OOOOtOOOdOOO Plan je Eigen Ruimte van start gegaan in Lelystad Oudste catalogus Franeker bibliotheek gevonden Opleiding Archief assistent Cursus Digitaal Depot Opleiding Archiefassistent Cursus Acquisitieplan maken Cursus Archiefbewerking Seminarcyclus Archivistiek voor niet-archivarissen Cursus Archiefrecht Cursus Regels voor archiefbeheer, óók in een digitale omgeving Cursussen Informatie- en Record management (IRM) Cursus Werken met selectielijsten - Uw praktijk profiteert van onze expertise www.archiefschool.nl Archief school nieuws uit het ve d Het landelijke educatieve project 'Plan Je Eigen Ruimte' is nu ook van start gegaan in Flevoland. In dit project gaan aardrijkskundeleerlingen van HAVO en VWO aan de slag met ruimtelijke orde ning en cultuurhistorie. Cultuurhistorie in Flevoland? Wat te den ken van het grootste scheepskerkhof van de wereld, van oude vaarroutes, van bewo- ningsresten in de bodem van de voorma lige Zuiderzee? In Flevoland gaan leer lingen aan de slag met het Markermeer. Stel dat Cornells Lely's 'vijfde polder' toch gerealiseerd zou worden. Waar dienen de nieuwe poldermakers rekening mee te houden als ze het Markermeer gaan ontginnen en inrichten en wat gaan ze doen met de cultuurhistorie die ze tegen komen? Tijdens een presentatie op donderdag middag 15 november in Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad hebben leer lingen van Scholengemeenschap Lelystad (SGL) hun eerste plannen in zes presen- taties weergegeven. De drie beste plan nen werden door een deskundige jury gekozen en hebben een prijs gekregen. De jury bestond uit: Isjah Koppejan (landelijk projectleider Plan Je Eigen Ruimte), Anouk Lagcher (hoofd bovenbouw SGL) en Vie van Steenbergen (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten). De winnende PowerPoint- presentatie was gemaakt door Danny Peen, Arthur Olszowski, Joost Spronkers en Arjen Nieuwenburg. In hun degelijke plan hebben zij ook rekening gehouden met de cultuurhistorische aspecten in de nieuwe polder. De komende tijd zullen meer scholen met het project aan de slag gaan. Informatie over dit project vindt u op www.planjeeigenruimte.nl en dan doorklikken naar eigen regio: Flevoland. In de Bibliothèque Nationale te Parijs is onlangs een exemplaar gevonden van de oudste catalogus van de universiteits bibliotheek te Franeker. De catalogus is gedrukt in 1601, dus zestien jaar na oprichting van de hogeschool in 1585. Het boekwerkje omvat 52 pagina's en het vermeldt precies hoe de boeken stonden, in welke kast en op welke plank. Volgend jaar zal Tresoar een heruitgave van deze catalogus uitbrengen, voorzien van een toelichting. Deze zomer was reeds een boek versche nen, onder redactie van Jos Hermans en anderen, getiteld 'De Franeker universi teitsbibliotheek in de zeventiende eeuw' (zie recensie in dit blad). Tot op dat moment was het bestaan van deze cata logus uit 1601 wel vermoed, maar nooit was er een exemplaar aangetroffen. Met deze vondst kan de beginperiode van de Franeker universiteit nog scherper in kaart worden gebracht. De eerste indruk is dat de jonge bibliotheek van start ging met een opvallend omvangrijke collectie. Dat zo'n catalogus in het verre Parijs bewaard is gebleven, is niet verwonder lijk. In de zestiende en zeventiende eeuw was het gebruikelijk dat studenten langs Europese universiteiten trokken (de zoge heten Grand Tour) en al snel lag ook Franeker op deze internationale route. Als lesmateriaal of als souvenir konden de doorreizende studenten drukwerk uit Franeker mee naar huis nemen, dat ver volgens in een bibliotheek daar terecht kwam. En zo kan het gebeuren dat een zeldzaam geworden boek alsnog ergens in Europa opduikt. Omgekeerd krijgt de moderne 'gebruiker' van deze catalogus een doorkijk in de kraamkamer van de Franeker bibliotheek, waarvan de boe ken voor het merendeel na meer dan 400 jaar als Fries erfgoed nog altijd in Tresoar bewaard worden. Per 1 september 2007 is Wil Beckers benoemd tot hoofd van het Centraal Archief DSM. Hiermee keert hij na acht jaar terug op het oude nest. Beckers kwam bij het Centraal Archief DSM binnen in 1988 en klom op van team leider archivering (later Acquisitie Inventarisatie) tot afdelingshoofd in 1998. Met ingang van 1 december is Vincent Robijn in dienst getreden bij het Gemeentearchief Rotterdam als hoofd van de afdeling Educatie, Productrealisatie en Onderzoek. Voorheen werkte hi j bij het Streekarchief Land van Heusden en Altena als senior medewerker externe dienstverlening. Peter Sijnke en Hanno de Vries treden met ingang van 1 januari 2008 terug als redactielid van het Archievenblad. Dick Deuzeman, werkzaam bij het gemeente lijkarchief in Heerenveen, is onlangs toe getreden tot de redactie. Harry Hendriks is bereid gevonden de berichtgeving op de website van de KVAN voor zijn reke ning te nemen en relevante nieuws- en agendaberichten aan de redactie door te spelen. Het bestuur van de KVAN en de redactie van het Archievenblad danken de afscheidnemers voor hun inzet in de afgelopen jaren en wensen de nieuwko mer veel succes. Voor vermelding in deze rubriek is de redac tie afhankelijk van berichten die aan haar worden doorgegeven. december 2007 11 Module Geschiedenis Module Archiefbewerking 6 februari t/m 9 april 2008 8 dagdelen per module Niveau: MBO Prijs: 450 i.s.m. Erfgoed Nederland 14 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april 2008 5 dagen Niveau: HBO+ Prijs: 650 Module Publieksbereik Module Materiële zorg Depotbeheer 16 april t/m 11 juni 2008 8 dagdelen per module Niveau: MBO Prijs: 450 25 februari, 17 maart en 7 april 2008 3 ochtenden Niveau: HBO+ Prijs: 650 6 en 20 feb., 5 en 19 mrt, 2 en 16 april 2008 7 dagdelen Niveau: HBO+ Prijs: 1.625 4 en 18 februari, 3, 17 en 31 maart 2008 5 dagen Niveau: HBO+ Prijs: 1.650 4 en 5 maart 2008 2 dagen Niveau: HBO+ Prijs: 850 4 april 2008 1 dag Niveau: HBO+ Prijs: 425 i.s.m. NEN-cursussen en Doxis 9 en 10 april 2008 (Concept IRM) 20, 21 en 22 mei 2008 (Ontwikkelen IRM) Niveau: HBO+ -7" "A 6, 13, 20 en 27 mei 2007 4 dagen Niveau: MBO Prijs: 1.500 De Archiefschool verzorgt op maat cursussen en verricht archivistisch onderzoek in opdracht van archiefdiensten, gemeenten en ministeries. Meer weten? Kijk op de site of bel 020 524 11 66 NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ARCHIEFONDERWIJS EN -ONDERZOEK De winnaars Danny Peen,Arthur Olszowski,Joost Spronkers en Arjen Nieuwenburg (foto: Fotostudio Wierd). archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 2007 | | pagina 5