BINNEN- EN JUITENLANDSE EVENEMENTEN agenda Tentoonstellingen t/m 5 januari Kunt u zich tegenwoordig nog voorstellen dat honderden arbeiders een trekvaart over een lengte van bijna 30 kilome- ter helemaal met de hand graven en dat in amper één jaar tijd? Dit jaar is het 350 jaar geleden dat de trekvaart tussen Haarlem en Leiden officieel in gebruik werd geno men. Het gedeelte tussen Haarlem en Halfweg in Lisse staat bekend als Leidse Vaart en het gedeelte van Halfweg tot Leiden wordt de Haarlemmertrekvaart genoemd. De vaart was in het begin een groot succes. Miljoenen reizigers hebben de trekschuit als vervoermiddel gebruikt. Halverwege de negentiende eeuw ging het snel bergafwaarts. Door de komst van de stoomtrein raakte de trekschuit uit de gratie. De vaart werd vanaf die tijd alleen nog maar voor het vervoer van bloem bollen, mest, riet en zand gebruikt. Na de Tweede Wereldoorlog werd het stil op de Trekvaart omdat dit vervoer overge nomen werd door vrachtauto's. Nu is de Trekvaart een monument van grote cul tuurhistorische waarde. Het Regionaal Archief Leiden wil de 350ste verjaardag van de Trekvaart Haarlem-Leiden niet zomaar voorbij laten gaan. Er is daarom bij de entree op de Boisotkade 2a een kleine expositie ingericht met bijzondere stukken over de trekvaart, afkomstig uit de eigen collecties. De 75ste verjaardag van de dich ting van de Afsluitdijk is voor fotograaf Bert Verhoeff de aanleiding geweest om het IJsselmeergebied in beelden te van gen. Verhoeff heeft zich voor zijn zwerf- tocht door het IJsselmeergebied laten inspire ren door het in 1914 versche nen Verkade- album Langs de Zuiderzee. Dat album werd samengesteld door Jac. P. Thijsse die een beeld wilde geven van de Nederlandse binnenzee voordat deze werd afgesloten en gedeel telijk ingepolderd. Thijsse liet zien dat de Zuiderzee destijds een groot open water was waar duizenden vrachtvaarders en vissers hun brood verdienden. Anno 2007 is het IJsselmeer vooral een ruime recreatiepias waarop vissersboten nauwe lijks meer te vinden zijn. Verhoeff heeft de activiteiten op en rond het IJsselmeer in tal van kleurenfoto's gevangen. Een indringend beeld van de vrijetijdsbeste ding in het natte hart van Nederland. Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad Info: www.nieuwlanderfgoedcentrum.nl Dit jaar is het precies 60 jaar geleden dat Sinterklaas voor het eerst zijn rij toer door Den Haag hield. Bovendien is het 25 jaar geleden dat de Residentie Sinterklaas in de Haven van Scheveningen aankwam, voor hem ook zijn 25ste intocht. In deze 'ode aan de Residentie Sinterklaas' zijn onder meer door Hagenaars ingezonden foto's te zien. Op donderdag 31 januari 2008 wordt Koningin Beatrix zeventig jaar. Dezelfde dag opent Atlas Van Stolk in het Schielandshuis een tentoonstelling over de zeventig bewogen jaren van Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de Groningse hoogleraar wijs begeerte en ziel kunde Gerard Heymans werd geboren in het Friese Ferwerd. Heymans is de grondleg ger van de moderne psychologie in Nederland. In Groningen leeft zijn naam voort in het Heymans Instituut, in de Heymanszaal in het Academiegebouw en in de Heymanslaan. Genoeg redenen om aandacht te besteden aan deze veelzijdige onderzoeker. Het Universiteitsmuseum organiseert een bescheiden expositie: 'Gerard Heymans 1857-1930), een tijdloos psycholoog'. De tentoonstelling laat het leven en werk van Gerard Heymans zien en keuze uit de collectie van instrumen ten die hij gebruikt heeft bij zijn psycho logisch onderzoek. Bezoekers kunnen zelf een karaktertest afnemen op de computer aan de hand van de 'kubus van Heymans'. Universiteitsmuseum Groningen Info: www.rug.nl/museum Beatrix van Oranje-Nassau. Spotprenten, postzegels, billboards, historisch film materiaal en puzzels brengen geboorte, inhuldiging, feesten en het familieleven van onze konin gin door de ogen van tijdgenoten in beeld. Haar kinder tijd, als jonge vrouw, foto's van paparazzi tijdens haar verlo vingstijd met Claus von Amsberg, haar huwelijk, bordesfo to's met een nieuw kabinet: royaal pas seren de plaatjes de revue. agenda W Cursussen De ontwikkelingen op ICT-gebied maken het meer dan ooit mogelijk om (audio)visueel materiaal (zoals foto's, film, video's, kaarten, tekeningen en oude prenten) voor een breed publiek toegan kelijk te maken. Voor het beschrijven van veel erfgoedmaterialen bestaan ech ter geen eenduidige regels. Medewerkers die hiermee belast zijn hebben daarom nogal eens moeite met de interpretatie van de verschillende beschrijvingsme thoden. GO opleidingen organiseert de vijfdaagse cursus 'Beschrijven van beeld en geluid', waarin u leert hoe u erfgoed materiaal op de juiste wijze beschrijft. Na afloop bent u in staat om op doelma tige wijze en volgens de gangbare metho den beheersgegevens en inhoudelijke gegevens vast te leggen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: ISBD-methode voor niet-boekmaterialen en kartografi- sche documenten; Museale methoden; Catalogusbouw t.b.v. beheer en infor matieverstrekking; Ontsluiting en retrie val van (audio)visuele documenten; Informatiesystemen; (Inter)Nationale samenwerkingsverbanden. De cursusda gen zijn op 28 januari en 4, 11, 18 en 25 februari 2008. Elsevier Congressen organiseert het eendaagse praktijkseminar 'Digitaal archi veren en Documenten Structuurplan'. Aan bod komt onder meer het opzetten van een digitaal archief; de rol van e-mail, internet en intranet; het aanbrengen van structuur in uw documentbeheer. Bestemd voor (directie)secretaressen, officemanagers, beleidsmedewerkers, bibliothecarissen, bedrijfs- en overheids- archivarissen, projectleiders en -mede werkers, hoofden van dienst, hoofd faci litaire dienst, hoofden algemene zaken. Kortom, eenieder die verantwoordelijk is voor het inrichten van het archief en richtlijnen/handvatten zoekt om het bestaande archief te reorganiseren of een digitaal archief op te zetten. De cursus wordt nogmaals gehouden op 14 mei en 24 september. Prentbriefkaarten, bidprentjes, aan delen, speelkaarten en andere papieren documenten zijn in het verleden vaak beschreven op basis van formele kenmer ken, vorm en herkomst. Van dit materiaal wordt dankzij allerlei projecten en sub sidies steeds vaker een digitale beeldre productie gemaakt. Door het beschikbaar stellen van deze beelden via het internet krijgen deze documenten een bredere relevantie. De documenten die oorspron kelijk beschreven zijn in het kader van de eigen collectie kunnen nu een bijdrage leveren aan internationaal onderzoek. Zeker waar een foto of tekening door een beeldkunstenaar vervaardigd is, kunnen symbolische elementen een extra beteke nis geven aan het beeld. De ontsluiting van dit materiaal vraagt vandaag de dag dan ook om een bredere blik dan voor heen. De basiskennis van symboolcul tuur die hiervoor nodig is, wordt tegen woordig niet meer op school geleerd en naslagwerken missen vaak de context waarbinnen de afbeeldingen bestudeerd kunnen worden. Ingressus heeft daarom een cursus ontwikkeld waarin diverse symboolverzamelingen en hun relevan tie voor de negentiende- en twintigste- eeuwse beeldcultuur besproken en aan schouwelijk gemaakt worden. De cursus is bedoeld voor archivarissen, registratoren, documentalisten en informatieprofes sionals die meer en meer geconfronteerd worden met de vraag uit hun organisatie én uit het veld om beeldconnotaties toe te voegen aan de beschrijvingen van het materiaal. Bijeenkomsten Studiedag georganiseerd door de Werkgroep Stedengeschiedenis in samenwerking met de Faculteit Letteren van Universiteit Utrecht. Lezingen onder leiding van dagvoorzitter dr. Clé Lesger (Universiteit van Amsterdam): ir. Esther Gramsbergen (architect, Technische Universiteit Delft) over 'Verborgen Amsterdam: sociale instellingen en stadsontwikkeling na de alteratie (1578)', prof. dr. Koen Ottenheym (architectuur historicus, Universiteit Utrecht) over 'Hendrick de Keyser en de Architectura Moderna. Moderne architectuur aan het begin van de zeventiende eeuw'; dr. Everhard Korthals Altes (kunsthisto ricus, Technische Universiteit Delft) over 'Hollandse zeventiende-eeuwse architec tuur in beeld'. De studiedag is gratis voor eenieder toegankelijk. Toegang tot archieven, elk archief is ermee bezig. Wat is de impact van Web 2.0? Zorgt het internetpubliek voor één manier van toegankelijk maken? Hoe integreren we toegang tot archieven in een breder erfgoed perspectief? Dragen de internationale beschrijvingsstan daarden bij aan een universele archivis- tiek? Blijven internationale verschillen in toegangen of groeien ze steeds meer naar elkaar toe? Het symposium toont de resultaten van de Expertmeeting Access. De Archiefschool ontvangt internationale experts op het gebied van toegang. Doel is een onderzoeksagenda voor Access op te stellen en kennis te delen via het sympo sium en publicaties. Initiatiefnemers zijn Beth Yakel (University of Michigan, Ann Arbor, USA) en Wendy Duff (University of Toronto, Canada). I 47 350 Jaar Trekvaart Haarlem-Leiden Het Huis Halfweg bij Lisse in 1789. Kopie van een tekening van de Engelse tekenaar en schrijver Samuel Ireland (coll. Regionaal Archief Leiden). Regionaal Archief Leiden Info: (071) 516 53 55 (André van Noort of Benata Hengstmengel) t/m 6 januari Fototentoonstelling 'Langs het IJsselmeer' Echtpaar in een Messer- schmidt, toerend langs het IJsselmeer (foto Bert Verhoeff). t/m 26 januari Sinterklaas in het ADO- stadion in Den Haag (foto Gemeentearchief Den Haag). Den Haag en Sinterklaas Locatie: Haags Gemeentearchief Info: www.gemeentearchief.denhaagmL 31 januari t/m 25 mei Beatrix: zeventig jaar in beeld Trucfoto van Gerard Heymans, na zijn dood aangetroffen in zijn portefeuille (coll.Archief Documentatiecentrum Nederlandse Psychologie). t/m medio februari Gerard Heymans, een tijdloos psycholoog Atlas Van Stolk, Rotterdam Info: www.atlasvanstolk.nl Beatrix en Irene bezoe ken de Keukenhof, april 1952 (foto Atlas van Stolk). Vanaf 28 januari Beschrijven van beeld en geluid Locatie: Den Haag Info: www.stgo.nl/folders/Flyer-BG.pdf of telefonisch: (070) 351 23 80. 6 februari Digitaal archiveren en Documenten Structuurplan Locatie: Utrecht, SpectraFacility Info: (organisatorisch) Myung van Leeuwen, (070) 441 57 45; (inhoudelijk) Valerie de Bie, (070) 441 57 45- I 20 februari Cursus symboolverzamelingen in de moderne beeldcultuur Info: www.ingressus.nl december 2007 5 maart Studiedag 'Bouw, verbouw, verbeelding. Amsterdam in de Gouden Eeuw' Locatie: Utrecht, Sweelinckzaal Info: www.stedengeschiedenis.nl of telefo nisch: Jan van den Noort, (010) 436 60 14. 16 mei Symposium 'Access to archival heritage' Info: www.archiefschool.nl archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 2007 | | pagina 23