Omdat het SCdlUIGII van boeken in kleur veel slimmer kan Nieuwe website Streekarchief Boinmelerwaaril Canonkaravaan van start Document@work award 2007 voor Eric Ketelaar Archiefdocenten gezocht www.kn.nl KONICA MINOLTA The essentials of imaging Hoe de Konica Minolta PS5000C uw scanproblemen oplost. nieuws uit het veld Hetafgelopenjaar is het Streekarchief Bommelerwaard in Zaltbommel druk geweest met de ontwikkeling van de nieuwe website www.streekarchief- bommelerwaard.nl en de implementa tie van een nieuw databaseprogramma voor de beschrijving van de fotocollec tie, atlas (kaarten en prenten) en genea logische bronnen. Op 3 november werden de eerste resultaten getoond: de website met een uitgebreide beeldbank en Bommelerwaardse kranten tot 1969 online. De vernieuwde beeldbank bevat niet alleen foto's maar ook de eerste kaarten, tekeningen en prenten uit de collectie van het archief. Afdrukken en bestanden zijn voortaan mid dels een 'winkelwagentje' direct te bestel len. Dankzij een bijdrage van Rabobank Bommelerwaard heeft de Stichting Vrienden van het Streekarchief Bommelerwaard dit jaar oude Bommelerwaardse kranten uit de jaren 1810-1812, 1873-1969 en 1980 kun nen digitaliseren. Oude weekbladen, zoals de Zaltbommelsche Courant, Het Weekblad voor Zaltbommel, Bommeler en Tielerwaard en De Bommelerwaard, zijn gescand. Bijzonder is een kleine reeks uit 1875 van Het Humoristisch Weekblad. Het blaadje is uitgegeven door de in Zaltbommel woon achtige Maurits Johan Albracht. De exem plaren 14-52 van het streekarchief zijn de enige in Nederland. Uit de collectie van het Persmuseum in Amsterdam konden de eer ste vier nummers toegevoegd worden. Een volgende stap hoopt het archief binnen afzienbare tijd te realiseren. Dan komen genealogische gegevens beschikbaar in de nieuwe database en kunnen onderzoekers online de kerkelijke doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenboeken van vóór 1811 en de bevolkingsregisters uit de jaren 1810-1938 bekijken. Op 27 november is de Canonkaravaan van start gegaan. Het gaat om een reeks conferenties voor het onderwijs en cul turele instellingen over de historische Canon van Nederland. Inspirerende voor beelden, workshops en discussies stimule ren deelnemers om met de canon aan de slag te gaan. Hoogeveen was het vertrek punt van de Canonkaravaan, symbolisch in de buurt van de hunebedden, het eerste venster van de canon. De Canonkaravaan trekt in de komende maanden langs alle provincies en de vier grote steden. Erfgoed Nederland organiseert de Canonkaravaan in nauwe samenwerking met lokale partij en. Meer info: www.erfgoednederland.nl. Prof. dr. F.J.C. (Eric) Ketelaar heeft de Document@work award 2007 gewonnen. De jury van deze prijs voor verdiensten op het gebied van documentmanagement heeft op basis van criteria als innovatief, businessdriven, toonaangevend en stra tegische bijdrage aan het vakgebied voor de hoogleraar Archiefwetenschap geko zen. "Eric Ketelaar heeft deze award ver diend, omdat hij gedurende zijn gehele carrière heel veel betekend heeft voor het vakgebied documentmanagement. Door zijn kennis, kunde, inzet en enthousias me heeft hij veel initiatieven gesteund", aldus de jury. SOD-opleidingen is voor de oplei ding Voortgezette Vorming Archiefbeheer (WA) op zoek naar nieuwe freelance docenten. Het gaat om archiefdocenten die hun dagelijkse werk kunnen overbren gen op cursisten ('van de praktijk voor de praktijk') en het beste uit hen weten te halen. Ook moeten zij bereid zijn hun ervaring met andere docenten te delen ter verbetering van lessen en examens. Wilt u als freelance docent enkele dagen per jaar lesgeven én examineren? En beschikt u over het diploma Middelbaar of Hoger Archiefambtenaar en heeft u relevante praktijkervaring? Mail dan uw c.v. en pasfoto met uitgebreide toelichting naar michiel.jansen@sod-opleidingen.nl. Geef daarbij duidelijk aan welke module uw voorkeur heeft: Archiefinventarisatie of Semi-statisch archiefbeheer. Meer info op: www.sod-opleidingen.nl. Rotterdamse geschiedenis door zoekbaar op internet Sinds wanneer is er een Laan van Avant-Garde in Nesselande? Wat werd over gemeenteraadslid en zakenman Jacques Dutilh geschreven na zijn over lijden? Bladeren door de Rotterdamse geschiedenis vanaf 1888 kan sinds 23 november op de website van het Gemeentearchief Rotterdam. Alle ver schenen Rotterdamse Jaarboekjes zijn daar te bekijken. Aanleiding voor de publicatie op het web is het 150-jarig jubileum van het Gemeentearchief Rotterdam en het 60-jarige bestaan van Historisch Genootschap Roterodamum. Leden van Roterodamum ontvangen elk jaar het nieuwste jaarboekje. Op initiatief van het gemeentearchief verscheen het eerste Rotterdamse Jaarboekje in 1888. De informatie in de meer dan honderd boeken kan een doolhof zijn voor lezers. Nu de teksten op internet staan, kunnen geïnteresseerden zoeken op auteurs, maar ook op persoonsnamen of trefwoorden. Een spellingscontrole maakt het moge lijk om te zoeken op woorden waarvan de schrijfwijze in de loop van de tijd is veranderd. Meer info: www.gemeentear- chiefrotterdam.nl. KN bv, Postbus 237, 1170 AE Badhoevedorp, tel. 0800 - 022 21 41, fax 020 - 658 41 60, e-mail: info@kn.nl Exclusive Distributor Het scannen van boeken is nu eenmaal een lastige klus. Boeken zijn zwaar en geopend moeilijk plat op een scanner te leggen. Gebonden boeken dreigen al snel te beschadigen en teksten en afbeeldingen in de rug van het boek vervormen. Maar niet met de nieuwe Konica Minolta PS5000C. Deze scant boeken van bovenaf en corrigeert automatisch de kromming in de rug. Of het origineel nu zwart-wit of in kleur is, een standaard of afwijkend formaat heeft. De Konica Minolta PS5000C zorgt eenvoudigweg voor de best denkbare reproductie. Meer weten over deze slimme bookscanner? Kijk op www.kn.nl of bel GRATIS 0800 - 022 21 41. december 2007 archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 2007 | | pagina 4