DOX Restauratie atelier Sterken BV Digitaal archief Leeuwarder Courant gelanceerd Support Atelier voor restauratie en conservering van papier en perkament gj^ DbbumentènWacht srking van archiefbestan sering over informatiebei stentie en detachering ing, begeleiding en ople U kunt ons inschakelen voor Brieven Archieven Boeken Banden Prenten Grafiek Kaarten Wandkaarten Charters Zegels De presentatie van het digitale archief van de Leeuwarder Courant vond plaats op het hoofdkantoor van de krant. Over de voorbereiding en realisatie van het project vertelden vertegenwoordi gers van de stichting Digitaal Archief Leeuwarder Courant (SDALC) en de orga nisaties die daarin samenwerken: Cees Anceaux, voorzitter van de stichting en directeur van de Leeuwarder Courant, Rimmer Mulder en Siem van de Meulen, respectievelijk hoofdredacteur en jour nalist van de Leeuwarder Courant,, Bejt Looper en Lourens Oldersma, respectie velijk directeur en manager Marketing en PR van Tresoar, en tot slot projectleider Eddy van der Noord. Daarnaast waren er ook mensen van het Roermondse bedrijf X-CAGO, dat alle edities van de Leeuwarder Courant, heeft gescand en het zoeksys teem heeft opgezet. Friesland ofVriesland In het zoeksysteem kan gezocht wor den op datum. Er verschijnt dan een chro nologisch geordende artikellijst, waaruit je een artikel kunt selecteren en aanklik ken. Ook bestaat de mogelijkheid om het gekozen artikel uit te printen en te verza melen in een persoonlijke map, zodat je op een later tijdstip de 'oogst' nog eens kunt inzien. Verder kun je vrij zoeken op onderwerp of naam. Hierbij wordt het archief niet per krantenpagina doorzocht, maar per artikel, rubriek en/of adverten tie. Complicerende factor hierbij vormen de talen die gebruikt zijn en worden in de 255 jaar dat de krant bestaat: Nederlands, oud-Nederlands, Frans, Duits en uiter aard Fries en oud- Fries. Dankzij de hulp van de Fryske Akademy zijn binnen één taal spellingsva rianten en oude en moderne schrijfwij zen op elkaar afge stemd, zodat bijvoor beeld bij het zoek woord 'Friesland' ook verwijzingen worden gegeven naar 'Vriesland', de schrijfwijze aan het begin van de negentiende eeuw. Het is nog niet mogelijk om bijvoorbeeld bij het Nederlandse zoekwoord 'kaas' ook verwijzingen te krijgen naar het Friese 'tsiis', maar in de toekomst zullen die mogelijkheden zeker onderzocht worden. In de krant staan natuurlijk ook veel familiegegevens. Gezocht zal worden naar mogelijkheden om verbindingen te leggen met de genealogische gegevens, zoals die bij Tresoar zijn te vinden. Denk bijvoorbeeld aan een link tussen een huwelijksakte en een trouwadvertentie. Een voordeel van dit digitale archief is ook dat men erin op zoek kan gaan naar genealogische gegevens die door de open baarheidsbeperking bij officiële bronnen nog niet toegankelijk zijn. Het project heeft tot dusver 450.000 euro gekost en is mede mogelijk gemaakt door subsidies van onder meer de provin cie Fryslan. Het onbeperkt zoeken, tonen op het scherm en printen is vooralsnog gratis. Bij het verder uitbouwen wordt er misschien later een kleine vergoeding gevraagd voor het printen van een hele pagina. Men hoopt op aanvragen voor mooie en luxe weergaven, zodat met de opbrengsten daarvan de kosten bestreden kunnen worden. Het digitaal archief werd officieel geopend door vertrekkend commissaris van de koningin Ed Nijpels. Bert Looper sprak daarbij de hoop uit dat het onontgonnen zijn vanaf nu voorbij is. "Wat eerst een onbegonnen werk leek, al die jaargangen doorspitten, kan nu heel snel gebeuren." Hij voorspelde dan ook dat het digitale krantenarchief wel eens een grote invloed zou kunnen hebben op de plaatselijke politiek. Dat straks vaak het voorstel zou klinkt: "Kunnen we het niet net zo doen als toen en toen?" Cees Anceaux meldde dat er 800.000 pagina's en 11 miljoen arti kelen en advertenties zijn verwerkt in het digitaal archief. Een deel daarvan kwam in papiervorm terug: Ed Nijpels kreeg alle 2850 artikelen aangeboden waarin zijn naam voorkomt. Veel bezoekers De verwachting dat de website (www. archiefleeuwardercourant.nl) veel bezoe kers zal trekken, kwam direct uit. Het lukte mij niet om 's avonds na de presen tatie verbinding te krijgen. Hoe kan het ook anders, als bezoekers soms langer dan anderhalf uur online blijven, zoals de mevrouw die ik de volgende dag daarover sprak meldde. Gelukkig was het een week later wat rustiger op de website. december 2007 29 PROJECTBUREAU VOOR DOCUMENTAIRE ONDERSTEUNING EN CONSULTANCY Postbus 18, 1474 ZG Oosthuizen «MV Tel.: 0299 - 40 21 30 Fax: 0299 - 40 21 31 VBp. http://www.doxsupport.nl E-mail: info@doxsupport.nl DOXsupport is een landelijk werkende organisatie, die zich bezig houdt met dienstverlening op het gebied: van (documentaire) infoi matieVoorzieniog, Onze klantenkring bevindt zich voornamelijk binnen de overheid, alsmede non-profit organisaties, Aangesloten bij de branchevereniging PIM. DocumentenWacht is een service van Restauratie atelier Sterken BV en gericht op schade preventie. DocumentenWacht is de officiële partner van Isotron Nederland BV voor gammabestraling voor de gehele Culturele en Administratieve sector in de Benelux en Duitsland. isotron Engelanderholt 3, 7361 CZ Beekbergen T. 055-5423147 F. 055-5430614 E.info@sterken.nl Meer informatie op: www.sterken.nl digitaliseringen informatisering Door Dick Deuzeman De Leeuwarder Courant werd opgericht in 1752 en is daarmee de oudste krant in Nederland die nog steeds onder dezelfde naam verschijnt. Alle edities van de krant konden al bestudeerd worden in het Historisch Centrum Leeuwarden en bij Tresoar. Op 24 oktober is de complete gedigi taliseerde krant op het web gelanceerd. De initiatiefnemers en uitvoerders van het digitale archief van de Leeuwarder Courant. V.I.n.r.: Koos Hussum en Eric Hommersum van X-CAGO, Rimmer Mulder en Siem van der Meulen van de Leeuwarder Courant en Bert Looper en Lourens Oldersma van Tresoar (foto Dick Deuzeman). Doorspitten en ontginnen Eric Hommersum van X-CAGO geeft uitleg over de website voor de camera van Omrop Fryslan (foto Dick Deuzeman). Dick Deuzeman is werkzaam bij het Gemeentearchief Heerenveen en redacteur van het Archievenblad. archievenblad

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 2007 | | pagina 14