestigd in een voormalig school gebouw. De helft van het totale gewenste volume, 1250 vierkante meter aan depots en andere ruimten, werd onder de grond aangelegd. In de oude school is een infor matiecentrum gevestigd met volgens de vorige cultuurwethouder van Leeuwarden 'het mooiste uitzicht van Nederland'. Naast het Informatiecentrum heeft het nieuwe HCL met de Prinsentuinzaal een mooie educatieve ruimte gekregen, geheel in de vorm en de stijl van een negentien- de-eeuws klaslokaal, compleet met de ori ginele boogramen. Ook is er een auditori um, de Eekhoffzaal, met plaats voor circa 120 mensen en voorzien van een optima le beeld- en geluidsinstallatie. Ten slotte zijn er enkele kleinere expositieruimten, die apart worden geklimatiseerd en daar- Olifanten bij het nieuwe HCL tijdens de presentatie van een historisch kinderboek op 5 oktober. Links de kan toorvleugel, rechts het publieksgedeelte (foto Historisch Centrum Leeuwarden). mee ook aan de hoogste museale eisen voldoen. Met geld uit particuliere fond sen werd hier nog vlak voor de officiële opening op 30 november Het Verhaal van Leeuwarden gerealiseerd: een semi-per- manente expositie over de geschiedenis van Leeuwarden voor een breed publiek. Laagdrempelig Het HCL profileert zich al langere tijd als een laagdrempelig informatie- en activiteitencentrum, maar werd tot voor kort gehinderd door zijn gebrek kige faciliteiten. Dat is nu voorbij. Zo is het HCL voortaan ook op zaterdag- en zondagmiddag open. Onder meer door educatieve activiteiten, lezingen, rond leidingen, stadswandelingen, films en exposities hoopt het HCL nog meer dan voorheen een breder publiek aan te spreken. Samenwerking met Tresoar en andere culturele instellingen in de directe omgeving ligt daarbij meer dan ooit voor de hand. Het nieuwe stadsplein Oldehoofsterkerkhof aan de voet van de beroemde scheve toren en met de cultu rele instellingen eromheen schreeuwt als het ware om een integrale aanpak. Het nieuwe HCL kan in dit nieuwe culturele concept de zo lang gewenste positieve en stimulerende rol gaan spelen. Jan Folkerts is directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden. december 2007 archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 2007 | | pagina 9