jfoel Jlaakj KVAN nieuws KVAN Nieuws Bureau KVAN Redactie Archievenblad archivarissen in nederland over archief als bewijs Nieuw: KVAN Nieuwsservice 40 KVAN nieuws koninklijke vereniging van archivarissen in nederland Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland, gehouden op 11 oktober 2007 te Den Haag 41 Bureau Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland. Voor informatie over de KVAN, bestelling van publicaties,aanmelding voor activiteiten en wijzigingen in de ledenadministratie kunt u contact opnemen met het bureau. Kopij voor het Archievenblad, berichten voor deze rubriek en mutaties in de Almanak van het Nederlands Archiefwezen kunt aan het bureau van de KVAN doorgeven, Markt I 681 I CG Arnhem Tel.: (026) 352 16 05 E-mail: bureauiSlkvan.nl Internet: www.kvan.nl Postbank Bureaurekening: 1506908 De KVAN is een beroepsvereniging, die alle mensen verenigt die werk zaam zijn in het archiefveld. Het is geen vereiste dat leden het diploma archivistiek bezitten. Het archiefveld is zo divers, dat mensen met zeer ver schillende achtergrond/opleiding daar in werkzaam zijn.Allen zijn welkom als lid van de KVAN! De Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland stelt zich ten doel de belangen van het Nederlands archief wezen te behartigen en de deskundig heid van archivarissen te bevorderen. De vereniging organiseert onder meer studiedagen, internationale uitwisselingen en buitenlandse ori ëntatiereizen. Leden van de KVAN ontvangen kosteloos het Archievenblad en de Almanak van het Nederlands Archiefwezen. Student-leden en begin nende beroepsbeoefenaars kunnen tevens lid worden van de Sectie Nieuwe en Aankomend Archivarissen en Informatiespecialisten (SNAAI). De contributie voor het lidmaatschap van de KVAN bedraagt €61,- per jaar (een hogere bijdrage is welkom). De contributie voor een student-lid bedraagt 18,- per jaar. Het kan een 'broodje aap' verhaal zijn - dat wist de collega die er mee kwam zelf ook niet. Maar stél dat het waar is - wat doe je dan? Het draait allemaal om de geheime notulen van een gemeenteraad. Ingebonden en nog niet overge dragen aan de archiefdienst. Die werden opge vraagd door iemand hoog in het gemeentelijk apparaat, helemaal volgens de regels. En werden na verloop van tijd ook weer keurig terugge bracht. Of eigenlijk té keurig teruggebracht. Bij nadere inspectie bleek namelijk dat de notulen opnieuw waren ingebonden. De archiefbeheren- de ambtenaar vond dat vreemd. Allereerst ver keerde de band niet in zo'n slechte staat dat zoiets nodig was en verder was de betreffende archief gebruiker absoluut niet de aangewezen persoon om dit soort dingen te doen. Alle reden dus om de nieuwe band wat kritischer te bekijken. Zou er misschien met de inhoud geknoeid zijn? In de betreffende jaren was in de raad enkele malen ver gaderd over grondtransacties van de gemeente, transacties waarmee veel geld gemoeid was. Maar het doorbladeren van de band leverde niets op. Er ontbraken geen besluiten, er was geen pagina verwijderd. Maar dan is het nog altijd mogelijk dat er van een (of enkele) besluiten een nieuwe versie is gemaakt en ingebonden op de plaats van het oorspronkelijke besluit. Een versie met klei ne redactionele aanpassingen. Andere woorden, die juridisch een wereld van verschil kunnen maken. En die ingrijpende gevolgen zouden kun nen hebben voor bijvoorbeeld de gemeentelijke financiën. Deze vermoedens maakten het kenne lijk moeilijk om te kiezen voor de meest voor de hand liggende handelwijze: gewoon vragen wat er gebeurd is en waarom. De primaire functie van archief is dienen als juri disch en administratief bewijs. Niet voor niets bestaat volgens de beroepscode de voornaamste taak van de archivaris uit het bewaren van de inte griteit van de aan hem toevertrouwde archiefbestan den. Hij dient de integriteit van het archiefmateri aal te beschermen en zo te garanderen dat het een betrouwbare getuigenis van het verleden blijft (art. 1). Het is duidelijk dat deze garantie in het geval van de opnieuw ingebonden gemeenteraadsnotulen er niet is. Het stuk heeft zijn integriteit verloren. Er is geen (in de woorden van de grote Engelse archivaris Sir Hilary Jenkinson) "unbroken line of custody". En in de Engelse archieftraditie zou een dergelijk stuk niet eens meer bij het archief mogen worden teruggezet. Wat er met deze gebonden notulen is gebeurd, weet slechts een enkeling. En van die kleine groep heeft mogelijk niet ieder een er belang bij dat dit verder bekend wordt. Toch hoort de archivaris, vanuit zijn professie, op zijn minst bij deze notulen een aantekening te voegen waarin wordt vermeld dat deze, zonder medewe ten en controle van de bevoegde archiefbeheer der, door toedoen van X op datum Y opnieuw zijn ingebonden en waarin verslag wordt gedaan van de controles en hun uitkomst (beroepscode art. 5: handelen met archiefmateriaal documenteren en in staat zijn daarvan rekenschap af te leggen). Wat hij nog meer gaat doen, valt buiten het bestek van de beroepscode. Dat wordt bepaald door in een afweging van andere, en tegenstrij dige, belangen. Hoe te handelen als loyaal ambte naar, als plichtsgetrouw staatsburger, als persoon? De beroepscode heeft geen specifieke oplossing voor afzonderlijke problemen. Hier komt het aan op de persoonlijke kwaliteiten van de archivaris die dit overkomt. Als dit soort gevallen in ons land voorkomt, dan is dat gelukkig hoogst zelden. Hoe anders dat kan bewijst de recente ervaring van een collega uit Colombia die, omdat ze weigert stukken te ver nietigen die bewijs bevatten over corruptie in haar land, al tot tweemaal toe is bedreigd met de dood. Op internationaal niveau zoeken haar collega's naar de beste manier om haar te onder steunen, zonder haar te compromitteren. De zorg voor archieven als een betrouwbare getuigenis van het verleden - uiterst belangrijk, en niet altijd zonder risico. Yvonne Bos-Rops Wilt u het nieuws op de KVAN website op de voet blijven volgen? Dat kan. Schrijf dan snel in op de KVAN Nieuwsbrief via http:// archiefstartpunt.nl/kvan. U ontvangt dan met enige regelmaat de laatste berichten van de KVAN in uw mailbox. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen, is naar boven staande link te gaan en u in te schrijven. archievenblad december 2007 kvan 1. Opening Voorzitter Fred van Kan heet de aanwezi gen welkom. Hij wordt bijgestaan door de bestuursleden Pieter Koenders (secretaris), Maarten Schenk, Klaart je Pompe en Adri van Vliet. 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 30 mei 2007 De notulen, gepubliceerd in Archievenblad jaargang 111, september 2007, nummer 7, worden goedgekeurd met dank aan Patricia Redder. 3. Mededelingen De voorzitter meldt de afmeldingen. 4. Bestuurssamenstelling De vergadering stemt in met benoeming van Hildo van Engen als student-bestuurslid. 5. Begroting 2008 Ter vergadering worden voorstellen uitge reikt betreffende tariefaanpassingen, incas so, studentenlidmaatschap en de begroting 2008. 1. Ten gevolge van de gestegen kosten (druk, ontwerp, redactie) is een tariefaanpassing noodzakelijk. Daarnaast zijn ook de kosten om de gelden te incasseren sterk gestegen. De vergadering gaat akkoord met verhoging van de tarieven en het instellen van beta ling via automatische incasso per 1 januari 2008. Bij betaling via een acceptgiro zal de contributie met 5,- worden verhoogd. De vergadering vraagt wel het resultaat van de incasso zichtbaar te maken in de kosten van het bureau. 2. De vergadering gaat ermee akkoord dat met ingang van 1 januari 2008 voor een studentenlidmaatschap een maximale peri ode van vier jaar wordt gehanteerd. Tenzij men kan aantonen nog als student te zijn ingeschreven, zal het lidmaatschap na deze vier jaar automatisch worden omgezet naar een gewoon lidmaatschap. Voor de reeds bestaande studentlidmaatschappen wordt per 1 januari 2008 gekeken naar het jaar van de aanmelding. Is men vier jaar of langer lid, dan volgt wijziging naar gewoon lid KVAN. 3. De begroting 2008 is aangenomen met dank aan de penningmeester. 6. Positionering KVAN bureau De overeenkomst voor het bureau is opge zegd door Erfgoed Nederland. Het bureau gaat ondergebracht worden bij de stich ting Erfgoed Diensten, gelieerd aan het Gelders Archief in Arnhem. Patricia Redder en Susana Duarte worden opgevolgd door May Scheepers. De secretaris zal de KVAN vertegenwoordigen tegenover de stichting Erfgoed Diensten om belangenverstrenge ling te voorkomen. 7. Procedure benoeming Algemeen Rijksarchivaris De afgelopen tijd is veel te doen geweest over de benoeming. Deels is dit via internet te volgen geweest en niet altijd in bewoor dingen die de KVAN kan steunen. KVAN benadrukte met name dat "affiniteit met archieven" niet voldoende is voor een ARA. OCW ging inhoudelijk niet in op de bezwa ren. Vervolgens is Martin Berendse aange steld als nieuwe directeur. Als reactie heeft KVAN onlangs samen met BRAIN in een brief aan OCW aangegeven dat de voorkeur wordt gegeven aan het blijvend geschei den houden van de functies. Ook is er een gesprek geweest met Judith van Kranendonk en Martin Berendse. Berendse heeft in dat gesprek aangegeven beide kanten van de Januskop in ogenschouw te nemen en het belang te zien van het onderwijs en het onderwijs te willen blijven steunen. Hij vraagt nadrukkelijk de ruimte krijgen om zijn twee nieuwe functies waar te maken. De vergadering vindt het storend dat iemand in die functie is aangesteld die zich nooit heeft beziggehouden met of geïnteresseerd heeft voor het erfgoed. Het veld is getrof fen door de opmerking dat in het archief wezen niemand te vinden was die geschikt werd bevonden als ARA. De vergadering pleit ervoor de functies gescheiden te hou den. Over dit onderwerp zal een aparte ALV belegd worden. Ook de toekomst van het beroep en hoe om te gaan met toekomstige benoemingen zullen dan onderwerp van gesprek zijn. De vergadering kan de brief aan OCW niet steunen, omdat ze de inhoud niet kent. Het is jammer dat de brief al verzonden moest worden voordat met de leden overlegd kon worden, maar het bestuur blijft achter de brief staan, omdat ze meent dat het de mening van het veld weergeeft. De brief zal zo snel mogelijk op de website te lezen zijn. 8. Sectie Nieuwe en Aankomende Archivarissen en Informatiespecialisten (SNAAI) Op dit moment geen mededelingen. 9. Nieuws uit de commissies De commissie studiedagen meldt dat in 2008 de studiedagen op 3 en 4 juni worden gehouden in Utrecht in samenwerking met Het Utrechts Archief. 10. Archievenblad Roelof Braad (hoofdredacteur) presenteert het beleid voor de komende vier jaar. Met name het voornemen om te veranderen en meer nieuwsgenererende artikelen te gaan maken roept vragen op. De digitale index van de oude archievenbladen zal leesbaar en doorzoekbaar worden gemaakt. Alles vindt plaats binnen de huidige begrotingskaders. Deze is iets hoger uitgekomen door meer steunkleur en tegenvallende kleurenadver- tenties. Opgemerkt wordt dat het blad goed is zoals het is, complimenten hiervoor, omdat het alleen over archieven gaat. Als er voorne mens zijn een andere koers te gaan varen ziet de vergadering hierover graag eerst een discussie in de ALV. Verder wordt opgemerkt dat bij elektronische nieuwsvoorzieningen ook gelet moet worden op het correct bewa ren hiervan. In vervolg op de interviews met directeuren van de RHC's in het voorjaar zal een onder zoek onder de medewerkers van de RHC's worden gehouden. Peter Sijnke treedt per januari 2008 uit de redactie. De vergadering stemt in met benoe ming van het nieuwe redactielid Derk Jan (Dick) Deuzeman uit Heerenveen, werkzaam in het archief van de gemeente Heerenveen. 11. Almanak De almanak is in de zomer verschenen, maar met een aantal fouten erin. Een voor waarde voor correcte vermelding is dat men het formulier terugstuurt en dat is niet altijd gebeurd. 12. Stichting Archiefpublicaties (S@P) Het jaarboek zal in 2008 wel verschijnen (staat niet op de begroting). 13. Archiefonderwijs Inmiddels zijn diverse bijdragen toegezegd voor een onderzoek naar accreditering; een onderzoek zal gestart worden. Verder gaat het bestuur opnieuw informeren naar de stand van zaken m.b.t. de subsidiëring van de Archiefschool en zal de leden hierover informeren. 14. Rondvraag Eric Hennekam heeft op zijn forum iets ver meld over het overnemen van weblinken door de KVAN. De linken zijn inmiddels weggehaald en het zal in de toekomst niet meer op deze manier worden gedaan. 15. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. december 2007 archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 2007 | | pagina 20