Bookkeeper OVERHEID GAAT DIGITAAL! PreservationTechnologies Boot archiveren? ■BOMEFA aranea1Lrraiimedia ARANEA GRAFIMEDIA FELICITEERT A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION Preservation Technologies B.V. voor: massa-ontzuring van archiefmateriaal, boeken, kranten, posters, prenten, tekeningen etc. door middel van de beproefde Bookkeeper methode Vriesdrogen van nat papier Herverpakken in zuurvrij material Verkoop ontzuringssprays en spraysystemen Ontsmetten en reinigen GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL WESTERPARK GEM. VERVOERSBEDRIJF AMSTERDAM GVB Verkoop en administratie Pluim-es 18 - 2925 CM Klampen aan den IJssel Tel.: 0180 521188 GSM: 0653672024 Fax: 0180 525400 E-mail: johnvandorsten@ptbv.nl Productie Middenweg 576B - 1704 BR Heerhugowaard Tel.: 072 5724330 Fax: 072 5724331 r i WWW.ARANEAGRAFIMEDIA.COM DESIGN onderwijs en onderzoek Vervolg van pagina 37 daarden voor digitale representatie, bespreekt de praktische toepasbaarheid en de implementatie van zijn ontwerp van een archiefinformatiesysteem in een organisatie.16 Met deze karakteristieken wordt het onderzoek en daarmee de auteur zelf goed te plaatsen in het verschuivend paradigma van de archiefwetenschap: hij draagt met zijn (interdisciplinaire) wetenschapsthe oretische bespiegelingen over het begrip paradigmawisseling bij aan de theorievor ming rond het archief. En zijn onderzoek geeft de nieuwe inzichten - gevoed van uit praktijk en wetenschap - vorm in de Nederlandse archiefpraktijk. Conclusie van de discussie die Glaudemans in het Archievenblad aanving en vervolgens door Kunst en Bervoets tot een einde werd gevoerd, mag wel zijn dat de reikwijdte van het begrip 'archief' die met de in de Nederlandse archiefwetenschap geconsta teerde (eventuele) paradigmawisseling is verbreed, in de Nederlandse archiefprak tijk maar geleidelijk doordringt. En dat de implicaties (theoretisch, methodologisch, maatschappelijk, virtueel, historisch, enzovoort) nog lang niet door alle belan gengroepen in het veld zijn geaccepteerd dan wel geïncorporeerd. Het is ook de vraag of deze nieuwe inzich ten uit de archiefwetenschap in de archief praktijk productief zijn toe te passen. Het is als de kloof tussen het dagelijkse werk en de plannen van de beleidsmedewerker. Van Arnoud Glaudemans hoorde ik dat de discussie eigenlijk eindigt in het Archievenblad en later niet meer in het veld is gevoerd. Zijn de inzichten inderdaad niet in de dagelijkse praktijk toe te passen? De patstelling die in de beschreven discus sie is bereikt, doet er wel aan denken. In plaats van een paradigmawisseling of -verschuiving zou hier ook sprake kunnen zijn van het ontstaan van zich splitsende stromen/stromingen in de archiefweten schap - zoals er bijvoorbeeld in de litera tuur- of taalwetenschap zijn. Een kenmerk van een vakgebied dat volgroeit? De toe komst zal het leren, we maken in ieder geval deel uit van een steeds weer verande rend continuüm. 39 RONDE TOCHT 10 -1507 CC ZAANDAM - TEL. (075) 616 92 19 MET DE DIGITALE VERSIE VAN ALLE GROOTFORMAAT DIENST OPENBARE WERKEN TEKENINGEN Alle tekeningen vanaf elke werkplek benaderbaar. MET HUN DIGITALE TRAM EN METRO TRACÉ TEKENINGEN 10.000 tekeningen tot A0 formaat tram en metro tracé nu als TIFF beschikbaar. Bovenstaande instellingen kozen voor de snelheid en kwaliteit in scannen. Dankzij de unieke scanservice van Aranea Grafimedia. Een digitaal archief of de opslag van uw archief en digitaliseren op afroep ook iets voor u? Bezoek www.araneagrafimedia.com of bel voor meer informatie met Hans Kingma, 06 5156 8693. Bomefa kent u waarschijnlijk al als leverancier van (archief) kasten. De flexibiliteit van ons archiefsysteem is echter ook uitermate geschikt voor het invullen van totaalconcepten op het gebied van archiefinrichting. We zoeken, passen en meten net zo lang tot de puzzel compleet is, want Bomefa heeft professionele antwoorden op vragen waar u niet omheen kunt. Wilt u uw kostbare en antieke museumstukken overzichtelijk en veilig kunnen archiveren? Bomefa leverde al verscheidene keren archiefkasten voorzien van grote afsluitbare lades voor het opbergen van bijzondere voorwerpen met afwijkende maten. Door de flexibiliteit van ons archiefsysteem kunnen we het Rijksmuseum Amsterdam en Museum Bronbeek te Arnhem ondermeer tot onze klanten rekenen. www.bomefa.nl 038 337 04 44 Jaap Hoogteijling is werkzaam bij het archief van de Nederlandsche Bank. Literatuur A. Glaudemans, Plan voor een archiefinfor matiesysteem voor het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek te Hilversum (afstudeerscriptie Archiefschool, 2001). Tekst en context van de 'Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven1 van 1898 (Hilversum, 1998). T.S. Kuhn, The structure of scientific revolu tions (Chicago, 19702). Noten 1 A. Gilliland en S. McKemmish, 'Building an Infrastructure for Archival Research', in: Archival Science 4 (2004), 149-197, aldaar 163-171. 2 Paradigma. Naar een nieuw paradigma in de archivistiek (Den Haag, 1999) 72. 3 Zie ook het artikel: J.M. Schwartz en T. Cook, 'Archives, Records, and Power: The Making of Modern Memory', in: Archival Science 2 (2002) 1-19. Hier vooral de passage op p. 5, tweede alinea: "The essays in and its practices." 4 A. Glaudemans, 'Over oude en nieuwe archief wetenschap', in: Archievenblad 106 (2002), nr. 8 (oktober), 12. Het begrip 'verschuiving' doet misschien meer recht aan de omstan digheden. 5 Voor een deel wel begrijpelijk, omdat Kunst en Bervoets de discussie terugbrengen naar de Nederlandse (overheids)archiveringspraktijk, waar zulke beschouwingen minder relevant zijn. Vooral Kunst schrijft vrij 'zorgeloos' over de inhoud van archieven en wat de historicus ermee kan om de geschiedenis te achterha len. Zie: R. Kunst, Archievenblad 107 (2003), nr. 5 (juni), 37. 6 Hier verzeilt men in het probleem dat elke visie haar eigen beeld schept, en daar nooit van los zal komen. Er wordt altijd iets buiten gesloten. Wat laat zien dat elke visie tekort schiet in een 'complete' beschrijving van 'de' werkelijkheid. 7 Glaudemans, 'Over oude en nieuwe archiefwe tenschap', 13. Zijn puntsgewijze behandeling van procesgebonden informatie geeft ook aan dat papieren en digitale dragers niet zozeer van elkaar verschillen dat je digitalisering als techniek moet zien als leidend in de paradig maverschuiving. Het leidt misschien tot een andere manier van denken, maar mijn eigen denken is er nog niet wezenlijk door veran derd, trouwens. Ik zal mijn kinderen nauwlet tend in de gaten houden. 8 R. Kunst, Archievenblad 107 (2003), nr. 1 (februari), 34; en T. Thomassen, 'Paradigmatische veranderingen in de archief wetenschap', in: Paradigma. Naar een nieuw paradigma in de archivistiek (Den Haag, 1999). 9 Het structuralisme van De Saussure is pas na 1916 in bredere kring bekend geworden. Kunst zijn opvatting dat het structuurden- ken van de Handleiding te relateren is aan De Saussure's structuralisme zou dus nog eens goed bekeken moeten worden. Zie: R. Kunst, Archievenblad 108 (2004), nr. 1 (februari), 25. Voor het 'structuurbeginsel' zie: Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (Den Haag, 2003), lemma 22. 10 Kunst, Archievenblad 107 (2003), nr. 1 (febru ari), 35. 11 Beide artikelen zijn in Paradigma. Naar een nieuw paradigma in de archivistiek terug te vinden. Voor Thomassen gaat het om zijn eerste artikel in de bundel: 'Paradigmatische veranderingen in de archiefwetenschap'. 12 R. Kunst, in: Archievenblad 107 (2003), nr. 2 (maart), 22: "De archivaris is de historicus van de administratie en hij doet zijn werk goed als hij daarbij niet méér interpreterende stappen zet dan zijn ordenende werkzaamhe den van hem vereisen; de meerdere JCH] reconstructie van achterliggende bedoelingen en processen late hij zoveel mogelijk aan de andere historici, de gebruikers van zijn archieven over." Ook op p. 23 verwoordt hij dit: "De archivaris - die toch met name de belangen van de latere gebruiker dient - past een principiële afstand van het proces van de archiefvorming." 13 J. Bervoets, in: Archievenblad 107 (2003), nr. 3 (april), 24. Bervoets constateert vlak daarvoor op p. 24 dat deze verschuiving in Nederland voor het eerst zichtbaar wordt gemaakt in de Archiefwet van 1962: "Dat wordt anders in aanmerking komen." In zijn tweede reactie gaat hij hier verder op door, J. Bervoets, in: Archievenblad 107 (2003), nr. 8 (oktober), 31: "Naarmate de regelgeving ook bemoeienis hebben." 14 R. Kunst, in: Archievenblad 107 (2003), nr. 5 (juni), 36: "Maar dit betekent nog niet dat het erin [in de Handleiding - toevoeging JCH] vervatte paradigma niet breder toepasbaar zou kunnen zijn." 15 J. Bervoets, in: Archievenblad 107 (2003), nr. 8 (oktober), 31. 16 Zie ook het artikel van Theo Thomassen, 'Klassieke toegangen op archieven: een over zicht', vooral de laatste paragraaf "Het einde van het klassieke ontsluitingsparadigma" (103-126), in: Toegang. Ontwikkelingen in de ontsluiting van archieven (Den Haag, 2001). december 2007 archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 2007 | | pagina 19