DIVERSITEIT, archieven en collecties archieven en collecties Op deze studiedag, op 1 november jongstleden georganiseerd door Erfgoed Nederland in samenwerking met DAAR (een "samenwerkingsverband van de archieven van Dordrecht, Arnhem, Amersfoort en Rotterdam), was interactie de thematische paraplu. Hieraan waren de volgende twee hoofdvragen van de studiedag ontleend. Met welke behoeften van diverse gebruikersgroepen moeten erfgoedinstellingen rekening houden bij het samenstellen en beschikbaar stellen van hun collecties? En welke verborgen schatten herbergen de huidige erfgoed collecties als er met een nieuwe blik naar wordt gekeken? De dagvoorzitter, Alice van Diepen, directeur van Archief Eemland in Amersfoort, opende met enkele conclusies uit de onlangs in opdracht van Erfgoed Nederland gehouden digitale enquête onder erfgoedinstellingen in Nederland: hoewel culturele diversiteit voor een meer derheid van de respondenten een thema is, is verankering van dit onderwerp in het beleid van de instellingen nog niet aan de orde. Vooral bij de (grotere) archiefinstel lingen zijn de afgelopen jaren projecten ontwikkeld, geïnspireerd door het bewust zijn dat ook nieuwe Nederlanders tot de (toekomstige) gebruikers van de archieven en collecties behoren. Veel projecten zijn echter nog ad hoe, educatief van aard en gericht op het gebruik van de bestaande collecties en niet op aanvulling ervan. Er is binnen de sector grote behoefte aan kennisuitwisseling, aan inspirerende voor beelden, aan deskundigheidsbevordering en aan extra middelen en mankracht. Een mooi moment om een studiedag te orga niseren die in die behoefte aan uitwisse ling voorziet. Dat het in de eerste plaats niet een kwestie is van meer geld en meer midde len maar van anders kijken en het stel len van nieuwe vragen, illustreerde Tessa Boerman, lid van de Raad van Cultuur en documentairemaker, in haar lezing. Op basis van cultuurhistorisch onderzoek van Esther Schroder naar zwarte persona ges in de werken van grote meesters in de westerse schilderkunst, stelde zij de vraag hoe interculturaliteit een nieuw licht kan werpen op bestaande collecties. Uit genoemd onderzoek lichtte zij het voor beeld van de figuur die model stond voor de zwarte koning in Rubens' Aanbidding der Koningen. Wie was hij? Wanneer, waarom en met welke reden kwam hij naar Europa? Zijn er andere werken bekend waarop hij ook figureert? Aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld liet Boerman zien dat grondig onderzoek in bestaande archieven bronnen kan bloot leggen die mogelijk naar een antwoord leiden. In wezen is dit geen nieuwe benadering. Recente literaire werken als De zwarte met het witte hart van Arthur Japin en Sonny Boy van Annejet van der Zijl zijn aansprekende resultaten van een dergelijke aanpak. Nieuw in het betoog van Boerman was de stelling dat een toenemende culturele diversiteit van onze bevolking ook een toename van nieuwe vragen aan bestaand materiaal zal opleveren. Immers, de vraag van het publiek en de heersende maat schappelijke opvattingen bepalen welk materiaal interessant is en uit de depots wordt gelicht. Migrantengroepen zul len in toenemende mate die vraag gaan beïnvloeden. Dat noopt de instellingen ertoe het erfgoedbeheer te intercultura- liseren. Om ons daarbij te ondersteunen had Tessa Boerman een aantal praktische suggesties: maak gebruik van de beschikbare ken nis op het gebied van culturele diversi teit door waar nodig specifieke kennis van bepaalde groepen uit de diaspora- culturen in te huren. kom onderzoekers tegemoet door tref woorden uit verschillende disciplines op elkaar af te stemmen. registreer waarover en op welke manier gebruikers onderzoek doen naar inter culturele thema's en welke trefwoorden en zoekstrategieën hierbij succesvol zijn geweest. "Door integratie en ontsluiting van de erf- goedcollecties op interculturele thema's bevestigen de instellingen hun relevantie voor een breder en meer divers publiek en verankeren zij hun bestaansrecht door zich te richten op toekomstig gebruik", aldus Tessa Boerman. In het middagprogramma nam Floriëlle Ruepert, programmamanager Erfgoed en Educatie bij Erfgoed Nederland, de deelnemers aan haar workshop via een welhaast Socratische benadering mee naar het vraagstuk van migrantenerfgoed en educatie. Aanvankelijk bevestigden wij deelnemers enthousiast dat het belangrijk is om multiculturele klassen waar moge lijk kennis te laten maken met de culturele diversiteit van onze collecties. Vervolgens beantwoordden wij zelf een aantal vragen over cultuureducatie aan divers samenge stelde klassen en spiegelde Ruepert ons de antwoorden van de betrokken docenten voor. Wat bleek: er is bij alle leerlingen en docenten allereerst de behoefte om te zoe ken naar dat wat bindt, naar wat gemeen schappelijk is. Ga niet onmiddellijk focus sen op etniciteit, is de boodschap. Zorg ervoor dat je leerlingen niet stigmatiseert en in een hokje stopt. Leerlingen en hun docenten zijn allereerst geïnteresseerd in het ontstaan en de ontwikkeling van hun directe woonomgeving (de buurt, de wijk) en pas in tweede instantie in sporen van hun etnische achtergrond. Leerlingen zijn geïnteresseerd in de vraag wat een archief eigenlijk is, en zijn op basis van die kennis blij verrast als er ook materi aal over de migratiegeschiedenis van hun (groot)ouders blijkt te worden bewaard. Het bevestigt hen in hun identiteit én het geeft ze inzicht in de gebruiksmoge lijkheid van een archief, voor nu of voor later. Tijdens de afrondende bijeenkomst deelden alle aanwezigen hun enthousias me voor deze inspirerende dag, waar best practices hand in hand gingen met prakti sche tips voor verbetering. Het feit dat het deelnemersveld was samengesteld uit het brede erfgoedveld bevorderde de onder linge nieuwsgierigheid en leidde her en der tot concrete afspraken om bij elkaar te gaan kijken of in contact te blijven. Met het voornemen om niet alleen intercultu reel maar ook interdisciplinair naar onze collecties te willen kijken, genoten we tot slot van een vakkundige rondleiding door De Bazel. Door Claartje van Well een inspirerende studiedag "Wees faciliterend en pro-actief in contact met documentairemakers en maak vooraf afspraken over dienst en wederdienst". "Maak foto's van voor genealogen interes sant materiaal wanneer je als toerist op bezoek bent op de Molukken". "Benadruk het gemeenschappelijke in een klas vol diver siteit". Zomaar een aantal aanbevelingen en conclusies uit een druk bezochte en geani meerd verlopen studiedag rond het thema Diversiteit in De Bazel te Amsterdam. Nog geen verankering Omstreeks 1955 arriveerde deze groep Spanjaarden op station Maastricht. Het wachten was op vervoer dat hen naar hun onderkomen in de Mijnstreek zou brengen. De meesten van hen vonden als ondergronds mijnwerker emplooi bij de Laura en Julia in Eijgelshoven (foto Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Maastricht). Interculturaliteit Marokkaanse kompel tijdens ziekteverlof in een van de gezellenhuizen in de Mijnstreek.Aan de muurversiering te zien,golden de verlokkingen van de mooie meisjes in Limburg ook bij de laatste groep immigranten, circa 1960 (foto Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Maastricht). Verscheidenheid én gemeenschappelijkheid Interdisciplinair archievenblad december 2007 Marokkaanse mijnwerkers krijgen op hër hoofdkantoor van de Katholieke Mijnwerkersbond voorlichting over de arbeidsvoorwaarden, 965 (foto Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Maastricht). Claartje van Well is werkzaam bij het Regionaal Archief Nijmegen. december 2007 Het Regionaal Archief Nijmegen is onlangs gestart met een project over arbeidsmigratie. Binnen dit project wil het Regionaal Archief op www.nijmegen. nt een digitaal semi-interactive website realiseren over het leven van Turkse arbeidsmigranten in Nijmegen in de periode van werving, overkomst en ves tiging (tussen i960 en 1973)- Het project is een pilot en sluit aan op het proces van digitalisering van archie ven dat zich ook in Nijmegen voltrekt. De provincie Gelderland stelt subsidie beschikbaar. Anderzijds sluit het project aan op de ontwikkeling van interactieve archive ring van migratiegeschiedenis. Op dit terrein zijn de ervaringen in Engeland en Frankrijk inspirerend; beide landen kennen een omvangrijke website op het gebied van migratiegeschiedenis (bij voorbeeld www.movinghere.org.uk). In Nederland is dit er nog niet. Focus van het project ligt op de eerste generatie arbeidsmigranten, om de sim pele reden dat degenen die het eerst aankwamen inmiddels een leeftijd heb ben bereikt van rond de zeventig jaar. Wanneer wij hun verhalen, hun overwe gingen voor vertrek, hun belevenissen en emoties willen bewaren, dan moeten we niet iang meer wachten. Dit besef is ook aanwezig binnen de Turkse gemeenschap, zoals bleek in gesprekken met verschillende Nijmeegse Turkse organisaties. Voor meer informatie kunt u terecht bij archief@nijmegen.nl Voor meer informatie over het diversi teitsprogramma van Erfgoed Nederland zie www.erfgoednederland.nl (program malijn diversiteit); ook het genoemde onderzoeksrapport Stand van zaken Erfgoed Culturele Diversiteit en het verslag van de studiedag Diversiteit van 1 november 2007 zijn hier te vinden. archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 2007 | | pagina 15