ÏÏDÏslflConsult Onderbezet op DIV-gebied? j hj voorzee Consultancy Detachering Archiefbewerking- en opslag Outsourcing DIOR-opleidingen Lijkt uw (digitaal) archief op een doolhof? archiefburo Sfadspoort Boerhaavelaan 34 2713 HX Zoetermeer Telefoon 079 - 342 95 09 fax 079 - 342 59 46 www.discon5ull.nl E-mail: info@disconsull.nl DisConsult beschikt over een volledig geïntegreerd pakket van activiteiten; management Hoog Jaarb< mogelijke rijkstaken uit te voeren. Anders zijn ze dat geld kwijt. Daar zit een moge lijkheid om de financiële knelpunten van de RHC's voor nu en in de toekomst op te lossen. Toch wordt er over een mogelijke overheveling van deze rijkstaak in de pro vincies zeer verschillend gedacht." B&S: Gaan we weer terug naar de negentien de eeuw, naar de provinciale archieven? vB: "De geschiedenis herhaalt zich gelukkig niet, want toen deden de provin cies vrijwel niets aan archiefzorg. Dat was de reden voor Victor De Stuers, de cul tuurpaus van de negentiende eeuw, om ze allemaal in rijksverband te brengen." B&S: Dus jij juicht deze ontwikkeling toe? vB: "Ik ben politiek en bestuurlijk altijd een voorstander geweest van decen tralisatie. Erfgoed vind ik bij uitstek een zaak van de provincie, niet van het Rijk. Kunsten zijn daarentegen een meer lokale aangelegenheid. Daar komt nog bij dat de Commissie-Oosting recentelijk con cludeerde dat het toezicht op de archief- zorg van de gemeenten door de provin cies niet meer door een afzonderlijke provinciale archiefinspectie behoefde gedaan te worden, maar evenzo goed in het algemene toezicht van de provincie kan worden meegenomen. De provinciale archiefinspecties zijn echter zeer belang rijk geweest voor de ontwikkeling van het archiefwezen. Die verworvenheid zouden we niet moeten kwijt raken. Wellicht dat de nieuwe bemoeienis van de provincies met de RHC's hun specifieke aandacht voor het archiefwezen in de regio dan vast blijft houden." B&S: Wat vind je er eigenlijk van dat de oude Rijksarchiefdienst, zoals die bestond, in wezen geïmplodeerd is? Alleen het Algemeen Rijksarchief, nu Nationaal Archief, is zelf standig gebleven en de rest is opgegaan in allerlei verschillende allianties. Er zijn som migen die daar wel eens heimwee naar heb- Vervolg van pagina 13 aan gedaan moeten worden. Überhaupt zou nagedacht moeten worden over de samenwerkingsvorm en de bestuurlijke verantwoordelijkheden, want de WGR- regeling is niet optimaal." B&S: Soms ligt samenwerking met de provin cie als partner voor de hand. vB: "Ja, inmiddels bestaat ook van de zijde van het ministerie en van het Interprovinciaal Overleg (IPO) de bereid heid dat de RHC's onder de hoede komen van de provincie. Dat de rijkstaak, het rijksdeel voor de verantwoordelijkheid van de RHC's, wordt overgedragen aan de provincies." B&S: Denk je dat dat een reële zaak is? Zie je dat binnen afzienbare tijd gebeuren? vB: "In het recente convenant tussen het Rijk en het IPO is het beginsel vastge legd dat de provincies deze taak van het Rijk willen overnemen. Er is nu een stuur groep gevormd onder voorzitterschap van de Directeur Generaal Cultuur en Media met bestuurlijke vertegenwoordigers van IPO en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten die zich daarover buigt. Het interessante is dat de provincies van het Rijk een bedrag moeten reserveren om ben, naar die oude rijksar chiefdienst. Maar wat vind jij er zelfvan? vB: "Moeilijke vraag voor iemand die zo ver trouwd is geraakt met deze dienst. Je moet geen overdreven voorstelling hebben van de grote eenheid van de Rijksarchiefdienst. Dat viel in de praktijk wel eens tegen. We hebben Genlias en Archeion op de rails gezet en daarnaast heel veel vergaderd in commissies en subcommissies. Maar echt samenwerken bleek toch moeilijk. Neem nu bijvoorbeeld de uitgave in 1995 bij de herdenking van 200 jaar Bataafse Omwenteling. We zouden per provin cie een prosopografische studie verrich ten om te komen tot een boek, getiteld Homines Novi. Dat kwam er, mede dankzij het voortreffelijke redactionele werk van Paul Brood. Toch deed een deel van de rijksarchieven niet mee, zodat het resul taat vrij onbevredigend is: heel Holland staat er niet in en een groot deel van Gelderland ontbreekt. Het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in Noord- Holland deden ook niet mee aan Genlias, maar dat zijn we nu aan het herstellen. Dus wees voorzichtig door te roepen: de Rijksarchiefdienst was een eenheid. Mijn ervaring is dat er beter samengewerkt werd in de provincie met gemeenten, het provinciebestuur en andere instellingen. Ik denk dat de landelijke samenwerking wel succesvol was op het gebied van het behoud van archieven. We hebben het Deltaplan Cultuurbehoud gehad waar de Rijksarchiefdienst in zijn geheel aan mee deed, omdat er veel geld tegenover stond. Die gelden hebben we structureel kunnen maken en zijn nu in de lump sums van de RHC's versleuteld. Daar hebben dus de deelnemende gemeenten nu ook profijt van. Wat natuurlijk wel minder is gewor den is, is de esprit de corps. Daar klaagt de oude garde wel eens over. Je merkt dat de nieuwe directeuren van de RHC's die tra ditie niet hebben. Ja, dat kan je moeilijk meer terughalen. Het blijft echter belang rijk om als directeuren van de RHC's bij elkaar te komen, omdat er nog zoveel gemeenschappelijks te bespreken valt. Ik geloof dat dat ook wel wordt voortgezet." Het vervullen van (tijdelijke) vacatures op het gebied van DIV is een arbeidsintentieve en prijzige aangelegenheid. DisConsult neemt deze zorg van u over. Wij hebben jarenlange ervaring in het detacheren, werven en selecteren van gekwalificeerd en gemotiveerd DIV-personeel. Detachering DisConsult heeft personeel in dienst - uitvoerend, staf en management - waarover u voor kortere of langere tijd kunt beschikken. Werving en selectie DisConsult beschikt over specialistische kennis voor werving en selectie en beschikt over een uitgebreid netwerk. Hierdoor kunnen wij snel en doeltreffend een kandidaat selecteren die past in het door u geschetste profiel. Meer weten? Als u meer wilt weten over onze diensten, belt u dan met DisConsult, telefoon 079 - 3429509. Wij kunnen u dan van alle informatie voorzien. inin Archiefburo Voorzee is gespecialiseerd in het maken van de juiste toegangen. Ordenen en beschrijven van archieven vormt immers ons dagelijks werk, al bijna 20 jaar lang. Als u uw werkgeheugen graag op en in goede orde wilt hebben, kunt u dus met een gerust hart een beroep op ons doen. Wij zorgen ervoor dat uw (digitale) dossiers weer optimaal toegankelijk worden. Met de garantie dat ook u een tevreden cliënt van ons wordt. U zoekt naar een erkend en ervaren archiefbureau voor doolhofoplossingen? Of naar een verantwoorde opslag en beheer van uw archief? Of wellicht naar deskundigen, die uw archief verzorgers bijscholen? Kijk op www.voorzee.nl Ons team is u graag van dienst! documentbehandellng, training en service A. Jacobsstraat 28 5142 PN Waalwijk, 0416 - 348980 Trein taxi Dort wag. Rotte Het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle mét een schitterende publieksruimte in plaats van een duur depot voor AV-opslag (foto Rob Hoekstra). Maarten van Boven pakt op Utrecht Centraal de trein naar Den Haag, 1997 (foto Het Utrechts Archief). Roelof Braad is stadshistoricus in Heerlen, Peter Sijnke is onder meer conservator stedelijke collecties bij het Zeeuws Archief in Middelburg. december 2007 archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 2007 | | pagina 7