EEN ROYAAE AESCHEID m 'S Vadertje Drees online Utrechtse manuscripten virtueel herenigd 9 w Nieuwe website Markiezenhof Bergen op Zoom Streekarchiuariaat noordoost friesland uerhuist nieuws uit het veld Afscheid nemen van onze Nationale Archivaris tijdens en na een symposium vol emotie. Donderdag 29 november nam Maarten van Boven afscheid van medewerkers, collega's en vrienden in een historische omgeving: de Rolzaal van het voormalige Hof van Holland aan het Haagse Binnenhof. Een locatie die het organisatiecomité van de afscheidsvie- ring niet zomaar had gekozen. Maarten van Boven heeft iets met het archief van het Hof van Holland. Het is een schatka mer van het dagelijks leven en zo'n schat kamer is een middel om het grote publiek te interesseren voor geschiedenis en de archieven die deze geschiedenis herber gen, zo lezen we in de speciale uitgave van Nationaal Archief Magazine bij gele genheid van Van Bovens afscheid. Drie sprekers gaven in prosopografische lezin gen vlees en bloed aan een mens uit het verre of minder verre verleden. De drie lezingen zijn samen met nog enkele ande re spraakmakende thema's gebundeld in een door Waanders uitgegeven boekje Mensen van emotie dat aan de scheidende Algemeen Rijksarchivaris werd aangebo den. Jammer alleen dat de kwinkslagen die de drie sprekers naar de man die 'archieven met emotie' in de publieke belangstelling bracht in deze bundel niet zijn gepubliceerd. Daarvoor - en een ver raden geheim uit het studentenleven van Maarten van Boven - had u dus op het symposium moeten zijn. Directeur- generaal Cultuur en Media Judith van Kranendonk van het ministerie van OCW vatte Van Bovens loopbaan samen met de woorden: "Maarten heeft ons geleerd dat archieven niet alleen cultureelhistorische waarde hebben, maar ook emotionele." Ze duidde daarbij onder andere op de begeleiding van het NA bij het raadplegen van dossiers van het Bureau Bijzondere Rechtspleging. Minister Ronald Plasterk onderstreepte de lovende woorden van de DG en benadrukte in zijn toespraak naast de publiekshistorische verdiensten, de afronding van de totstandkoming van de RHC's in alle provincies en de samen werking van het NA met Indonesië in het Memory of the World Programm van Unesco. Namens Hare Majesteit mocht hij Maarten van Boven voor zijn nationale en internationale verdiensten benoemen tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. In zijn dankwoorden waagde Maarten van Boven het de minister en de DG met een maar een Sinterklaascadeautje te vra gen: een grotere publieksruimte voor het Nationaal Archief. Ook beweerde hij gek scherend dat de bewering van zo'n tien jaar geleden van Paul Brood ("Over de toekomstige identiteit van het Nationaal Archief is maar weinig te zeggen") nog steeds geldt. In de geanimeerde receptie hoefden de gasten niet in een rij te staan om afscheid te nemen. Van Boven liep door de menigte om iedereen even te spreken en de hand te drukken. Op 1 november vond in de Universiteitsbibliotheek Utrecht een unie ke hereniging plaats. Twee manuscripten van de Utrechter Aernout van Buchel (1565-1641) kwamen voor een bijzonder moment weer samen: de Monumenta en de InscriptionesVan Buchel was de bui tenechtelijke zoon van kanunnik Aernt van Buchel. Hij studeerde rechten in Leiden en Douai. Tijdens een verblijf in Parijs ging hij zich interesseren voor de Romeinse ruïnes en middeleeuwse gebou wen die hij daar zag. Deze interesse nam hij mee terug naar Utrecht, waar hij een uitgebreide documentatie aanlegde van allerlei oudheden in kerken en kloosters. Hij schreef de teksten over van grafzer ken, grafmonumenten, rouwborden en memorietafels, tekende de familiewapens en de voorstellingen op de glas-in-loodra- men na en kleurde deze in. Veel van deze monumenten zijn inmiddels verdwenen of onleesbaar geworden en de meeste glas-in-loodramen zijn vervangen door helder glas. De noti ties (in het Latijn) van Van Buchel zijn daarom van grote his torische waarde. De gegevens van de stad Utrecht en omgeving verzamelde hij in de Monumenta, de infor matie over andere plaatsen in de pro vincie en elders in de Nederlanden in de s Inscriptiones. Beide manuscripten werden in 1906 van elkaar gescheiden en kwamen elk in een andere collectie terecht: het eer ste in het Gemeentearchief Utrecht (nu Het Utrechts Archief), het andere in de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Beide manuscripten zijn nu in kleur gedigitaliseerd, vertaald uit het Latijn en van een trans criptie voorzien. U kunt ze online raadplegen via de website van de Universiteitsbibliotheek Utrecht (http://buchelius.library.uu.nl) en die van Het Utrechts Archief (www. hetutrechtsarchief.nl/buchel.asp). B nieuws uit het veld Mail uw nieuws naar: nieuws@kvan.nl «few/ Wouter Bos heeft op 20 november in het Nationaal Archief de virtuele ten toonstelling over Willem Drees geopend. 'Willem Drees: privépersoon, staatsman en icoon' toont archiefstuk ken uit het familiebezit die nu voor het eerst te zien zijn. Het Nationaal Archief heeft de tentoonstelling gemaakt om te vieren dat de particulie re collectie van Willem Drees nu compleet is en gereed voor onderzoek. Het archief van Willem Drees is een van de belangrijkste particuliere collecties die het Nationaal Archief bezit. Het Nationaal Archief bezat al de particu liere collectie van Willem Drees (1886-1988) over zijn politieke leven. De familie van de beroemde oud minister-president voegt hier nu honder den archiefstukken met een persoonlijk karakter aan toe, waardoor de particuliere collectie Drees compleet is. De nieuwe aanvulling bevat brieven, documenten en andere archiefstukken uit de privé- sfeer die licht werpen op de verschillen de periodes uit zijn leven. Zo treffen we zijn geboortebewijs aan, brieven uit zijn verlovingstijd in steno (een hobby die beide verloofden bezigden), documenten uit de interneringstijd in Buchenwald en een verscheidenheid aan archiefstukken die hij verzamelde tijdens zijn periode als Haags wethouder, als minister van Sociale Zaken en als minister-pre sident. Een persoonlijk archief zegt altijd iets over leven en werken van degene die het heeft gevormd en over de tijd waarin hij of zij leefde. In het geval van IM MK1NIM JMU DREES Drees komt daar nog iets bij: zijn 'legende'. Hij kreeg veel brieven van gewone burgers, als dank voor de ouderdomsvoorziening, en bij zijn ver jaardagen. Vooral in 1986, toen hij hon derd jaar werd, kreeg hij naast bloemen en cadeaus een overstelpende hoeveel heid brieven, kaarten en tekeningen. Die stukken maken van Drees meer dan een belangrijk staatsman. 'Vader Drees' was een icoon. De virtuele tentoonstelling 'Willem Drees: privépersoon, staatsman en icoon' voor iedereen te zien op: www. nationaalarchief.nl. Museum Het Markiezenhof en de archiefdienst van Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Waterschap Scheldekwartier zijn in 2005 gefuseerd en dit is nu ook het geval op het internet. De nieuwe webiste www.markiezenhof.nl is niet alleen een visitekaartje, maar biedt straks ook veel inhoud. Zo is Het Markiezenhof onlangs gestart met een digitaliseringstraject. Eind 2008 zullen 300 meter archivalia en circa 45.000 beelden (foto's, glasnega tieven en kaarten) gescand zijn. De komende maanden zullen de scans beschikbaar komen via de website. Functionaliteiten als ISIS en Atlantis blij ven nog een tijdje in de lucht, maar deze indices zullen uiteraard geïntegreerd wor den in de nieuwe database. Daarmee zijn de ontwikkelingen nog niet klaar, want ook de museale collectie zal in de toekomst volledig digitaal beschikbaar gesteld worden. Het Streekarchivariaat Noordoost Friesland vertrekt, na dertig jaar gehuisvest te zij n geweest boven de Brandweerkazerne aan de Rondweg-Noord te Dokkum, naar de Brokmui in dezelfde plaats. Daar is bij de bestaande bibliotheek Dokkum een nieuw gebouwde vleugel met zowel kantoorruimtes voor biblio theek en archief en het archiefdepot gerealiseerd en zijn in de verbouwde bibliotheek de gezamenlijke publieks ruimtes gesitueerd. Het nieuwe bezoek adres luidt: Brokmui 62 in Dokkum. Het telefoonnummer is voortaan: (0519) 22 28 53. Link naar afstudeerscriptie Leon Gruppelaar De site van het Regionaal Archief Nijmegen heeft een speciale pagina 'Vakgenoten'. Deze pagina verwijst naar voor vakgenoten interessante publicaties. Nieuw is de link naar de recente afstu deerscriptie van Leon Gruppelaar, getiteld 'Het digitale archiveringssysteem en de archivaris. Een studie naar speelveld en spelers'. Deze scriptie breekt een lans voor de pro-actieve archivaris en verdedigt de waarde van het non-custodiale paradig ma. Behalve archiefwetenschappelijk is de studie ook interessant, omdat ze ingaat op het speelveld en de spelers, ofwel op de archiefvormende organisatie en de mensen die in de organisatie werkzaam zijn. Het moderne informatie- en archief- management raakt ons allen. Daarom is de studie interessant voor managers, voor archivarissen in de breedste zin des woords - ook de collega's in de documen taire informatievoorziening - en voor de medewerkers op de werkvloer die met een recordsmanagementapplicatie gaan wer ken. De scriptie van Leon Gruppelaar is te downloaden via: http://www2.nijme- gen.nl/wonen/geschiedenis_archeologie/ Archief/vakgenoten/het_digitale_archive- ringssysteem NIEUWS u i t Maarten van Boven krijgt de koninklijke versierselen opge speld door Ronald Plasterk, minister van OCW (foto Jan Zweerts, Den Haag). _pXlti.CTi.iij li "„rW-v w,. i- W; i V I r W A jjMjr u Kjf ÏS®. archievenblad december 2007 Pagina met ingekleurde wapens uit de Inscriptiones van Aernout van Buchel (foto Het Utrechts Archief). het veld TEMT 24 JUNI C STEM Verkiezingsaffiche voor de Sociaal- Democratische Arbeiderspartij met lijsttrekkerWillem Drees (foto Nationaal Archief). Historische kaart van Bergen op Zoom als vestingstad (coll. Historisch Centrum Het Markiezenhof). december 2007 archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 2007 | | pagina 3